1. Späť na domovskú stránku
  2. Právne Upozornenie

Právne Upozornenie

Webové stránky Kenwood (ďalej len „Webové stránky“) sú majetkom spoločnosti De’Longhi Appliances S.r.l. (Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Taliansko – základné imanie 200 000 000,00 EUR –– P. IVA IT 00698370962 a prevádzkuje ich spoločnosť De’Longhi Appliances S.r.l. a jej sesterské alebo dcérske spoločnosti (ďalej len „Kenwood“)).

Ak sa pripojíte k Webovým stránkam, znamená to, že súhlasíte s týmito podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, musíte Webové stránky opustiť.

Okrem tohto Právneho upozornenia sa môžu na Webové stránky vzťahovať tiež špecifické podmienky používania a môžu mať prednosť pred Právnym upozornením, pokiaľ to bude výslovne uvedené.

Informácie

Kenwood vynakladá maximálne úsilie, aby na Webových stránkach poskytla presné, aktuálne informácie v podobe údajov, napr. finančných údajov, odporúčaní, služieb alebo v inej podobe a vyhradzuje si právo obsah Webových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť a/alebo odstrániť a/alebo aktualizovať. Vašou povinnosťou je Webové stránky pravidelne kontrolovať.

Kenwood nemôže garantovať správnosť, presnosť, kompletnosť a/alebo spôsobilosť alebo vhodnosť akýchkoľvek informácií na Webových stránkach a/alebo produktov popísaných alebo propagovaných na stránkach, nemôže v tomto smere poskytnúť žiadnu záruku vo vzťahu k porušeniu patentov, autorských práv alebo iných práv tretích osôb, a nenesie preto v tomto zmysle žiadnu zodpovednosť ani neposkytuje žiadnu záruku. Kenwood nie je zodpovedná za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu alebo ujmu bez ohľadu na jej príčinu, pôvod, povahu alebo následky, ku ktorej prišlo v dôsledku Vášho pripojenia k Webovým stránkam alebo nemožnosti sa k nim pripojiť, ani za využitie informácií uvedených na Webových stránkach alebo ich prostredníctvom.

Produkty zobrazené a popísané na Webových stránkach nemusia byť v určitej dobe v danej krajine dostupné. Informácie, ktoré prípadne požadujete, Vám oznámi miestna kontaktná osoba Kenwood pre obchodný styk. Napriek tomu, že Kenwood investuje veľké úsilie, aby všetky údaje boli úplné a presné, je nevyhnutné všetky informácie týkajúce sa produktov považovať iba za nezáväzné a orientačné; záväzné informácie je možné získať na vyžiadanie od miestnej kontaktnej osoby Kenwood pre obchodný styk alebo u jednotlivých predajcov.

Ak má nesprávne použitie Webových stránok alebo porušenie tohto Právneho upozornenia za následok vznik škody, podanie žaloby, vznik nákladov alebo spor so Kenwood, zaväzujete sa vykonať všetky kroky k tomu, aby Kenwood nevznikla žiadna škoda alebo akékoľvek náklady.

Používanie údajov a/alebo informácií na Webových stránkach je na vlastné riziko a zodpovednosť používateľa.

Príspevok používateľa

Aj keď Kenwood vynakladá úsilie na to, aby splnila požiadavky programovej bezpečnosti, neručí Kenwood za to, že obsah jej Webových neobsahuje taký kód, ktorý by mohol poškodiť Váš počítačový systém, keď sa k Webovým stránkam pripojíte.

Pokiaľ Webové stránky umožňujú vkladanie Vašich príspevkov, Váš príspevok k Webovým stránkam, pridanie alebo download obsahu sa musí uskutočniť riadnym spôsobom, musí byť relevantný pre rozsah Webových stránok a nesmie spôsobovať žiadnu škodu. Je zakázané zverejňovať hanlivý, škodlivý, nelegálny a protiprávny obsah alebo obsah, ktorý narušuje súkromie, porušuje subjektívne alebo objektívne právo alebo je inak pochybný, a tento obsah je možné bez oznámenia odstrániť.

Pokiaľ nebude stanovené niečo iné, slúžia Webové stránky len ako zdroj informácií na osobné použitie.

Duševné vlastníctvo

Pokiaľ nebude uvedené niečo iné, potom sa na text, grafiku, audiovizuálne prvky, fotografie, reklamy a slogany zobrazené na Webových stránkach vzťahujú majetkové autorské práva vykonávané Kenwood, ktoré nesmú byť bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu žiadnym spôsobom používané treťou stranou.

Pokiaľ nebude uvedené niečo iné, potom sú ochranné známky, doménové názvy, logá alebo návrhy zobrazené na Webových stránkach vlastníctvom Kenwood a vzťahuje sa na ne príslušná ochrana podľa platných právnych predpisov, najmä autorského práva a predpisov na ochranu duševného vlastníctva, a nemôžu sa úplne ani čiastočne používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.

Ochranné známky, doménové názvy a logá tretích strán, ktoré sa prípadne nachádzajú na Webových stránkach, tvoria výlučný majetok ich vlastníkov.

Žiadny text na týchto Webových stránkach sa nesmie vykladať tak, že ide o udelenie licencie alebo iného oprávnenia na použitie vo vzťahu k právam duševného vlastníctva Kenwood.

Odkazy na iné stránky

Na Webových stránkach môžu byť uvedené odkazy alebo referencie z iných webových stránok alebo na tieto webové stránky. Uvedené odkazy alebo referencie na iné webové stránky slúžia len na orientáciu používateľov. Kenwood nie je zodpovedná za tieto webové stránky alebo za ich obsah. Kenwood nie je zodpovedná za žiadnu škodu a/alebo ujmu, ktorá by vznikla v dôsledku prístupu k týmto webovým stránkam alebo v dôsledku nemožnosti pripojiť sa k týmto webovým stránkam alebo ich obsahu a/alebo ich použiť, ani za škodu a/alebo ujmu, ktorá by vznikla v dôsledku použitia informácií uvedených na týchto iných webových stránkach.

Pravidlá ochrany súkromia

Kenwood dodržuje pravidlá ochrany súkromia a osobných údajov, ktoré sú upravené v právnych predpisoch na ochranu osobných údajov a ďalších právnych predpisoch. Celé vyhlásenie o ochrane súkromia nájdete na domovskej stránke Webových stránok pod záložkou „Súkromie“.