Gratis retourneren Gratis standaard verzending vanaf €25
  1. Terug naar homepage
  2. Privacybeleid en disclaimer

Privacybeleid en disclaimer

Artikel 13 van de AVG 679/2016

WIE WE ZIJN

De’Longhi Group hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens van derden en zet zich bij de uitvoering van zijn activiteiten in voor de bescherming van de privacy van deze derden, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn klanten; de groep besteedt met name aandacht aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de klant.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het verzamelen van persoonsgegevens gebruik makende van online (inclusief de De’Longhi Group website) en offline methoden, zoals hieronder aangegeven.

De’Longhi Benelux S.A. (hierna "De'Longhi" of de Onderneming" genoemd), overeenkomstig artikel 13 van de AVG 679/2016, in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens verzameld op deze Website / app / verzameld tijdens het telefoongesprek, verstrekt u hierbij de volgende informatie.

WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN VERZAMELD

De volgende categorieën van persoonsgegevens die betrekking op u hebben, kunnen worden verzameld:
•    Contactgegevens – informatie over uw naam, adres, telefoonnummer. mobiele nummer, e-mailadres. Wij verzamelen tevens persoonsgegevens als u een account aanmaakt, waaronder uw account-ID of accountnaam en wachtwoorden;
•    Interesses – door u verstrekte informatie over gebieden die u interesseren, bijvoorbeeld producten die u interessant vindt;
•    Andere persoonsgegevens – door u verstrekte informatie over uw geboortedatum, opleiding, beroep en gegevens van uw huishouden;
•    Gegevens op social media – informatie die u openbaar deelt op een sociaal netwerk van derden of informatie die onderdeel is van uw profiel op een sociaal netwerk van derden (zoals Facebook) en waarvoor u de derde toestemming verleend heeft deze met De'Longhi te delen. Denk daarbij aan uw basis-accountgegevens (zoals naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst, enz.) en andere aanvullende informatie of activiteiten waarvoor u het sociale netwerk toestemming verleend heeft deze te delen. Wij ontvangen uw profielinformatie (of delen daarvan) van uw sociale netwerk telkens als u via een sociaal netwerk communiceert met De'Longhi of als u via uw social-media-accounts inlogt op onze website of app. Ga voor meer informatie over hoe De'Longhi uw gegevens van sociale netwerken verzamelt of hoe u het delen van deze gegevens uitschakelt naar de website van het betreffende sociale netwerk. Wij kunnen ook gegevens verzamelen die u over uw ervaring bij het gebruik van onze producten en diensten verstrekt, waaronder feedback, opmerkingen en vragen in online enquêtes.
•    Technische gegevens van apparaten – technische informatie of de apparaten die u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals het Internet Protocol (IP)-adres, browsertype en -versie. Als u de app op uw apparaat installeert, verzamelen wij tevens specifieke informatie over uw mobiele apparaat, waaronder het unieke identificatienummer, het door u geselecteerde land, tijdzone en sessie. 
•    App-machtigingen voor toegang tot persoonsgegevens - mobiele apps kunnen u eveneens toestemming vragen voor toegang tot uw opslagruimte, sensors of andere functies (zoals wifi, geolocatie of bluetooth). Wij eisen toegang indien strikt noodzakelijk om de diensten te bieden die de app mogelijk maakt, zoals beschreven onder VOOR WELKE DOELEINDEN UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT.
•    Gebruik van de website en cookies – informatie over hoe u de website gebruikt, hoe u onze berichten opent of doorstuurt, waaronder informatie die via cookies verzameld wordt (klik hier voor ons Cookiebeleid, waarin een en ander nader geregeld is). Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe u uw cookie-instellingen kunt aanpassen en welke cookies wij gebruiken en waarvoor. Bij het gebruik van cookies op mobiele apparaten wordt de nodige informatie gecommuniceerd zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving. 
•    Gevoelige persoonsgegevens – Het is niet onze bedoeling gevoelige persoonsgegevens te verzamelen of anderszins te gebruiken tijdens de normale uitoefening van onze activiteiten. Mocht het om enige reden noodzakelijk zijn om gevoelige persoonsgegevens van u te verwerken, dan doen wij dit op grond van uw voorafgaande, vrijwillige toestemming voor het verwerken van persoonsgevens (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden) of op grond van geldende wetgeving.


HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

De’Longhi verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:

wanneer u zich registreert op onze website / onze App downloadt voor het gebruik van de functies ervan of via social login;
wanneer u contact met ons opneemt voor hulp of service na uw aankoop (consumentendienst);
wanneer u reageert op onze marketinginitiatieven, bijvoorbeeld door een antwoordkaart in te vullen of uw gegevens online op een van onze websites in te dienen;
wanneer u papieren registratieformulieren invult die op verschillende manieren verzameld worden (tijdens demonstraties, kooklessen, promoties of evenementen);
indien andere bedrijven van de Groep, evenals onze zakenpartners gegevens over u verstrekken op een toegestane wijze.
Als u namens iemand anders persoonlijke gegevens verstrekt, moet u zich er vooraf van verzekeren dat deze persoon dit Privacybeleid heeft gelezen.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden door ons eventuele wijzigingen door te geven. Elke adreswijziging moet onmiddellijk aan De'Longhi worden meegedeeld om problemen bij het gebruik van onze diensten te vermijden.

VOOR WELKE DOELEINDEN UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT

De verwerking van persoonsgegevens moet worden gerechtvaardigd door een van de rechtsgrondslagen van de bestaande verordeningen inzake gegevensbescherming, zoals hieronder beschreven.

a) Vaststelling en uitvoering van contractuele verplichtingen en daaruit voortvloeiende verplichtingen, met inbegrip van berichten over diensten (bijvoorbeeld om service na uw aankoop te verlenen)

De’Longhi kan uw contactgegevens, technische gegevens van apparaten, app-machtigingen en cookies gebruiken om een contractuele relatie aan te gaan en uit te voeren (bijvoorbeeld online aankopen van producten of diensten, orderverwerking), de gewenste diensten te verlenen of te reageren op meldingen of klachten.

De’Longhi kan uw contactgegevens, met name het e-mailadres, gebruiken om u informatie over de dienst te verstrekken.

Rechtsgronden voor de verwerking: uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b AVG) of wettelijke verplichtingen waaraan de Onderneming moet voldoen (artikel 6, lid 1, sub c AVG).

Het verstrekken van gegevens is verplicht om ons in staat te stellen om de contractuele relatie te beheren; bij gebrek aan de gegevens, zullen we niet in staat zijn om de overeenkomst tot stand te brengen.

b) Operationeel beheer en strikt hieraan verwante doeleinden, voor de toegang tot de website, met name tot beveiligde gebieden, evenals via het social login systeem – om registraties te vereenvoudigen met behulp van de informatie die u reeds verschaft hebt aan uw sociale netwerk.

De’Longhi kan uw contactgegevens verwerken waardoor u de registratie procedure kan voltooien op de website en toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving om: (i) documenten met betrekking tot de door u aangeschafte diensten vanaf uw persoonlijke omgeving te downloaden; (ii) andere verzoeken via de website te verwerken.

Registratie op de Website kan ook plaatsvinden via het sociale login mechanisme, wanneer u vrijwillig beslist hier gebruik van te maken. Hierdoor hoeft u niet alle gegevens in te vullen die nodig zijn voor de registratie (waaronder bijvoorbeeld contactgegevens), maar zullen deze gecommuniceerd worden door het sociale netwerk waarmee de login wordt uitgevoerd

 Wij wijzen erop dat in dit geval De’Longhi de gegevens van de sociale login kan verwerken. Dit zijn niet alleen de gegevens die gerelateerd zijn aan uw sociale account maar ook alle andere persoonlijke gegevens die zichtbaar kunnen worden gemaakt in overeenstemming met de voorkeuren die u hebt ingesteld of in overeenstemming met het privacy beleid van hetzelfde sociale netwerk. We verzoeken u daarom om de privacyverklaring van uw sociale netwerk te lezen, alsook voor verdere informatie omtrent deze voorkeuren.  

Rechtsgronden voor de verwerking: uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b AVG). Bij het ontbreken van deze gegevens kunnen wij u niet registreren op de website en kunt u geen aankopen doen in onze webshop.

Met betrekking tot de registratie, deelt het bedrijf ook mee dat het een enkelvoudig registratiesysteem heeft geïmplementeerd waardoor de registratie op de website geldig is voor alle websites die beheerd worden door het bedrijf, met verwijzing naar de “De’Longhi” merken “Braun” en “Kenwood”, of www.delonghi.com, www.braunhousehold.com, www.kenwoodworld.com.

Als volgt is het niet nodig om contactgegevens opnieuw te verstrekken indien u zich registreert bij een van de bovengenoemde sites. Om de keuzes van de gebruiker te beschermen, zal elke toestemming die gegeven wordt voor de verwerking van marketing en marketing gerelateerde kwesties binnen een merk (bijvoorbeeld op de website https://www.kenwoodworld.com/nl-be) alleen gebruikt worden voor reclamemateriaal met betrekking tot dit specifieke merk.

c) Onderzoeken naar klanttevredenheid

De’Longhi kan uw persoonsgegevens gebruiken om onderzoeken uit te voeren, gericht op het meten van de klanttevredenheid met betrekking tot de geleverde dienst.
Rechtsgronden voor de verwerking: gerechtvaardigd belang van de Onderneming om de kwaliteit van haar diensten te controleren en te verbeteren (artikel 6, lid 1, sub f AVG).

d) Marketing om aan uw behoeften te voldoen of om u te informeren over aanbiedingen, ook op basis van uw voorkeuren (we maken ook gebruik van profielmarketing)

De’Longhi kan uw persoonsgegevens verwerken voor marketing- en reclamedoeleinden, om u te informeren over promotionele verkoopinitiatieven via geautomatiseerde contactmiddelen (e-mail, SMS en andere massacommunicatiemiddelen, enz.) voor bijvoorbeeld marktonderzoek en statistisch onderzoek, indien u ons hiervoor toestemming geeft en binnen de grenzen van de toestemmingsverklaring.

De’Longhi kan deze gegevens ook verwerken om u reclameberichten te sturen, volgens een specifiek klantprofiel dat is verkregen op basis van uw persoonlijke voorkeuren en interesses, als u ons hiervoor specifieke toestemming geeft en binnen de grenzen van de toestemming.

Rechtsgronden voor de verwerking: toestemming; wanneer geen toestemming wordt gegeven, heeft dit geen enkele invloed op de contractuele relatie (artikel 6, lid 1, sub a AVG).

e) Mededeling aan andere ondernemingen van de De'Longhi Group voor marketingdoeleinden ook

De'Longhi kan uw persoonsgegevens aan andere ondernemingen van de De'Longhi Group meedelen voor activiteiten die strikt verbonden zijn met de verwerkingen waarnaar wordt verwezen in de punten a), b) en c) hierboven.

Rechtsgronden voor de verwerking: gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, sub f AVG) die voortvloeien uit interne administratieve doeleinden en behoeften om diensten en aanvragen van gebruikers te beheren binnen de De'Longhi Group.
 
De’Longhi kan uw persoonsgegevens aan andere ondernemingen van de De'Longhi Group mededelen voor marketing- en reclamedoeleinden, om u te informeren over promotionele verkoopinitiatieven, ook volgens een specifiek klantprofiel dat is verkregen op basis van uw persoonlijke voorkeuren en interesses, via geautomatiseerde contactmiddelen (e-mail, SMS en andere massacommunicatiemiddelen, enz.) en traditionele contactmethoden (bijvoorbeeld telefonisch) voor bijvoorbeeld marktonderzoek en statistisch onderzoek, indien u ons hiervoor toestemming geeft en binnen de grenzen van de toestemmingsverklaring.

Rechtsgronden voor de verwerking: toestemming; wanneer geen toestemming wordt gegeven, heeft dit geen enkele invloed op de contractuele relatie (artikel 6, lid 1, sub a AVG).

f) het voldoen aan wettelijk bindende verzoeken van de rechterlijke instanties om verplichtingen uit hoofde van de wet- en regelgeving te vervullen

De'Longhi verzamelt uw persoonsgegevens om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen of om claims te beoordelen dan wel vorderingen in te stellen of zich daartegen te verweren.

Rechtsgronden voor de verwerking: wettelijke verplichtingen waaraan de Onderneming moet voldoen (artikel 6, lid 1, sub c AVG) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de Onderneming (artikel 6, lid 1, sub f AVG).

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG HOUDEN

De Onderneming maakt gebruik van een uitgebreid aantal veiligheidsmaatregelen om de bescherming te verbeteren en de veiligheid, integriteit en toegankelijkheid van uw persoonlijke gegevens te handhaven.

Al uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers (of d.m.v. beveiligde papieren kopieën) of op die van onze leveranciers of commerciële partners, en zijn toegankelijk en kunnen worden gebruikt op basis van onze normen en ons veiligheidsbeleid (of gelijkwaardige normen voor onze leveranciers of commerciële partners).

De door ons gebruikte veiligheidsmaatregelen omvatten:

strikte beperkingen op de toegang tot uw persoonsgegevens, op basis van noodzaak en uitsluitend voor de meegedeelde doeleinden;
externe beveiligingssystemen om toegang door onbevoegden te voorkomen;
toezicht op toegang tot de IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen;
het traceren van de toegang tot uw persoonsgegevens van de kant van intern personeel en controle van het doel hiervan;
het gebruik van versleutelde middelen via Secure Socket Layer-technologie (SSL) voor transacties op onze website waarvoor persoonsgegevens moeten worden ingevoerd.
Wanneer wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of wanneer u een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot onze website, applicatie of diensten, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord en voor de naleving van alle andere beveiligingsprocedures die wij u meedelen. U dient uw wachtwoord met niemand te delen.

HOELANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor enig ander daarmee samenhangend en rechtmatig doel. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor twee verschillende doeleinden, zullen wij de gegevens bewaren tot het langer durende doel wordt bereikt. We zullen echter stoppen met de verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld voor een doeleinde waarvan de bewaartermijn is verstreken.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot alleen die personen die de gegevens nodig hebben voor specifieke doeleinden.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, of wanneer er geen wettelijke voorwaarde meer is om deze te bewaren, worden ze onomkeerbaar geanonimiseerd (en kunnen op die manier worden opgeslagen) of veilig vernietigd.

De bewaartermijnen voor de verschillende hierboven beschreven doeleinden zijn hieronder aangegeven:

a) Naleving van contractuele verplichtingen: gegevens verwerkt om aan contractuele verplichtingen te voldoen, mogen gedurende de duur van de overeenkomst en in geen geval langer dan tot 10 jaar hierna worden bewaard om alle nog niet opgeloste kwesties te verifiëren, ook met betrekking tot boekhoudbescheiden (bv. facturen).

b) Naleving van wettelijke of regelgevende verplichtingen: we kunnen de gegevens bewaren zolang als nodig is om te voldoen aan de toepasbare wettelijke of regelgevende verplichtingen (bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden).

c) Operationeel beheer en daarmee strikt samenhangende doeleinden voor toegang tot de website: de voor deze doeleinden verwerkte gegevens mogen worden bewaard gedurende de duur van de overeenkomst en in geen geval langer dan de hieropvolgende 10 jaar.

d) Onderzoeken naar klanttevredenheid: de voor deze doeleinden verwerkte gegevens mogen worden bewaard gedurende 5 jaar na de persoonlijke gegevensverzameling (tenzij u verdere communicatie weigert).

e) e) Mededeling van gegevens aan andere ondernemingen van de De'Longhi Group: gegevens die door ondernemingen van de De'Longhi Group worden verwerkt voor activiteiten die uitsluitend verband houden met de doeleinden zoals beschreven in de punten a), b), c) en f) onder VOOR WELKE DOELEINDEN UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT, worden in overeenstemming met de bepalingen in respectievelijk punt a), b), c) en f) van deze paragraaf bewaard. 

Gegevens die door ondernemingen van de De'Longhi Group worden verwerkt voor marketingdoeleinden zoals beschreven in punt d) onder VOOR WELKE DOELEINDEN UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT, worden bewaard in overeenstemming met de bepaling in punt d) van deze paragraaf.

f) In geval van geschillen: indien wij ons moeten verdedigen, handelingen moeten ondernemen of vorderingen tegen u of derden moeten instellen, kunnen wij de persoonsgegevens die wij redelijkerwijze nodig achten voor deze doeleinden, bewaren voor de hele duur van de betreffende procedure.

MET WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN DELEN

Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers en voor externe leveranciers, die, indien nodig, zijn aangesteld als gegevensverwerkers en die ons ondersteunen bij het verlenen van onze diensten (bijvoorbeeld de verwerking van betalingen/facturen, orderverwerking, informatietechnologie en de terbeschikkingstelling van daaraan verwante infrastructuren, klantenservice, beheer van marketingcampagnes en controles met het oog op fraudebestrijding bij e-commerce transacties).

Met het oog op de uitoefening van hun activiteiten en voor de follow-up van de bovenvermelde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens ook toegankelijk zijn voor andere ondernemingen van de De'Longhi Group.

De'Longhi verkoopt uw persoonsgegevens in geen geval aan derden.

CONTACTS

De contactgegevens voor De'Longhi, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, vindt u bij De’Longhi Benelux S.A., Generaal de Wittelaan 17A bus 1, 2800 Mechelen of via mail: infoprivacy.BE@delonghigroup.com.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail infoprivacy.BE@delonghigroup.com ter attentie van de Functionaris voor Gegevensbescherming.

UW RECHTEN INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN UW RECHT OM KLACHTEN IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN

In bepaalde omstandigheden, hebt u het recht te verzoeken om:

toegang tot uw persoonsgegevens;
een kopie van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen ('overdraagbaarheid');
de gegevens in ons bezit aan te passen;
gegevens te wissen waarvoor de wettelijke voorwaarde voor verwerking ervan niet langer bestaat;
verwerking voor direct-marketingdoeleinden te weigeren;
uw toestemming in te trekken, indien de verwerking op toestemming is gebaseerd;
de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, te beperken.
De uitoefening van de hierboven vermelde rechten is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen die bedoeld zijn om het algemeen belang (bv. de preventie of identificatie van misdrijven) en onze belangen (bv. de handhaving van het beroepsgeheim) te beschermen. Indien u gebruik wenst te maken van een van de bovenstaande rechten, zullen wij controleren of u daartoe gerechtigd bent en zullen wij u normaal gesproken binnen een maand antwoorden.

Wij zullen ons ervoor inzetten om te reageren op eventuele klachten of meldingen over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Desalniettemin kunt u uw klachten of meldingen doorsturen aan de autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit.

Via het contactformulier op onze website: https://wwwkenwoodworld.com/nl-be/contact-us of via telefoon op  015.28.08.40

Ingangsdatum 25 mei 2018
Geactualiseerd op: _______________