1. Tilbake til startsiden
  2. Kenwood | Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

(Revidert 18. juni 2020)

1. Tolkning

I disse salgsbetingelsene (heretter kalt «vilkårene»):

betyr «Kontrakt» en kontrakt mellom oss og deg for levering av varer som oppstår i henhold til din skriftlige godkjennelse av vårt tilbud eller på annen måte ved skriftlig eller muntlig avtale mellom oss og deg, og inkorporerer disse vilkårene og eventuelle spesielle betingelser;

«Varer» betyr produkter som er avtalt i kontrakten og som skal leveres til deg av oss;

«Spesielle betingelser» betyr alle spesifikke vilkår knyttet til levering av varer til deg som er oppgitt i eller henvist til i vårt tilbud eller som på annen måte fastsatt i en skriftlig avtale mellom oss og deg. Hvis det er en konflikt mellom disse vilkårene og spesialvilkårene, skal spesialvilkårene gjelde.

«Vi/oss» betyr Kenwood Limited (firmaregistreringsnummer 0872044) som har forretningssted i New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH, og

«Du/din» betyr personen, firmaet eller selskapet som kjøper varene fra oss

2. Bestillinger

2.1 Kontrakten skal være i henhold til disse vilkårene, inkludert eventuelle spesielle vilkår, til utelukkelse av alle andre vilkår og betingelser, og ingen endring eller variasjon til noen bestemmelse i kontrakten skal være gjeldende med mindre den foreligger skriftlig og er signert av eller på vegne av oss og deg. For å unngå tvil, skal vår aksept av din bestilling ikke antyde aksept av eventuelle vilkår og betingelser som følger med eller som er godkjent på en slik ordre.

2.2 Ethvert tilbud utstedes på grunnlag av at ingen kontrakt vil starte før du godtar vårt tilbud skriftlig eller vi ellers inngår en skriftlig avtale med deg.

2.3 Vilkårene i eventuelle tilbud vil vanligvis være fastsatt hvis en kontrakt med hensyn til tilbudet inngås innen tjueåtte (28) dager fra datoen for tilbudet, forutsatt at vi ikke tidligere har trukket den tilbake.

2.4 Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg før vi mottar din skriftlige godkjennelse av tilbudet vårt eller vi på annen måte inngår en skriftlig avtale med deg.

2.5 Eventuelle råd eller anbefalinger gitt av oss eller våre ansatte, agenter eller underleverandører i forbindelse med varer som ikke er bekreftet skriftlig, følges eller håndteres fullstendig på egen risiko, og vi skal ikke være ansvarlige for eventuelle råd eller anbefalinger som ikke er bekreftet

3. Priser og betaling

3.1 Prisene som faktureres til deg vil være gjeldende på datoen for avsendelse. Feil og utelatelser med hensyn til pris er underlagt korrigering av oss innen rimelig tid.

3.2 Alle priser er eksklusive merverdiavgift, forsikring og kostnader for lasting, lossing og installasjon, dette er beløp du betaler i tillegg når du skal betale for varene.

3.3 Vi kan fakturere deg for varer eller enhver levering av varene når som helst etter at varene, eller eventuell installering av varene, er levert og betaling for varer skal gjøres i den valutaen som er fakturert av oss innen tretti (30) dager etter fakturaen.

3.4 Betalingstidspunktet skal være av den største viktighet, og manglende evne av deg til å betale i samsvar med dette vilkåret skal gi oss fullmakt, uten at dette påvirker våre rettigheter til erstatning, til å stoppe leveranser av varer eller til å avbryte kontrakten og eventuelle andre kontrakter vi måtte ha med deg.

3.5 I tillegg til våre rettigheter i henhold til vilkår 3.4, skal du være ansvarlig for å betale renter (rentes rente påføres månedlig) på eventuelle utestående beløp (både før og etter en kjennelse) med en sats på tre prosent (3 %) over Barclays Bank Plcs egne individuelt fastsatte rentesatser som for tiden er i kraft, og som påløper på daglig basis til betaling foretas.

4. Levering

4.1 Leveringstidspunktet skal ikke være det viktigste i kontrakten, og alle leveringsdatoer som oppgis skal kun være estimater. Vi forbeholder oss retten til å forlenge tiden for leveranser med rimelige perioder hvis forsinkelsen skyldes faktorer utenfor vår rimelige kontroll (en «force majeure»).

4.2 Hvis du trenger forhåndsvarsel om omtrentlig leveringstid, må dette angis skriftlig på bestillingen.

4.3 Leveringsstedet skal være på ditt vanlige forretningssted.

4.4 Hvis du av en eller annen grunn ikke godtar levering av varer når de er klare til levering, eller vi ikke kan levere varer i tide, fordi du ikke har oppgitt riktige leveringsinstruksjoner eller annen informasjon, vil, på det tidspunktet:

(a) risikoen for slike varer overføres til deg;

(b) varene anses å være levert;

(c) vi kan lagre varene til faktisk levering, hvorpå du vil være ansvarlig for alle relaterte kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, lagring og forsikring); og

(d) den fulle prisen for varene sammen med eventuelle beløp som skal påføres i henhold til vilkår 3.2 skal umiddelbart forfalle.

4.5 Vårt ansvar for manglende levering av varer skal være begrenset til å levere varene på nytt innen rimelig tid eller utstede en kreditnota mot fakturaen som er laget for slike varer.

4.6 Underlagt de andre bestemmelsene i disse vilkårene, vil vi ikke være ansvarlige for tap (inkludert tap av fortjeneste), kostnader, skader, belastninger eller utgifter som oppstår direkte eller indirekte ved forsinkelser i levering av varer, og en eventuell forsinkelse vil heller ikke gi deg rett til å avslutte eller oppheve kontrakten med mindre en slik forsinkelse overskrider ett hundre og åtti (180) dager.