Bezpłatne zwroty Darmowa wysyłka powyżej 120 PLN
 1. Powrót do strony głównej
 2. Warunki gwarancyjne

Warunki gwarancyjne

POBIERZ KARTĘ GWARANCYJNĄ TUTAJ

 

WARUNKI GWARANCJI DLA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Gwarantem jest firma De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ursynów Business Park, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.

 2. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Zgodnie z art. 578 k.c. odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

 3. Wszystkie produkty marek: Kenwood, De`Longhi oraz Braun są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego (w przypadku ekspresów ciśnieniowych jest on rozumiany przez przygotowanie średnio maksymalnie 12 kaw dziennie). Nie podlegają gwarancji produkty ww. marek używane w eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności gospodarczej hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych.

 4. Gwarancja udzielana jest Kupującemu na okres 2 lat i biegnie od daty zakupu sprzętu. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz Karta Gwarancyjna.

 5.  Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6.  W razie stwierdzenia przez Kupującego wady nabytego urządzenia będącego na gwarancji, ma on prawo do reklamacji na trzy sposoby: 

  1. Dostarczając urządzenie do jednego z lokalnych, autoryzowanych serwisów naprawczych, których wyszukiwarka znajduje się na stronie internetowej centrali serwisowej  EXTRA:www.extraservice.com.pl

  2. Zamawiając kuriera na koszt Gwaranta, który dostarczy sprzęt do centrali serwisowej EXTRA w Krakowie. Bezpłatna przesyłka jest możliwa wyłącznie przy zleceniu kuriera zgodnie z opisem znajdującym się na stronie internetowej: www.extraservice.com.pl  Po naprawie gwarancyjnej, Gwarant odsyła urządzenie na swój koszt

  3. Dostarczając urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie, w którym został dokonany zakup, a w przypadku zakupów internetowych poprzez odesłanie sprzętu do sprzedawcy zgodnie z jego wszelkimi procedurami.

  Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia powstałe podczas transportu do serwisu. 
  Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia uprawnionego z gwarancji kosztami usług serwisowych i transportowych, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją.

 7. Usterki, o których mowa w pkt. 2, ujawnione w okresie trwania gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy w autoryzowanym serwisie, chyba że Kupujący wyraził pisemną zgodę na przedłużenie tego terminu.

 8. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi niepowstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania, nieprzestrzegania zasad konserwacji wskazanych w instrukcji lub wykorzystywania do tego celu niewłaściwych środków czyszczących i konserwacyjnych.

 9. Naprawa urządzeń poza autoryzowanym serwisem skutkuje utratą praw gwarancyjnych przez Kupującego.

 10. Gwarancja na sprzedane urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.