REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĄTECZNE GOTOWANIE”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Świąteczne gotowanie.” (dalej „Konkurs”) jest Agencja Reklamowa Marketing Plus P. Kurowski, A. Selak sp. j. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-106) przy ulicy Senatorskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000236767, NIP 6772251403, zwana dalej „Organizator”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000332338, posiadającą NIP: 5252457842 oraz REGON: 141928974

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu KENWOOD na Facebooku @KenwoodPolska (zwanej dalej “Profil”).

5. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie - rozumiane jako przesłanie Zgłoszenia w komentarzu pod postem konkursowym - będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Profilu na Facebooku ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

7. Czas trwania Konkursu: Konkurs trwa od dnia 19 grudnia 2020 r. od godziny 14:30:00 do dnia 19 marca 2021 przy czym termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 grudnia 2020 r. do godziny 23:59.59

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PROMOCYJNYM

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące użytkownikami portalu Facebook, posiadające niefikcyjne konto na portalu Facebook, które wzięły udział w Konkursie poprzez dodanie Zgłoszenia w komentarzu pod postem konkursowym (zwani dalej „Uczestnikami”).

2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne.

6. Warunkami udziału w Konkursie są:

a) posiadanie statusu Uczestnika (spełnianie wszystkich warunków wskazanych w definicji Uczestnika zawartej w § 2 ust. 1 Regulaminu),

b) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4 Regulaminu

c) działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni dbać, by wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4 Regulaminu nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami czy też naruszających prawa osób trzecich,

d) niepodejmowanie działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić przewagę nad innymi Uczestnikami.

 

§3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są (dalej „Nagrody”):

1 nagroda główna: robot kuchenny Cooking Chef XL o wartości 5799,00 złotych brutto

10 (dziesięć) równorzędnych Nagród w postaci książek „Po pierwsze tradycja” autorstwa Aleksandry Juszkiewicz - zwyciężczyni IX edycji MasterChef 2020 - o wartości 49,99 złotych brutto każda.

2. Nagrody przedstawione na grafice konkursowej opublikowanej na Profilu, mają charakter poglądowy, są jedynie wizualizacją nagrody, zatem jej rzeczywisty wygląd może różnić się od tego przedstawionego na grafice.

3. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami i otrzymają Nagrody (dalej „Zwycięzcy”) nie mogą wymienić Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. Zwycięzcy nie przysługuje w zamian ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda rzeczowa. Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy.

5. Nagrody podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

6. Organizator Konkursu zobowiązany jest pobrać podatek od osoby, która wygrała Nagrodę. W celu rozliczenia i zapłaty tego podatku stosuje się postanowienia §3 ust. 7-9 Regulaminu.

7. Organizator oświadcza, że Zwycięzcom przyznaje się dodatkowo Nagrody pieniężne w wysokości 11,11% wartości odpowiednich nagród. Te dodatkowe Nagrody pokryją 10% zryczałtowany podatek od nagrody wskazanej w §3 ust. 1 oraz zryczałtowany podatek od nich samych. Dodatkowe Nagrody pieniężne nie podlegają wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz zostaną przez Organizatora potrącone jako podatek dochodowy od przyznanej Nagrody i odprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego. Nagrodzeni Zwycięzcy będą musieli pokwitować odbiór Nagrody oraz podpisać oświadczenie, że Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na należny podatek.

8. Tym samym zapłata podatku przez Zwycięzców nastąpi poprzez przeznaczenie na ten cel Nagrody pieniężnej.

9. Organizator sporządzi PIT-8AR, którą następnie prześle do Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika, a nie urzędu właściwego podatnikowi.

 

 

§4

ZASADY KONKURSU

1. Zadanie, jakie stoi przed Uczestnikiem Konkursu, polega na zamieszczeniu komentarza na Profilu Facebook @KenwoodPolska pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Jakiej świątecznej potrawy nie może zabraknąć na wigilijnym stole i dlaczego?”.

 (dalej „Zgłoszenie”). W komentarzu należy zamieścić dopisek „AKCEPTUJE REGULAMIN KONKURSU „Świąteczne gotowanie” oraz „Wyrażam zgodę przetwarzania danych osobowych zgodnie z Regulaminem konkursu „Świąteczne gotowanie”

2. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń nastąpi w dniu 19 grudnia 2020 o godzinie 14:30:00. zakończenie przesyłania zgłoszeń nastąpi w dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 23:59.59

3. W czasie trwania przyjmowania zgłoszeń Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę Zgłoszeń, jednakże nie wpływa to na ilość Nagród możliwą do przyznania dla danego Uczestnika – każdy Uczestnik może otrzymać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.

4. Uczestnik biorący udział w Konkursie może polubić Profil Facebook @KenwoodPolska oraz udostępnić post konkursowy, jednak nie jest to warunek niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy podali nieprawdziwe dane osobowe lub jeśli ich działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora, a w żadnym wypadku nie powinny być kierowane do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Facebook.

§5

ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

1. Po zakończeniu Konkursu, wyłonionych zostanie 11 najciekawszych Zgłoszeń.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni najpóźniej 11 stycznia 2021r. w komentarzu pod postem konkursowym.

3 Decyzja Jury jest ostateczna.

4. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.

5. Nagrody zostaną wysłane kurierem na wskazany przez Uczestnika adres (w Polsce) do dnia  19.02.2021.

6. W ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników Zwycięzcy powinni za pomocą wiadomości prywatnej na Profilu Facebook @KenwoodPolska podać dane niezbędne do identyfikacji Zwycięzcy oraz dostarczenia Nagrody, a także zapłaty podatku dochodowego i wypełnienia właściwych deklaracji podatkowych. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę takiej informacji we wskazanym terminie, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody do Zwycięzcy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności w przypadku niepodania pełnych bądź podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

8. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek działań niezgodnych z Regulaminem, w szczególności próby wpływania na wybór Zwycięzcy w sposób niedozwolony lub podejmowania innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, Uczestnik, który takich działań się dopuścił, zostanie wykluczony z procesu przyznawania Nagród. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.

§6

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż do dnia 05.03.2021.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych i pozostaje bez rozpoznania. Dla oceny zachowania terminu do zgłoszenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres e-mail Uczestnika oraz opis reklamacji. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres biuro@marketingplus.pl,

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych (za które uważane będą dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem, przypadających w te dni, dni ustawowo wolnych od pracy) od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§7

DANE OSOBOWE

1. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu), nazwa Uczestnika na portalu społecznościowym Instagram. W przypadku Zwycięzców Organizator może także przetwarzać dane osobowe niezbędne do dopełnienia obowiązków podatkowych związanych z otrzymaniem Nagród (w tym numer PESEL).

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem: biuro@marketingplus.pl z dopiskiem „Kenwood Świąteczne Gotowanie – dane osobowe”.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą. Poprzez publikację w komentarzu pod postem konkursowym Zdjęcia lub Filmu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. W komentarzu pod zgłoszeniem należy zamieścić dopisek „AKCEPTUJE REGULAMIN KONKURSU „Świąteczne gotowanie” oraz „Wyrażam zgodę przetwarzania danych osobowych zgodnie z Regulaminem konkursu „Świąteczne gotowanie”

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora Konkursu również innym podmiotom, w tym: podwykonawcom realizującym na rzecz Organizatora usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu i dystrybucją przyznanych Nagród, dostawcom usług hostingowych poczty elektronicznej, podmiotom świadczącym obsługę i zarządzanie stroną internetową, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytorskie, prawnicze i inne usługi doradcze.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia Konkursu. Dodatkowo, w przypadku Zwycięzców, dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

8. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

d) prawo do ograniczenia danych osobowych.

9. W związku z faktem, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje:

a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

10. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W stosunku do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych aktów prawnych.