Podmínky používání

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ


1. ÚVOD

Tyto podmínky určují používání této webové stránky a jakékoli jiné webové stránky provozované společností Kenwood Limited, která vás odkáže na tyto podmínky, (dále „stránka“), a měly by být před jakýmkoli použitím řádně přečteny. Tyto podmínky platí pro veškeré návštěvy a používání stránky stejně jako pro informace (včetně, ale ne pouze, textu, grafiky, fotografií, zobrazení, zvuku, ilustrací a softwaru) a služby (společně „obsah“), které vám jsou prostřednictvím stránky nebo na ní poskytnuty. Přístupem na stránku a jejím používáním souhlasíte s těmito podmínkami v celém jejich rozsahu, kromě jakýchkoli dalších zákonů nebo předpisů, které se k této stránce, internetu a/nebo celosvětové internetové síti vztahují. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte v celém jejich rozsahu, měli byste stránku opustit a přestat ji používat.


2. VLASTNICTVÍ STRÁNKY A OBSAHU

Stránku vlastní a provozuje Kenwood Limited, společnost zapsaná v Anglii a Walesu pod číslem 872044 se sídlem na adrese New Lane, Havant, PO9 2NH, Anglie.

Veškerý obsah této stránky a na této stránce patří společnosti Kenwood Limited („Kenwood“) nebo přidruženým společnostem („skupina Kenwood“), jejím poskytovatelům licencí a/nebo poskytovatelům obsahu. Veškeré aspekty stránky, včetně, ale ne pouze, všeobecného designu a obsahu, jsou chráněny obchodními úpravami, copyrightem, morálními právy, designovým právem (ať už je design registrován nebo ne) a dalšími zákony vztahujícími se k právu duševního vlastnictví. Bez výhradního souhlasu na základě této dohody nebo jiných dohod se skupinou Kenwood je zakázáno kopírovat a jakýmkoli jiným způsobem přenášet jakékoli části této stránky nebo obsahu a stránka, obsah a veškerá související práva zůstávají ve výhradním vlastnictví příslušného člena skupiny Kenwood nebo jejich poskytovatelů licencí.


3. COPYRIGHT

Copyright veškerého obsahu vlastní skupina Kenwood. Pokud není na stránce výslovně povoleno jinak, můžete si prohlížet, přehrávat, tisknout a stahovat dokumenty, audio a video umístěné na stránce pouze pro osobní, informativní a nekomerční účely. Není povoleno upravovat jakékoli materiály a není povoleno kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, udělit licenci, vytvářet odvozené práce, převádět nebo prodávat jakoukoli část obsahu. Bez výslovného povolení na základě zákona souvisejícího s copyrightem není povoleno obsah znovu používat bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Kenwood, přičemž tento zákaz použití se vztahuje na použití jakékoli části obsahu na jakékoli jiné webové stránce nebo prostředí počítačové sítě. Je zakázáno odstraňovat jakákoli upozornění na copyright, obchodní známku nebo vlastnictví z obsahu získaného na stránce.

Pokud si ze stránky stáhnete software (včetně, ale ne pouze, šetřičů obrazovky, ikon, videí a podkladů), poskytuje vám Kenwood licenci na tento software včetně jakýchkoli souborů nebo zobrazení obsažených nebo generovaných tímto softwarem a na průvodní data softwaru (společně „software“), přičemž Kenwood má na tento software plný a naprostý nárok, včetně veškerých práv duševního vlastnictví v něm obsažených. Vaše vlastnická práva jsou omezena na médium, na které software nahrajete, a je zakázáno software redistribuovat, prodávat, rozebírat, zpětně konstruovat, demontovat a jinak redukovat na lidsky srozumitelný formát.

4. OBCHODNÍ ZNÁMKY

Pokud není uvedeno jinak, veškeré obchodní známky a obchodní názvy společnosti Kenwood používané na stránce jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami skupiny Kenwood. Bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Kenwood je zakázáno jakýmkoli způsobem používat, kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, nahrávat, vyvěšovat, přenášet, distribuovat nebo upravovat obchodní známky skupiny Kenwood, včetně těch, které jsou na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo v prostředí počítačových sítí, v inzerci nebo propagaci jakéhokoli druhu.


5. ODVOLÁNÍ ZÁRUK

Stránka a obsah jsou poskytovány tak, „jak jsou“, bez jakýchkoli výslovných nebo implicitních záruk jakéhokoli druhu, včetně, ale ne pouze, implicitních záruk kvality, způsobilosti k danému účelu a neporušení v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Obsah na stránce slouží pouze jako všeobecné informace a nepředstavuje žádná doporučení.

Kenwood nezajišťuje ani nezaručuje, že obsah stránky je přesný, kompletní, bez chyb nebo aktuální, ani že přístup na stránku bude nerušený, že jakékoli chyby na stránce budou opraveny nebo že stránka či její hostitelský server neobsahují žádné viry nebo jiné škodlivé složky. Kromě toho Kenwood neposkytuje žádné zajištění ani záruky související s používáním stránky a/nebo jejího obsahu s ohledem na jejich správnost, přesnost, přiměřenost, užitečnost, aktuálnost, spolehlivost apod., a to v každém jednotlivém případě v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem.

Kenwood si vyhrazuje právo pozastavit, stáhnout nebo upravit celou stránku nebo její část, a to kdykoli bez upozornění a bez vzniku jakéhokoli závazku.


6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Stránku používáte na vlastní riziko. Žádná společnost v rámci skupiny Kenwood ani žádní její úředníci, ředitelé, zástupci nebo jakákoli jiná strana podílející se na vytváření, produkování nebo dodávání stránky neodpovídají za žádné ztráty nebo škody, a to včetně, ale ne pouze, přímých, nepřímých, zvláštních nebo následných škod, ať už souvisejících se smlouvou, deliktem (včetně zanedbání) nebo jinak.

Skupina Kenwood bere na vědomí, že nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje její odpovědnost za úmrtí nebo osobní zranění způsobené jejím zanedbáním nebo podvodem.

7. ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Odkazy poskytované na stránce vám umožňují přístup na webové stránky mimo kontrolu skupiny Kenwood. Takové odkazy jsou poskytovány, protože vás mohou zajímat, popř. vám mohou umožnit přístup k doplňkovým výrobkům nebo službám poskytovaných třetími stranami. Kenwood neodpovídá za obsah nebo změny v obsahu těchto stránek. Na tyto stránky vstupujete zcela na vlastní riziko a měli byste vzít na vědomí, že jiné stránky mohou uplatňovat použití cookies, sbírat data nebo požadovat osobní údaje, a proto vám doporučujeme před použitím těchto stránek nejprve zkontrolovat jejich podmínky použití a zásady ochrany soukromí.


8. ZNEUŽITÍ STRÁNKY

Je zakázáno používat stránku k vyvěšování nebo přenášení jakéhokoli materiálu, který může porušovat, ohrožovat, falšovat, klamat, pobuřovat, hanět, útočit na soukromí, je obscénní, pornografický, urážlivý, diskriminační, nelegální, jakož i jakéhokoli jiného materiálu, který by mohl představovat nebo podporovat chování, které by mohlo být považováno za trestný čin, které by mohlo porušovat práva jakékoli strany nebo které by mohlo jiným způsobem vyvolat občanskou odpovědnost či porušit jakýkoli zákon. Také se zakazuje používat stránku k inzerci nebo k provádění obchodních žádostí.


9. ODVOLÁNÍ – ÚČAST UŽIVATELE

Kenwood může také umožnit jiným prohlížet a distribuovat obsah vytvořený vámi, například prostřednictvím elektronických oznámení a zasíláním pohlednic jiným osobám. Při použití takových služeb souhlasíte s tím, že Kenwood jedná pouze jako pasivní distribuční kanál a neodpovídá za obsah komunikací a materiálů vytvořených vámi nebo jinými uživateli.
Kenwood si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení blokovat nebo odstranit jakoukoli komunikaci a materiály, které nejsou v souladu s těmito podmínkami nebo jsou jiným způsobem pro Kenwood nepřijatelné.


10. POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY DĚTMI

Pokud je vám méně než 16 let, musíte si vyžádat svolení rodiče nebo opatrovníka, předtím než:

- na stránku zašlete e-mail nebo nás požádáte, abychom vám cokoli zaslali e-mailem;
- nám zašlete jakékoli informace;
- se zúčastníte jakékoli soutěže nebo hry, která vyžaduje vaše informace nebo nabízí cenu.

Tím, že použijete stránku a jakékoli nabízené služby, potvrzujete, že jste získali svolení rodiče nebo opatrovníka.


11. NEVYŽÁDANÉ NABÍDKY

Pokud není výslovně stanoveno jinak, Kenwood prostřednictvím této stránky nepřijímá žádné nevyžádané nabídky.

12. REFERENCE

Referenční prohlášení uvedená na stránce byla vybrána z dopisů, e-mailů a telefonických hovorů, které Kenwood obdržel od svých klientů.


13. PLATNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto podmínky jsou předmětem zákonů Anglie a strany se tímto podřizují nevýhradní jurisdikci anglických soudů. Pokud se jakákoli část těchto podmínek stane neplatnou, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.