1. Back to homepage
 2. Privatumo Politika

Privatumo Politika

KAS MES ESAME?

„De'Longhi“ grupė pabrėžia išskirtinę jos tvarkomų trečiųjų šalių asmens duomenų apsaugos svarbą,
įsipareigoja vykdydama savo veiklą saugoti trečiųjų šalių, įskaitant savo klientus, bet jais neapsiribojant, duomenų privatumą, taip pat skiria ypatingą dėmesį savo klientų asmens duomenų saugumui ir konfidencialumui.

Ši privatumo politika yra taikoma asmens duomenų rinkimui internetu (įskaitant „De'Longhi“ grupės interneto svetaines) ir neprisijungus, kaip aprašyta toliau.

 

KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „De’Longhi Scandinavia AB“ (toliau – „De'Longhi“ arba „Įmonė“). Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, BDAR) 13 straipsniu ir veikdama kaip asmens duomenų, renkamų naudojantis interneto svetaine ir (arba) programėle, per pokalbius tiesioginiais pranešimais, dalyvaujant konkursuose, per pokalbius su konsultantais ir (arba) aptarnaujant po pardavimo, valdytojas, De'Longhi“ pateikia jums šią informaciją.

 

KOKIE ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI RENKAMI?

Toliau išvardytos asmens duomenų, kurie gali būti renkami, kategorijos.

 • Kontaktiniai duomenys – jūsų vardas, pavardė, adresas, fiksuotojo ryšio telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas
 • Interesai – jūsų pateikta informacija apie jūsų interesų sritis, pvz., jus dominančius produktus
 • Kiti jūsų asmens duomenys – jūsų pateikta informacija, pvz., gimimo data, išsilavinimas ir užimtumo statusas
 • Registracija naudojant duomenis iš socialinių tinklų– informacija, susijusi su jūsų paskyra socialiniuose tinkluose, taip pat kiti socialiniams tinklams perduoti duomenys, kurie gali būti matomi pagal
  pasirinktus nustatymus arba pagal socialinių tinklų privatumo taisykles 
 • Interneto svetainės naudojimo duomenys– informacija apie tai, kaip naudojatės interneto svetaine ir atidarote arba persiunčiate toliau iš mūsų gautą informaciją, įskaitant informaciją, gautą per slapukus (žr. slapukų naudojimo taisykles https://www.kenwoodworld.com/lt-lt/terms--conditions/slapuku-politika).
 

KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

„De'Longhi“ renka ir tvarko jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 • jei užsiregistravote mūsų interneto svetainėje / atsisiuntėte mūsų programėlę, kad galėtumėte naudotis jos funkcijomis, ir tam galbūt naudojote duomenis iš socialinių tinklų;
 • jei nusipirkote „De'Longhi“ grupės produktų ar pasinaudojote paslaugomis per mūsų internetinę parduotuvę delonghi.com;
 • jei susisiekėte su mumis dėl palaikymo po pardavimo, įskaitant galimą skundą arba pranešimą apie įrangos remontą;
 • jei reagavote į mūsų rinkodaros veiklą, pvz., pateikdami atsakymą arba persiųsdami savo duomenis vienoje iš mūsų interneto svetainių;
 • jei užpildėte registracijos formą mums vykdant tam tikrą veiklą (t. y. pristatant produktus, rengiant maisto ruošimo užsiėmimus, akciją ar kitokį įvykį);
 • jei kitos „De'Longhi“ grupės įmonės ar mūsų verslo partneriai leistinu būdu pateikė mums duomenų apie jus.
Jei asmens duomenys perduodami kito asmens vardu, pirmiausiai turite įsitikinti, kad toks asmuo yra susipažinęs su šia privatumo politika.

Siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys visada būtų atnaujinti, prašome pranešti mums apie bet kokius galimus pakeitimus. Apie adreso pakeitimus reikia pranešti „De'Longhi“ nedelsiant, kad būtų išvengta problemų naudojantis mūsų paslaugomis.

 

KOKIAIS TIKSLAIS GALI BŪTI NAUDOJAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys gali būti tvarkomi turint tam teisinį pagrindą, kaip numatyta toliau aprašytose galiojančiose duomenų apsaugos taisyklėse.

a) Sutarties sudarymas ir sutarties bei su ja susijusių įsipareigojimų vykdymas, įskaitant pareigą informuoti apie paslaugas (pvz., teikiant paslaugas po pardavimo, susijusias su galimais skundais ar įrangos remontu, taip pat vykdant veiklą per internetinę parduotuvę)

„De'Longhi“ gali tvarkyti jūsų kontaktinius duomenis sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, įskaitant užsakymo pateikimą ar sutarties sudarymą per internetinę parduotuvę (pvz., įsigyjant prekes ir paslaugas internetu, pateiktų užsakymų tvarkymą ir vykdymą), užsakytų paslaugų teikimą, atsakymą į pranešimus ar skundus, taip pat įrangos remonto sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, įskaitant skundų pripažinimą, nagrinėjimą ir sprendimą.

„De'Longhi“ gali naudoti jūsų kontaktinius duomenis, visų pirma jūsų el. pašto adresą, kad galėtų teikti informaciją apie paslaugas ir užsakymus, taip pat apie aptarnavimą po pardavimo, įskaitant skundų nagrinėjimą ir įrangos remonto sutarties vykdymą.

Be to, „De'Longhi“ gali naudoti jūsų kontaktinius duomenis kurjerių paslaugai užsakyti, kad būtų galima atsiimti arba pristatyti remontuotiną arba sutaisytą įrangą.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: sutarties sudarymas ir vykdymas.

Duomenų perdavimas yra būtinas siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį; neturėdami tokių duomenų negalėsime priimti užsakymo, sudaryti ar vykdyti sutarties.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: teisiniai reikalavimai, kuriuos Įmonė turi vykdyti.

Duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų galima nagrinėti pranešimą ar skundą; neturėdami tokių duomenų negalėsime išnagrinėti pranešimo ar skundo.

b) Veiklos valdymas ir su juo glaudžiai susiję tikslai dėl prieigos prie interneto svetainės, ypač prie saugių sričiųbe kita ko, per registravimo sistemą naudojant duomenis iš socialinių tinklų, siekiant supaprastinti registracijos procedūrą naudojant socialiniams tinklams jau pateiktą informaciją.

 

„De'Longhi“ gali tvarkyti kontaktinius duomenis, kad galėtumėte užbaigti registracijos procedūrą interneto svetainėje, patekti į Naudotojo sritį ir i) atsisiųsti Naudotojo srityje su jūsų įsigytomis paslaugomis susijusius dokumentus; ii) aktyvuoti kitus per interneto svetainę pateiktus prašymus arba apsipirkti interneto parduotuvėje.

Registracija interneto svetainėje galima, jei nuspręstumėte tai padaryti savanoriškai, be kita ko, per registravimo sistemą naudodami duomenis iš socialinių tinklų. Taip jums nereikės įvedinėti registracijai būtinų duomenų (pvz., kontaktinių duomenų), kurie vietoj to bus perduoti „De'Longhi“ iš socialinio tinklo, kuriam tarpininkaujant vyks registracija. Įsidėmėkite, kad tokiu atveju „De'Longhi“ gali tvarkyti duomenis iš socialinio tinklo paskyros, taip pat kitus asmens duomenis, kurie gali būti matomi pagal pasirinktus nustatymus arba pagal šio socialinio tinklo privatumo taisykles. Todėl raginame susipažinti su socialinio tinklo privatumo politika, taip pat susipažinti su išsamia informacija apie tokius nustatymus ir parametrus.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: sutarties vykdymas.

Duomenis perduoti būtina, kad galėtumėte užsiregistruoti interneto svetainėje, su sąlyga, kad nesate įpareigoti naudotis socialiniu tinklu, kad užbaigtumėte registraciją, ir kad galėtumėte apsipirkti interneto parduotuvėje. Neturėdami tokių duomenų negalėsime suteikti galimybės užsiregistruoti interneto svetainėje
ir apsipirkti internetinėje parduotuvėje.

„De'Longhi“ taip pat praneša apie registracijos procedūrą, kad Įmonė įdiegė vienkartinio registravimosi sistemą, todėl
registracija interneto svetainėje galioja visoms „De'Longhi“ priklausančioms interneto svetainėms, susijusioms su šiais prekių ženklais: „De'Longhi“, „Braun“ ir „Kenwood“ (www.delonghi.comwww.braunhousehold.com bei www.kenwoodworld.com).

Taip užsiregistravus vienoje iš pirmiau nurodytų interneto svetainių nereikės iš naujo pateikinėti kontaktinių duomenų. Tačiau siekiant apsaugoti naudotojo pasirinkimą dėl duotų sutikimų, bet koks sutikimas naudoti duomenis tam tikro prekės ženklo rinkodaros ar profiliavimą apimančios rinkodaros tikslais (pvz., svetainėje www.kenwoodworld.com/it) bus taikomas reklaminei medžiagai, susijusiai
su tuo konkrečiu prekės ženklu.

 

c) Klientų pasitenkinimo tyrimai

 

„De'Longhi“ gali pasinaudoti jūsų kontaktiniais duomenimis, kad galėtų vykdyti apklausas ir įvertinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: Įmonės teisėtas interesas įvertinti ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

 

d) Rinkodaros veikla, kuria siekiama tenkinti jūsų poreikius ar informuoti jus apie akcijas,
be kita ko, atsižvelgiant į jūsų pageidavimus (įskaitant profiliavimą apimančią rinkodarą)


 

„De'Longhi“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis rinkodaros ir reklamos tikslais, taip pat siekdama informuoti jus apie nuolaidų kampanijas automatinėmis ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu, SMS ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis)
ar įprastais bendravimo būdais (pvz., telefonu), atlikti rinkos tyrimus ir statistinę analizę, jei dėl to sutinkate, kaip nurodyta pareiškime dėl duodamo sutikimo.

„De'Longhi“ taip pat gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad teiktų jums reklaminę informaciją atsižvelgdama į jūsų kliento profilį, apimantį jūsų asmeninius pageidavimus ir interesus, jei duodate dėl to aiškų sutikimą
taip, kaip tai yra numatyta.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas, tačiau sutikimo nesuteikimas neturi jokios įtakos sutarties sudarymui ar vykdymui.

Duomenų perdavimas yra savanoriškas; jei nesutinkate, jūsų duomenys nebus tvarkomi pirmiau nurodytu tikslu.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą – šiuo tikslu prašome susisiekti su mumis, kaip nurodyta
toliau skyrelyje KONTAKTINIAI DUOMENYS, arba prisijungti prie savo paskyros ir eiti į skirtuką „Mano paskyra“ – „Mano nustatymai“. Sutikimo atšaukimas neturės poveikio jūsų asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas turint jūsų sutikimą prieš jį atšaukiant, teisėtumui. 

e) Bendravimas su kitomis „De'Longhi“ grupės įmonėmis įvairiais tikslais, įskaitant rinkodarą (taip pat profiliavimą apimančią rinkodarą)

„De'Longhi“ gali perduoti jūsų kontaktinius duomenis kitoms „De'Longhi“ grupės įmonėms, kad galėtų vykdyti veiklą, glaudžiai susijusią su a), b) ir c) p. nurodytais veiksmais.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: Įmonės teisėtas interesas, atsirandantis dėl vidaus administracinių tikslų ir reikalaujantis, kad „De'Longhi“ grupėje būtų administruojamos paslaugos bei naudotojų pageidavimai.

„De'Longhi“ gali perduoti jūsų kontaktinius duomenis kitoms „De'Longhi“ grupės įmonėms rinkodaros
ir reklamos tikslais, taip pat siekdama informuoti jus apie nuolaidų kampanijas automatinėmis ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu, SMS ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis) ar įprastais bendravimo būdais (pvz., telefonu), atlikti rinkos tyrimus ir statistinę analizę, jei dėl to sutinkate, kaip nurodyta pareiškime dėl duodamo sutikimo.

 

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas, tačiau sutikimo nesuteikimas neturi jokios įtakos sutarties sudarymui ar vykdymui.

Duomenų perdavimas yra savanoriškas; jei nesutinkate, jūsų duomenys nebus tvarkomi pirmiau nurodytu tikslu. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą – šiuo tikslu prašome susisiekti su mumis, kaip nurodyta toliau skyrelyje KONTAKTINIAI DUOMENYS, arba prisijungti prie savo paskyros ir eiti į skirtuką „Mano paskyra“ – „Mano nustatymai“. Sutikimo atšaukimas neturės poveikio jūsų asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas turint jūsų sutikimą prieš jį atšaukiant, teisėtumui. 

f) Valstybinių institucijų teisiškai privalomų reikalavimų vykdymas, teisinių įsipareigojimų vykdymas, ieškinių rengimas, išieškojimas ar gynyba 

„De'Longhi“ renka jūsų asmens duomenis, kad vykdytų teisiškai privalomus valdžios institucijų reikalavimus ar teisinius įsipareigojimus, taip pat kad galėtų rengti ieškinius, išieškoti ar apsiginti nuo reikalavimų.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: teisiniai reikalavimai, kuriuos Įmonė privalo vykdyti, ir teisėtas Įmonės interesas ginti savo teises.

 

KAIP UŽTIKRINAME ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ?

Įmonė taiko įvairias saugumo priemones, kad
padidintų jūsų asmens duomenų apsaugą ir išlaikytų jų saugumą, vientisumą bei prieinamumą.

Jūsų asmens duomenys saugomi saugiuose Įmonės, mūsų tiekėjų ar prekybos partnerių serveriuose (arba saugiose popierinėse kopijose) ir gali būti prieinami ar naudojami vadovaujantis
mūsų saugumo standartais ir politika (arba lygiaverčiais standartais, taikomais mūsų tiekėjams ar prekybos partneriams).

Mūsų taikomos saugumo priemonės:

 • griežtai apribota prieiga prie jūsų asmens duomenų, pagrįsta būtinumo principu ir leidžiama tik tais tikslais,
  apie kuriuos jums buvo pranešta;
 • periferinės apsaugos sistemos, skirtos užkirsti kelią neįgaliotai prieigai iš išorės;
 • periferinė prieigos prie informacinių sistemų stebėsena siekiant nustatyti ir užkirsti kelią neteisėtam asmens duomenų naudojimui;
 • vidaus personalo vykdomas prieigos prie jūsų asmens duomenų stebėjimas ir prieigos tikslo tikrinimas;
 • „Secure Socket Layer“ (SSL) šifravimo naudojimas mūsų interneto svetainėje atliekamoms operacijoms, kai yra įvedami asmens duomenys.
Jei gavote (arba pasirinkote) slaptažodį, suteikiantį prieigą prie mūsų interneto svetainės, programėlės ar paslaugų, esate atsakingi už tai, kad toks slaptažodis būtų laikomas paslaptyje, ir kitų saugumo procedūrų, apie kurias jums pranešta, laikymąsi. Niekam neatskleiskite savo slaptažodžio.

 

AR TVARKYDAMI JŪSŲ DUOMENIS NAUDOJAME PROFILIAVIMĄ?

„De'Longhi“ taip pat gali tvarkyti jūsų kontaktinius duomenis, informaciją apie interesus ir kitus asmens duomenis, kad teiktų jums reklaminę informaciją atsižvelgdama į jūsų kliento profilį, apimantį jūsų asmeninius pageidavimus ir interesus, jei duodate dėl to aiškų sutikimą
taip, kaip tai yra numatyta.

Su tuo susiję sprendimai gali būti priimami automatiškai. Nustačiusi atitiktį kriterijams, IT sistema automatiškai siunčia reklaminę informaciją pagal jūsų kliento profilį.

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek yra būtina tikslams, kuriais jie buvo surinkti, ar kitam susijusiam teisėtam tikslui pasiekti. Todėl, jei jūsų asmens duomenys tvarkomi dviem skirtingais tikslais, jie bus saugomi tol, kol bus pasiektas ilgesnio laikotarpio reikalaujantis tikslas. Mes taip pat nutrauksime asmens duomenų tvarkymą tuo tikslu, kurio duomenų saugojimo laikotarpis pasibaigė.

Prieiga prie jūsų asmens duomenų yra ribota ir ją turi tik tie asmenys, kuriems duomenys yra būtini atitinkamiems tikslams pasiekti.

Kai jūsų asmens duomenų nebereikės arba nebebus pagrindo jų saugoti, jie bus negrįžtamai nuasmeninti (ir taip galės būti saugomi) arba bus saugiai ištrinti.

 Toliau pateikiami duomenų saugojimo laikotarpiai, atsižvelgiant į konkrečius pirmiau nurodytus duomenų tvarkymo tikslus.

 1. Sutartinių prievolių vykdymas: duomenys, tvarkomi vykdant sutartinę prievolę, gali būti saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu, o vėliau – kol nesueis galimų su sutartimi susijusių reikalavimų senaties terminas;
 2. Operacijų valdymas ir su juo glaudžiai susiję tikslai dėl prieigos prie internetinio puslapio: šiais tikslais tvarkomi duomenys gali būti saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu, o vėliau – kol nesueis galimų su sutartimi susijusių reikalavimų senaties terminas; 
 3. Klientų pasitenkinimo tyrimai: šiais tikslais tvarkomi duomenys gali būti saugomi tiek laiko, kiek yra būtina nurodytam tikslui pasiekti, bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo duomenų rinkimo arba kol išsakysite prieštaravimą;
 4. Rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą apimančią rinkodarą: rinkodaros tikslais tvarkomi duomenys gali būti saugomi 5 metus nuo jūsų sutikimo dėl jų tvarkymo šiuo tikslu (bet ne ilgiau nei iki sutikimo atšaukimo), o profiliavimą apimančios rinkodaros tikslais tvarkomų duomenų atveju – 12 mėnesių nuo jūsų sutikimo dėl jų tvarkymo šiuo tikslu (bet ne ilgiau nei iki sutikimo atšaukimo);
 5. Bendravimas su kitomis „De'Longhi“ grupės įmonėmis įvairiais tikslais, įskaitant rinkodarą (taip pat profiliavimą apimančią rinkodarą): šiais tikslais tvarkomi duomenys gali būti saugomi atitinkamai a), b), c) ir d) p. nurodytą laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki prieštaravimo išsakymo momento arba iki sutikimo atšaukimo;
 6. Teisiškai privalomų valdžios institucijų reikalavimų ir teisinių įsipareigojimų vykdymas: šiais tikslais tvarkomi duomenys gali būti saugomi tol, kol bus vykdomi įsipareigojimai. Rengiant ieškinį, išieškant arba ginantis nuo reikalavimų, asmens duomenys gali būti saugomi pagrįstą laikotarpį, kurio reikia tokiam tikslui pasiekti.
 

KAM GALIME SUTEIKTI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS IR AR PERDUODAME DUOMENIS TREČIOSIOMS ŠALIMS?

Prieigą prie jūsų asmens duomenų gali turėti tinkamai įgalioti „De'Longhi“ darbuotojai ir bendradarbiai, priežiūros paslaugų teikėjai ir išorinių paslaugų teikėjai, kurie prireikus gali būti paskirti duomenų tvarkytojais,
veikiančiais Įmonės vardu, ir kurie padeda Įmonei teikti paslaugas, taip pat pagal teisės aktus įgalioti subjektai.

Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami kitoms „De'Longhi“ grupės įmonėms su veiklos vykdymu susijusiais tikslais ar siekiant patikrinti pirmiau nurodytus tikslus, taip pat gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų (tokiu atveju „De'Longhi“ taikys tinkamas duomenų subjektų teisių apsaugos priemones, kaip reikalaujama BDAR).

 

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Kaip duomenų valdytojas veikiančios įmonės „De'Longhi“ kontaktiniai duomenys atitinka toliau nurodomus duomenų apsaugos pareigūno (DAP) kontaktus.

Jei kiltų klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į mus el. paštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu (DAP) arba privatumo apsaugos pareigūnu adresu:  infoprivacy.sverige@delonghigroup.com arba įprasto pašto adresu: De’Longhi Scandinavia AB, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm, Sverige.

 

JŪSŲ TEISĖ Į ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ IR TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI

Jūs turite toliau nurodytas teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu:

 • gauti informacijos apie asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su jūsų asmens duomenimis;
 • gauti „De'Longhi“ pateiktų asmens duomenų kopiją;
 • perduoti savo asmens duomenis kitam valdytojui;
 • reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti;
 • reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis;
 • nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais;
 • prieštarauti dėl kitų duomenų tvarkymo tikslų;
 • atšaukti sutikimą, kai duomenys yra tvarkomi remiantis duotu sutikimu, tačiau sutikimo atšaukimas neturės poveikio jūsų asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas turint jūsų sutikimą prieš jį atšaukiant, teisėtumui;
 • apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Naudojimuisi šiomis teisėmis taikomos tam tikros išimtys, kuriomis siekiama apsaugoti viešąjį interesą (pvz., nusikalstamų veikų prevencijai arba jų nustatymui) ir Įmonės interesus (pvz., profesinei paslapčiai išsaugoti). Jei norite pasinaudoti
bet kuria iš šių teisių, susisiekite su mumis. Mes patikrinsime, ar jūs turite tokią teisę, ir nepagrįstai nedelsdami – ne vėliau kaip per mėnesį – jums atsakysime.

Mes stengiamės atsakyti į visus klausimus, pranešimus ir pastabas apie mūsų taikomus duomenų tvarkymo metodus. Nepriklausomai nuo to, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai: Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija A. Juozapavičiaus g. 6 Tel. +370 85271 2804 ada@ada.lt https://www.ada.lt

Atnaujinta 10/06/ 2021