1. Späť na domovskú stránku
  2. Kenwood | Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky

(Revidované 18. júna 2020)

1. Interpretácia

Za týchto podmienok predaja (ďalej len „podmienky“):

„zmluva“ znamená zmluvu medzi nami a vami o doručení tovaru, ktorá vznikla na základe vášho písomného súhlasu s našou ponukou alebo inak písomnou alebo osobnou dohodou medzi nami a vami, zahŕňajúcou tieto podmienky a všetky osobitné podmienky;

„tovar“ znamená produkty dohodnuté v zmluve, ktoré vám doručíme;

„osobitné podmienky“ znamenajú všetky špecifické podmienky týkajúce sa doručenia tovaru, ktoré sú obsiahnuté v našej cenovej ponuke alebo ktoré sú inak uvedené v písomnej dohode medzi nami a vami. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami a osobitnými podmienkami majú prednosť osobitné podmienky;

„my/nám“ znamená spoločnosť Kenwood Limited (registračné číslo spoločnosti 0872044) so sídlom na New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH; a

„Vy/Váš“ znamená osobu, podnik alebo spoločnosť, ktorá od nás nakupuje tovar

2. Objednávky

2.1 Zmluva sa bude riadiť týmito podmienkami vrátane akýchkoľvek osobitných podmienok, s vylúčením všetkých ostatných podmienok a bez dodatku alebo zmeny akéhokoľvek ustanovenia zmluvy, bude účinná, pokiaľ je v písomnej podobe a podpísaná oboma stranami. Aby sa predišlo pochybnostiam, prijatie vašej objednávky neznamená prijatie žiadnych zmluvných podmienok, ktoré sú priložené alebo potvrdené na základe takejto objednávky.

2.2 Akákoľvek cenová ponuka sa vydáva na základe toho, že žiadna zmluva nebude existovať, kým neprijmete našu cenovú ponuku písomne alebo inak s vami neuzavrieme písomnú zmluvu.

2.3 Podmienky obsiahnuté v akejkoľvek cenovej ponuke zvyčajne zostanú pevne stanovené, ak sa v súvislosti s ňou zmluva uzavrie do dvadsiatich ôsmich (28) dní od dátumu cenovej ponuky, za predpokladu, že sme ju predtým neodvolali.

2.4 Nebudeme voči vám niesť žiadnu zodpovednosť, kým nedostaneme vaše písomné prijatie našej cenovej ponuky alebo inak s vami neuzavrieme písomnú zmluvu.

2.5 Akékoľvek poradenstvo alebo odporúčanie poskytnuté nami alebo našimi zamestnancami, zástupcami alebo subdodávateľmi v súvislosti s tovarom, ktoré nie je písomne potvrdené, sa dodržiava alebo koná úplne na vaše vlastné riziko a my nezodpovedáme za žiadne poradenstvo alebo odporúčanie, ktoré nie je takto potvrdené.

3. Ceny a platba

3.1 Ceny, ktoré vám boli fakturované, budú tie, ktoré sú aktuálne v deň odoslania. Chyby a opomenutia v súvislosti s akoukoľvek cenou podliehajú náprave nami v primeranom čase.

3.2 Všetky ceny sú bez dane z pridanej hodnoty, poistenia a nákladov na nakladanie, vykladanie a inštaláciu, pričom všetky sumy zaplatíte navyše, keď budete musieť zaplatiť za tovar.

3.3 Môžeme vám fakturovať tovar alebo akúkoľvek splátku tovaru kedykoľvek po doručení tovaru alebo po akejkoľvek jeho splátke a platba za tovar sa uskutoční v mene, v ktorej vám vystavujeme faktúru, do tridsiatich (30) dní od vystavenia našej faktúry.

3.4 Čas na zaplatenie bude podstatou a ak nezaplatíte v súlade s touto podmienkou, budeme mať právo bez toho, aby boli dotknuté naše práva na náhradu škody, pozastaviť akékoľvek doručenie tovaru alebo zrušiť zmluvu a akékoľvek iné súčasné zmluvy, ktoré s vami môžeme mať.

3.5 Okrem našich práv podľa podmienky 3.4 budete zodpovedný/-á za zaplatenie úrokov (zložených mesačne) z akýchkoľvek nesplatených súm (pred aj po úsudku) vo výške troch percent (3 %) nad základnú sadzbu spoločnosti Barclays Bank Plc v danom čase, a to denne až do uskutočnenia platby.

4. Doručenie

4.1 Čas doručenia nie je podstatou zmluvy a akýkoľvek poskytnutý dátum doručenia bude len odhadom. Vyhradzujeme si právo predĺžiť čas doručenia o primerané obdobie, ak je omeškanie spôsobené udalosťou mimo našej primeranej kontroly („udalosť vyššej moci“).

4.2 Ak požadujete predbežné oznámenie o približnom čase doručenia, musí to byť písomne uvedené vo vašej objednávke.

4.3 Miesto doručenia bude na vašom zvyčajnom mieste podnikania.

4.4 Ak z akéhokoľvek dôvodu neprevezmete dodanie tovaru, keď je tovar pripravený na doručenie, alebo ak nie sme schopní tovar doručiť načas, pretože ste neposkytli vhodné pokyny na doručenie alebo iné informácie, potom v takomto prípade:

(a) sa riziko pri takomto tovare prenesie na vás;

(b) tovar sa bude považovať za doručený;

(c) tovar môžeme skladovať až do skutočného doručenia, v takom prípade budete zodpovední za všetky súvisiace náklady a výdavky (vrátane skladovania a poistenia); a

(d) plná cena tovaru spolu so všetkými sumami, ktoré sa majú použiť podľa podmienky 3.2, sa stane okamžite splatnou.

4.5 Naša zodpovednosť za nedoručenie tovaru sa obmedzuje na opätovné doručenie tovaru v primeranom čase alebo vydanie dobropisu na faktúru vystavenú za takýto tovar.

4.6 V súlade s inými ustanoveniami týchto podmienok nebudeme niesť zodpovednosť za žiadnu stratu (vrátane straty zisku), náklady, škody, poplatky ani výdavky spôsobené priamo alebo nepriamo oneskorením doručenia tovaru, ani vás neoprávňujeme ukončiť alebo zrušiť zmluvu, pokiaľ takéto oneskorenie nepresiahne stoosemdesiat (180) dní.