1. Späť na domovskú stránku
 2. Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

podľa článku 13 nariadenia GDPR (679/2016)

O NÁS

Skupina De’Longhi Group považuje ochranu osobných údajov tretích strán, ktoré má k dispozícii, za veľmi dôležitú otázku. V tejto súvislosti usiluje o zaistenie ochrany súkromia týchto tretích strán, ktoré hlavne zahŕňajú zákazníkov skupiny, pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti, pričom zvláštnu pozornosť venuje zabezpečeniu a utajeniu osobných údajov svojich zákazníkov.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na zhromažďovanie osobných údajov online (vrátane webových stránok skupiny De’Longhi Group) a offline ďalej uvedenými spôsobmi.

De’Longhi Praga s.r.o. (ďalej len „De'Longhi“ alebo „Spoločnosť“) vám v súlade s článkom 13 Nariadenia 2016/679 – ako Správca osobných údajov získaných prostredníctvom týchto webových stránok / tejto aplikácie / behom telefonického kontaktu poskytuje nasledujúce informácie.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽU BYŤ ZHROMAŽĎOVANÉ

Zhromažďované môžu byť nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:

 • Kontaktné údaje – informácie o vašom mene daňovom čísle, adrese, telefónnom čísle, čísle mobilného telefónu, emailovej adrese;
 • Záujmy – informácie, ktoré ste poskytli s ohľadom na oblasť vašich záujmov, napríklad produkty, ktoré sú pre vás zaujímavé;
 • Iné osobné údaje – miesto a dátum narodenia, informácie, ktoré ste poskytli ohľadom svojho vzdelania alebo zamestnania;
 • Prihlásenie na sociálne siete – informácie týkajúce sa vášho účtu na sociálnej sieti, ako aj iné údaje, ktoré ste odovzdali na sociálnu sieť, prostredníctvom ktorej ste sa prihlásili na webovú stránku; tieto údaje sa môžu poskytovať podľa nastavení súkromia na tejto sociálnej sieti;
 • Používanie webových stránok – informácie o tom, ako používať webové stránky, ako otvárate či ďalej odovzdávate náš odkaz, vrátane informácií získaných prostredníctvom súborov cookies (viď naše Pravidlá pre súbory cookies [tu] 
AKO ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť De’Longhi zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje za nasledujúcich okolností:

 • Pokiaľ sa zaregistrujete na našich webových stránkach / stiahnete si našu aplikáciu na využívanie jej funkcií, a to aj prostredníctvom sociálnej siete;
 • Pokiaľ nás kontaktujete s požiadavkou na popredajnú podporu;
 • Pokiaľ budete reagovať na naše marketingové aktivity – napríklad vyplníte  lístok s odpoveďou alebo zadáte svoje údaje online v rámci niektorého z našich webov
 • Pokiaľ vyplníte papierové registračné tlačivá, ktoré môžu byť získané rôznymi spôsobmi (pri predvedení produktov, na lekciách varenia, na propagačných akciách a iných podujatiach);
 • Pokiaľ ďalšie spoločnosti Skupiny alebo naši obchodní partneri poskytnú vaše údaje spôsobom, ktorý je povolený.
Pokiaľ poskytnete osobné údaje menom niekoho iného, musíte sa najskôr uistiť, že si príslušná osoba prečítala tieto Pravidlá ochrany súkromia.
Chceli by sme vás požiadať, aby ste nám pomohli zaistiť aktuálnosť vašich osobných údajov a informovali nás o prípadných zmenách. Akákoľvek zmena adresy by mala byť neodkladne oznámená spoločnosti De’Longhi, aby nedošlo k problémom pri využívaní našich služieb.

NA AKÉ ÚČELY MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽITÉ

Spracovávanie osobných údajov musí byť realizované na základe jedného z právnych dôvodov stanovených podľa nastávajúcich právnych predpisov o ochrane osobných údajov (viď nižšie).

a)    Vznik a plnenie zmluvnej povinnosti a následných povinností, vrátane oznámení týkajúcich sa služieb (napríklad za účelom poskytovania popredajních služieb)
Spoločnosť De’Longhi môže spracovávať vaše Kontaktné údaje za účelom vzniku a plnenia zmluvného vzťahu – za účelom poskytovania požadovaných služieb a riešenia oznámení či sťažností/reklamácií.
Spoločnosť De’Longhi môže rovnako používať vaše kontaktné informácie – predovšetkým  vašu emailovou adresu – k tomu, aby vám poskytovala informácie týkajúce sa služieb.
Právny základ pre spracovanie: plnenie zmluvy.
Poskytnutie údajov je povinné a umožňuje nám správu daného zmluvného vzťahu; v prípade absencie takýchto údajov by sme nemohli zabezpečiť účinnosť danej zmluvy.

b)    Prevádzkové konanie a striktne súvisiace účely, pre prístup k webovým stránkam – hlavne k zabezpečeným oblastiam vrátane využitia prihlasovania cez sociálne siete na zjednodušenie registrácie využitím informácií už poskytnutých na sociálnu sieť.
Spoločnosť De’Longhi môže spracovať vaše kontaktné údaje s cieľom umožniť vám registráciu na svojej stránke a poskytnúť vám prístup k vašim osobným údajom na účely: (i) stiahnutia akýchkoľvek dokumentov týkajúcich sa služieb alebo produktov, ktoré ste si  zakúpili, (ii) spracovania iných požiadaviek zadaných prostredníctvom webovej stránky.
Registrácia na stránku sa môže uskutočniť aj prihlásením cez sociálnu sieť, ak sa dobrovoľne rozhodnete takéto prihlásenie použiť. V takom prípade nemusíte zadávať údaje potrebné na registráciu (napríklad kontaktné údaje) – poskytne ich sociálna sieť, cez ktorú sa prihlásite. Upozorňujeme, že v takom prípade môže spoločnosť De’Longhi v rámci údajov z prihlásenia cez sociálnu sieť spracovať nielen údaje týkajúce sa vášho účtu na sociálnej sieti, ale aj akékoľvek iné osobné údaje, ktoré môžu byť viditeľné podľa preferencií nastavených v súlade so zásadami ochrany osobných údajov na príslušnej sociálnej sieti. Preto vám odporúčame prečítať si aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov na príslušnej sociálnej sieti a ďalšie informácie o nastaveniach tejto ochrany.
Právny základ pre spracovanie: plnenie zmluvy s cieľom umožniť registráciu na našej stránke, pokiaľ nie ste na registráciu povinní použiť prihlásenie cez sociálnu sieť.
V súvislosti s registráciou spoločnosť zároveň uvádza, že zaviedla systém jediného prihlásenia, v rámci ktorého registrácia vykonaná na stránke platí na všetkých stránkach spravovaných spoločnosťou De’Longhi s odkazom na značky Braun a Kenwood alebo na lokalitách www.delonghi.com, www.braunhousehold.com, www.kenwoodworld.com.
Pri registrácii na uvedených lokalitách preto nie je potrebné znova uvádzať kontaktné údaje. V záujme rešpektovania volieb používateľa sa však akýkoľvek súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely udelený v súvislosti s príslušnou značkou (napríklad na stránke www.kenwoodworld.com/it) použije len v súvislosti s reklamnými materiálmi týkajúcimi sa tejto konkrétnej značky.

c)    Prieskumy spokojnosti zákazníkov
Spoločnosť De’Longhi môže vaše Kontaktné údaje používať za účelom vykonávania prieskumov zameraných na posudzovanie spokojnosti zákazníkov s ohľadom na poskytované služby.
Právny základ pre spracovanie: legitímny záujem spoločnosti overovať a zdokonaľovať kvalitu svojich služieb.

d)    Marketingové činnosti za účelom uspokojenia vašich potrieb alebo poskytovanie informácií o akciách – rovnako na základe vašich preferencií 
Spoločnosť De’Longhi môže spracovávať vaše Kontaktné údaje na marketingové a propagačné účely, aby vás informovala o propagačných predajných akciách prostredníctvom prostriedkov automatického kontaktu (formou emailu, SMS a iných nástrojov hromadnej komunikácie, atď.) aj tradičných spôsobov kontaktu (napr. telefonicky); ide napríklad o prieskumy trhu a štatistické prehľady  - pokiaľ nám poskytnete svoj súhlas a v medziach tohoto súhlasu.
Spoločnosť De’Longhi môže rovnako spracovávať vaše Kontaktné údaje, informácie o Záujmoch a Ostatné osobné údaje, aby vám zasielala reklamné oznamy, a to na základe špecifického zákazníckeho profilu vytvoreného podľa vašich preferencií a záujmov - pokiaľ nám poskytnete svoj súhlas a v medziach tohoto súhlasu.
Právny základ pre spracovávanie: súhlas. Neudelenie súhlasu nemá žiadny vplyv na zmluvný vzťah.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať pod položkou Môj účet > Moje predvoľby.

e) Komunikácia s inými spoločnosťami skupiny De’Longhi vrátane marketingových účelov
Spoločnosť De’Longhi môže poskytnúť vaše kontaktné údaje iným spoločnostiam skupiny De’Longhi na účely striktne spojené so spracovaním údajov podľa bodov a), b) a c) vyššie.
Právny základ pre spracovanie: predpoklady z uvedených bodov.
Spoločnosť De’Longhi môže poskytnúť vaše kontaktné údaje iným spoločnostiam skupiny De’Longhi na marketingové a reklamné účely s cieľom informovať vás o predajných akciách automatizovanými kontaktnými prostriedkami (e-mailom, SMS alebo inými nástrojmi hromadnej komunikácie a pod.) aj tradičnými kontaktnými metódami (napr. telefonicky), napríklad na účely prieskumu trhu alebo štatistických prieskumov, pokiaľ nám na to udelíte súhlas a v medziach vyjadrenia príslušného súhlasu.
Právny základ pre spracovanie: súhlas. Neudelenie súhlasu nemá žiadny vplyv na zmluvný vzťah.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať pod položkou Môj účet > Moje predvoľby.

f) Splnenie právne záväzných žiadostí vnútroštátnych orgánov – za účelom plnenia povinností stanovených zákonmi, predpismi či nariadeniami
Spoločnosť De´Longhi zhromažďuje vaše osobné údaje za účelom plnenia zákonných povinností.
Právny základ pre spracovanie: zákonné povinnosti, ktoré Spoločnosť musí plniť.

AKO ZAISŤUJEME BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť používa celý rad bezpečnostných opatrení, aby zvýšila ochranu a zaistila zabezpečenie, integritu a dostupnosť vašich osobných údajov.
Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch (alebo v papierovej podobe – rovnako zabezpečené), prípadne na serveroch našich dodávateľov či obchodných partnerov, pričom je možné k nim pristupovať a používať ich v súlade s našimi štandardmi a pravidlami zabezpečenia (alebo v súlade s ekvivalentnými štandardmi našich dodávateľov či obchodných partnerov).
Bezpečnostné opatrenia, ktoré sme prijali, zahŕňajú:

 • Významné obmedzenie prístupu k vašim osobným údajom – na základe skutočnej potreby a výhradne pre komunikované účely;
 • Systémy fyzického zabezpečenia daných priestorov pre vylúčenie neoprávneného vonkajšieho prístupu;
 • Trvalé monitorovanie prístupu k IT systémom za účelom identifikácie a ukončenia zneužívania osobných údajov;
 • Sledovanie prístupu k vašim osobným údajom internými zamestnancami a overovanie súvisiacich účelov;
 • Používanie šifrovaných prostriedkov prostredníctvom technológie SSL (Secure Socket Layer) pre operácie na našich webových stránkach, ktoré vyžadujú zadanie osobných údajov.
Pokiaľ sme vám na prístup k webovým stránkam, aplikácii alebo službám poskytli heslo (alebo ste si ho sami zvolili), ste povinní udržiavať ho v tajnosti a dodržiavať akékoľvek ďalšie bezpečnostné postupy, s ktorými vás zoznámime. Žiadame vás, aby ste svoje heslo nikomu neposkytovali.

AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov, na ktoré boli dané údaje získané, prípadne pokiaľ to bude nevyhnutné pre akékoľvek iné súvisiace či zákonné dôvody. Pokiaľ teda vaše osobné údaje budú spracovávané pre dva odlišné účely, budeme vaše údaje uchovávať, pokiaľ nebude dosiahnutý dlhodobejšie účel. Avšak vaše osobné údaje, ktoré boli získané na určitý účel, prestaneme spracovávať, akonáhle dôjde k uplynutiu archivačnej lehoty.
Prístup k vašim osobným údajom je vyhradený iba  osobám, ktoré tieto údaje potrebujú na príslušné účely.
Pokiaľ už vaše osobné údaje nie sú vyžadované alebo už neexistuje žiadny zákonný predpoklad na ich uchovanie, budú nevratným spôsobom anonymizované (a v tejto podobe môžu byť uchovávané) alebo bezpečne zničené.
Archivačné lehoty týkajúce sa rôznych účelov, ktoré sú popísané vyššie, budú nasledujúce:

 1. Plnenie zmluvných povinností: údaje, ktoré budú spracovávané pre plnenie zmluvných povinností, môžu byť uchovávané po dobu trvania zmluvy a v každom prípade potom najdlhšie po dobu nasledujúcich 10 rokov, a to za účelom overenia prípadných nevyriešených otázok, vrátane účtovných dokumentov (napr. faktúr).
 2.  Prevádzkové konanie a striktne súvisiace účely, pre prístup k webovým stránkam: údaje, ktoré budú spracovávané na tieto účely, môžu byť uchovávané po dobu trvania zmluvy a v každom prípade potom najdlhšie po dobu nasledujúcich 10 rokov.
 3. Prieskumy spokojnosti zákazníkov: údaje, ktoré budú spracovávané na tieto účely, môžu byť uchovávané po dobu 5 rokov od získania týchto osobných údajov (s výnimkou prípadov, kedy odmietnete príjem ďalších oznámení).
 4. Marketingové činnosti vrátane profilovaného marketingu: údaje spracovávané na marketingové účely môžu byť uchovávané po dobu 5 rokov odo dňa, kedy ste poskytli svoj súhlas s daným účelom (s výnimkou prípadov, kedy odmietnete príjem ďalších oznámení); na účely profilovaného marketingu budú údaje uchovávané po dobu 12 mesiacov.
 5.  V prípade sporov: Pokiaľ bude nevyhnutné, aby sme sa obhajovali, podali žalobu alebo vzniesli určité nároky – a to voči vám alebo tretím stranám – môžeme osobné údaje, ktoré budeme pre príslušné účely považovať za dôvodne nevyhnutné, uchovávať po dobu nutnú pre vyriešenie daných záležitostí.
S KÝM MôŽEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZDIELAŤ

K vašim osobným údajom môžu mať prístup riadne oprávnení zamestnanci a poverení externí dodávatelia (v prípade potreby) v postavení spracovateľov údajov, ktorí nám zabezpečujú podporu pri poskytovaní služieb.
Vaše osobné údaje môžu rovnako používať iné spoločnosti skupiny De´Longhi – a to na účely plnenia svojich činností a na následné činnosti týkajúce sa vyššie uvedených účelov. (Overte účely, na ktoré môže byť nevyhnutné poskytovať získané údaje ostatným spoločnostiam skupiny, a posúďte, či je nutné túto oblasť zmluvne upraviť.)
Pre poskytnutie zoznamu spracovávateľov údajov alebo iných subjektov, ktorým údaje poskytujeme, nás kontaktujte [infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kontaktné údaje spoločnosti De´Longhi, v postavení Správcu údajov, sú k dispozícii: Králodvorská 16, Praha 1
Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím emailom na adrese infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com alebo telefonicky na čísle +420 735 751 938 pričom požiadajte o kontakt s manažérom na ochranu súkromia (Privacy Manager) Ladislav Ištok.

VAŠE PRÁVA PLYNÚCE Z OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVO PODÁVAŤ SŤAŽNOSTI K ORGÁNOM DOHĽADU

Máte právo požiadať o:

 • Prístup k svojim osobným údajom;
 • Poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli (prenositeľnosť);
 • Úpravu údajov, ktoré máme k dispozícii;
 • Výmaz akýchkoľvek údajov, pokiaľ  už neexistujú na ne právne predpoklady na spracovanie;
 • Odmietnutie spracovania na účely priameho marketingu;
 • Doplnenie prípadných neúplných Údajov;
 • Odvolanie vášho súhlasu – v prípadoch, kedy spracovanie vychádza zo súhlasu;
 • Obmedzenie spôsobu, akým vaše osobné údaje spracovávame. 
Uplatnenie vyššie uvedených práv podlieha určitým výnimkám, ktoré majú chrániť verejný záujem (napr. prevencia či identifikácia trestnej činnosti) a naše záujmy (napr. zaistenie profesijného tajomstva). Pokiaľ chcete uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, zadajte svoju požiadavku prostredníctvom vyššie uvedenej emailovej adresy. Overíme, že toto právo skutočne máte, a budeme vás kontaktovať – spravidla do jedného mesiaca.
Snažíme sa reagovať na všetky sťažnosti či správy týkajúce sa spôsobov, akými spracovávame vaše údaje. Pokiaľ však chcete, môžete svoje sťažnosti či správy odovzdať orgánu zodpovednému za ochranu údajov, a to prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel: +420 234 665 111
fax: +420 234 665 444
https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

11.3.2019