Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 25€ Δωρεάν επιστροφές
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Γενικοί όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

I. Γενικοί όροι χρήσης

1. Γενικά

H εταιρεία με την επωνυμία «De’ Longhi Appliances S.r.l.» (στο εξής «Πωλητής»), η οποία εδρεύει στο Treviso Ιταλίας, Via L. Seitz, είναι ιδιοκτήτρια του ιστότοπου www. https://www.kenwoodworld.com/el-gr, εντός του οποίου λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (eshop) μέσω Διαδικτύου.

Η πραγματοποίηση αγορών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του παραπάνω ιστοτόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι αναγραφόμενων όρων από τον αγοραστή/επισκέπτη του ιστοτόπου.

Ως «Πελάτης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιηγείται εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος του παραπάνω ιστοτόπου ή/και πραγματοποιεί αγορές από αυτό.

Ως «καταναλωτής» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, κατά την έννοια του άρθρου 1α του Ν. 2251/1994 (Νόμος για την προστασία του καταναλωτή).

Για την πραγματοποίηση αγορών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του παραπάνω ιστότοπου απαιτείται ο αγοραστής/επισκέπτης να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος. Σε περίπτωση που ο αγοραστής/επισκέπτης δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, οι αγορές πραγματοποιούνται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας πολιτικής δεν καθιστά άκυρους τους λοιπούς όρους. Αν οποιοσδήποτε όρος κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δεν θίγεται το κύρος της παρούσας πολιτικής.

2. Παραγγελίες

Ο Πελάτης πραγματοποιεί τις αγορές του, προβαίνοντας σε παραγγελία εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον Πελάτη αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας του Πελάτη χωρίς περιττή καθυστέρηση. Από τη στιγμή που το επιβεβαιωτικό μήνυμα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) παραλαβής της παραγγελίας περιέλθει στον Πελάτη, η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί.

Ο Πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει περισσότερες από τρεις (3) μονάδες του ίδιου προϊόντος στο πλαίσιο της ίδιας παραγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο Πελάτης δύναται να παραγγείλει περισσότερες από τρεις (3) μονάδες του ίδιου προϊόντος στην περίπτωση προωθητικών ενεργειών ή εκπτωτικών κουπονιών.

Ο Πωλητής δεν πραγματοποιεί πωλήσεις χονδρικής εμπορίας μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή/και τον αριθμό των παραγγελιών που αποδέχεται, εφόσον κρίνει ότι οι ποσότητες προϊόντων που παραγγέλνονται από τον ίδιο Πελάτη δεν ανταποκρίνονται στις κατά μέσον όρο ανάγκες μιας οικογένειας (νοικοκυριού).

3. Εγγραφή - Αναγνώριση Πελάτη

O Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει τις αγορές του στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή είτε ως «χρήστης – επισκέπτης», είτε δημιουργώντας το δικό του προφίλ στον παραπάνω ιστότοπο.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή και αναγνώρισή του Πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι παρέχουν στον Πελάτη πρόσβαση με ασφάλεια κάθε φορά που τους καταχωρεί.

Ο Πελάτης μπορεί να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμεί. Ο Πελάτης είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας, μέσω των ανωτέρω κωδικών, και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και την απόκρυψή τους από τρίτα πρόσωπα. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την χρήση του Κωδικού Εισόδου ή του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Ο Πωλητής συνιστά στον Πελάτη, για λόγους ασφάλειας, να αλλάζει το password του σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για την ασφάλεια του Πελάτη, θα πρέπει ο ίδιος να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

4. Τιμές προϊόντων

Οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν όλους τους ισχύοντες φόρους, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Το ποσό πληρωμής που εμφανίζεται κατά το στάδιο «Έλεγχος παραγγελίας» και επιβεβαιώνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας που αποστέλλεται στον Πελάτη αργότερα αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό που υποχρεούται να πληρώσει ο Πελάτης για τις αγορές που πραγματοποίησε. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι, οι εισφορές κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών εισφορών, και τα έξοδα αποστολής, εάν υπάρχουν.

Ο Πωλητής ενημερώνει τον Πελάτη εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη, για τη συνολική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και για όλες τις ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις παράδοσης ή αποστολής των προϊόντων.

Ο Πωλητής έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους Πελάτες της προωθητικούς κωδικούς έκπτωσης για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, οι οποίοι ισχύουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ανακοινώσεις του Πωλητή.

5. Ευθύνη Πωλητή

Ο Πωλητής ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται αν αποδείξει ότι:

α) δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία
β) το ελάττωμα δεν υπήρχε όταν το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία
γ) δεν κατασκεύασε το προϊόν αποβλέποντας στην διανομή του και δεν το διένειμε στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας
δ) το ελάττωμα οφείλεται στο γεγονός ότι το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου.

Πέραν της ευθύνης του Πωλητή στην περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) ενδεχομένως υποστεί ο Πελάτης ένεκα ή εξ αφορμής της περιήγησής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή και χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, της ακύρωσης μιας παραγγελίας, της καθυστερημένης ή της απουσίας παράδοσης παραγγελθέντων προϊόντων.

Ο Πωλητής δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώνει τον Πελάτη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και, οπωσδήποτε, πριν από την ολοκλήρωση παραγγελίας προϊόντος εκ μέρους του, για την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης προχωρήσει στην ολοκλήρωση παραγγελίας παρά την ένδειξη ότι το παραγγελθέν προϊόν δεν είναι, κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας, άμεσα διαθέσιμο, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την παράδοση του προϊόντος μετά το πέρας των προθεσμιών που προβλέπονται στους όρους για την παράδοση των προϊόντων.

6. Εγγύηση

Κατά την παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη, ο Πελάτης ελέγχει τα προϊόντα ως προς τις συμφωνημένες ιδιότητες και τυχόν πραγματικά ελαττώματα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ότι υπάρχουν πραγματικά ελαττώματα στο προϊόν ή λείπουν ορισμένες συμφωνημένες ιδιότητες, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τον Πωλητή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση support.delonghi.gr@delonghigroup.com ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό τηλεφώνου +210 28 54 874.

Ο Πωλητής δεσμεύεται από τη νόμιμη εγγύηση. Ο Πωλητής δεν παρέχει στον Πελάτη οποιουδήποτε είδους εμπορική εγγύηση, πλέον της νόμιμης εγγύησης. Τα δικαιώματα του καταναλωτή που απορρέουν από την εγγύηση ισχύουν για δύο (2) έτη από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος και ασκούνται σύμφωνα με τους όρους του εντύπου εγγύησης που, κατά κανόνα, συνοδεύει τα προϊόντα του Πωλητή. Ειδικότερα, ο Πελάτης που επιθυμεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα καλείται νε να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση support.delonghi.gr@delonghigroup.com ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό τηλεφώνου +210 28 54 874 . Κατά την επικοινωνία, ο Πελάτης οφείλει να αναφέρει τον αριθμό της παραγγελίας που αφορά το προϊόν για το οποίο ζητείται η εγγύηση ή τον αριθμό τιμολογίου που εκδόθηκε για την συγκεκριμένη αγορά, σε συνδυασμό με την ημερομηνία έκδοσής του.

Ο Πελάτης δεν δικαιούται την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος ή οποιουδήποτε μέρους του βρέθηκε ελαττωματικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον Πελάτη ή,
Β. Κατά τον χρόνο επικοινωνίας με τον Πωλητή, το προϊόν έχει ήδη επισκευαστεί από άλλο, πλην του Πωλητή ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, άτομο.
Ο Πωλητής αναλαμβάνει να εκτελέσει τους όρους της εγγύησης, καθώς και τις επακόλουθες εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης, εντός εύλογου χρόνου. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών εξαρτάται από τον φόρτο εργασιών του Πωλητή, καθώς και από την πολυπλοκότητα και τη φύση των εργασιών επισκευής ή εγκατάστασης.

7. Περιορισμός Ευθύνης

Ο Πωλητής προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ορθή και αδιάκοπη λειτουργία του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται, στις περιπτώσεις που η παροχή των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού του καταστήματος διακόπτεται ή αναστέλλεται, προσωρινώς, για τεχνικούς ή λειτουργικούς λόγους που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του Πωλητή.

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για (α) τυχόν ζημία που δεν συνδέεται αιτιωδών με την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του ή τη λειτουργία του ηλεκτρονικού του καταστήματος, εν γένει, (β) τυχόν ζημία νομικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απώλειας κερδών, πελατείας κλπ.) και (γ) οποιουδήποτε είδους έμμεση ζημία (συμπεριλαμβανομένης τυχόν έμμεσης ζημίας που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί από κανένα από τα συμβαλλόμενη μέρη κατά τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης πώλησης).

Οποιαδήποτε ευθύνη του Πωλητή απέναντι σε Πελάτη, ο οποίος δεν υπάγεται στην έννοια του καταναλωτή, περιορίζεται στην τιμή αγοράς του προϊόντος.

8. Μετάθεση κινδύνου

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πωλητής παραδίδει στον Πελάτη τα προϊόντα μέσω ταχυδρομικής αποστολής, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον Πελάτη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζει ο Πελάτης και είναι διάφορο του μεταφορέα αποκτά τη φυσική κατοχή των προϊόντων.

Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον Πελάτη με την παράδοση των προϊόντων από τον Πωλητή στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον Πελάτη να μεταφέρει τα προϊόντα και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον Πωλητή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Πελάτη έναντι του μεταφορέα.

9. Παρεχόμενες πληροφορίες

Ο Πωλητής δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, αλήθεια και πληρότητα των πληροφοριών που καταχωρεί στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει τόσο ως προς τις πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο τον Πωλητή, όσο και ως προς τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις φωτογραφίες των διατιθέμενων προς πώληση προϊόντων και περιέχουν στοιχεία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες αυτών. Ο Πωλητής αναλαμβάνει, ακόμη, να καταχωρεί τις φωτογραφίες των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς να τις υποβάλλει σε επεξεργασία οποιουδήποτε είδους ή παραποίηση. Οι καταχωρημένες φωτογραφίες απεικονίζουν τα διατιθέμενα προϊόντα, όπως ακριβώς είναι κατά την φυσική τους υπόσταση (“ως έχουν”). Ο Πωλητής επιφυλάσσεται για τυχόν απόκλιση μεταξύ των καταχωρημένων στον παραπάνω ιστότοπο προϊόντων και των φυσικών προϊόντων και αναλαμβάνει την υποχρεώση να ενημερώσει τον Πελάτη εντός εύλογου χρόνου από την συνειδητοποίηση της ως άνω αποκλισης.

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την ύπαρξη τυχόν ορθογραφικών, μηχανογραφικών ή τυπογραφικών λαθών που δύναται να εντοπίζονται στις παρεχόμενες πληροφορίες. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να εντοπίζει τέτοια λάθη και να τα διορθώνει αμελλητί.

Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στην τιμή παραγγελθέντος προϊόντος, ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώσει τον αγοραστή αμέσως μόλις εντοπίσει το λάθος και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την παράδοση του προϊόντος σε αυτόν. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώσει τον αγοραστή για την διαφορά στην τιμή του παραγγελθέντος προϊόντος, καθώς και για την δυνατότητά του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πωλητής αναλαμβάνει να επιστρέψει στον αγοραστή κάθε πληρωμή που έλαβε από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αποστολής του προϊόντος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο αγοραστής τον ενημέρωσε ότι επιθυμεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, λόγω λάθους στην αναγραφόμενη τιμή του παραγγελθέντος προϊόντος.

Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.

Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει την επιστροφή ενδεχόμενων πρόσθετων δαπανών παραδοσης που οφείλονται στην επιλογή του αγοραστή να χρησιμοποιήσει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής.

10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο Πωλητής είναι δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του περιεχομένου του ιστοτόπου www.kenwoodworld.com/el-gr εντός του οποίου ευρίσκεται και λειτουργεί το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αντικείμενα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Πωλητή είναι κάθε σχέδιο, φωτογραφία, εικονογράφηση, κείμενο λόγου, αλλά και κάθε έργο που εμπίπτει στους ορισμούς του άρθρου 2 του Ν. 2121/1993, που καταχωρείται στον παραπάνω ιστότοπο.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Πωλητή προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου και, συγκεκριμένα, με τις διατάξεις Ν. 2121/1993. Απαγορεύεται (α) η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη, αναπαραγωγή των έργων του Πωλητή, εν όλω ή εν μέρει, (β) η διασκευή, προσαρμογή ή οποιουδήποτε είδους μετατροπή των έργων, (γ) η μετάδοση, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή χρήση του έργου με τρόπο που προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα του Πωλητή.

Η εκ μέρους τρίτων άσκηση εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του Πωλητή (ήτοι, ενδεικτικά, η αναπαραγωγή, διάδοση, αναμετάδοση ή άλλη εκμετάλλευση των έργων του Πωλητή) επιτρέπεται μόνο κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης ή παραχώρησης σχετικής άδειας από τον Πωλητή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι εν λόγω συμβάσεις και άδειες που παραχωρεί ο Πωλητής σε τρίτους θεωρούνται μη αποκλειστικές. Ο τρίτος που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση ή αποκτά δυνατότητα εκμετάλλευσης των έργων του Πωλητή δεν μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του αυτά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Πωλητή.

11. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και των εμπορευμάτων του Πωλητή, ήτοι το όνομα, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και το σήμα, προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου. Ακόμη, η ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης του Πωλητή (https://www.kenwoodworld.com/el-gr) προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 για την προστασία των σημάτων.

Απαγορεύεται η εκ μέρους τρίτων χρήση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο των διακριτικών γνωρισμάτων του Πωλητή, χωρίς την προηγούμενη και γραπτή συγκατάθεση του τελευταίου. Ειδικότερα, ως προς την προστασία του σήματος του, ο Πωλητής δικαιούται να στραφεί κατά παντός, ο οποίος, χωρίς την συγκατάθεσή του, ασκεί μια από τις εξουσίες που απορρέουν από το σήμα ή χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημείο κατά τρόπο που προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως με το σήμα του.

12. Ευθύνη Επισκέπτη Ιστοτόπου

Ο επισκέπτης του ιστοτόπου του Πωλητή δεσμεύεται να περιηγείται στον ιστότοπο και να πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που ευρίσκεται εντός αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους χρήσης, την ισχύουσα ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία και την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Ο επισκέπτης του ιστοτόπου απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους μέσω του ιστοτόπου τρόπους επικοινωνίας, προκειμένου να αποστείλει περιεχόμενο, το οποίο παραβιάζει διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας ή που είναι αντίθετο με τις επιταγές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ή που είναι ικανό να προκαλέσει βλάβη στην ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικού του ιστοτόπου ή του υλικού εξοπλισμού του Πωλητή. Ακόμη, ο επισκέπτης του ιστοτόπου απαγορεύεται να αποστείλει περιεχόμενο προσβλητικό, ενοχλητικό, χυδαίο, απειλητικό, συκοφαντικό, καθώς και περιεχόμενο με το οποίο παραβιάζει διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων.

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων από τον επισκέπτη, αυτός ευθύνεται να αποζημιώσει τον Πωλητή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914 επ. Αστικού Κώδικα.

13. Ακύρωση Παραγγελίας

Ο Πελάτης δικαιούται να μην ολοκληρώσει την διαδικασία παραγγελίας προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Μέχρι και το τελευταίο στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας, ο αγοραστής δύναται να επιλέξει την επιλογή «Ακύρωση». Με την επιλογή αυτή, η διαδικασία της παραγγελίας προϊόντος διακόπτεται αμέσως και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν εκατέρωθεν ο Πωλητής και ο Πελάτης.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

Οι συμβάσεις πώλησης που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή, το οποίο ευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kenwood.gr, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη μεταξύ του Πωλητή και των πελατών του παραπάνω ηλεκτρονικού καταστήματος προκύψει ένεκα ή εξ αφορμής της μεταξύ τους σύμβασης πώλησης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ένεκα ή εξ αφορμής της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή και των συναπτόμενων μέσω αυτού συμβάσεων πώλησης ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα προσφυγής στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών του με τον Πωλητή μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο webgate.ec.europa.eu/odr/. Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) αποτελεί έναν δικτυακό τόπο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος συνιστά το ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Η υποβολή καταγγελίας στην παραπάνω πλατφόρμα είναι δωρεάν. Ακόμη, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη (διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Αθήνα, ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@synigoros katanaloti.gr).

15. Τροποποίηση όρων χρήσης

Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, οποτεδήποτε, τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναρτά αμελλητί στο αντίστοιχο μέρος του ιστοτόπου του κάθε τροποποίηση στους όρους χρήσης. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους χρήσης πρέπει να δηλώνεται με τρόπο σαφή, ευκρινή ευκρινή και κατανοητό από τον επισκέπτη του ιστοτόπου.

II. Πολιτική Επιστροφής - Αντικατάστασης προϊόντων

1. Επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης

Αν ο Πελάτης αλλάξει γνώμη για την αγορά που πραγματοποίησε, μπορεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση. Η προθεσμία της υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερα κατά την οποία ο Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά φυσική κατοχή των προϊόντων.

Πριν από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει τον Πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Ο Πελάτης δύναται να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο βρίσκεται παρακάτω (συμπλήρωση και αποστολή ως ηλεκτρονικού αρχείου) ή να κάνει οποιαδήποτε σαφή δήλωση, από την οποία να προκύπτει η βούληση υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης. Η ενημέρωση παρέχεται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητή μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση support.delonghi.gr@delonghigroup.com ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό τηλεφώνου 210 2854 874.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει να επιστρέψει τα προϊόντα στον Πωλητή, χωρίς καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός της προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημέρωσε τον Πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, ο Πελάτης δεν μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα στον Πωλητή.

Ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι η επιστροφή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής. Αν τα προϊόντα δεν μπορούν, λόγω της φύσης τους (για παράδειγμα, ογκώδη αντικείμενα) υπό κανονικές συνθήκες να επιστραφούν ταχυδρομικώς, ο Πελάτης επιβαρύνεται με την δαπάνη επιστροφής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής βαρύνεται με την άμεση δαπάνη επιστροφής των σπασμένων ή δυσλειτουργικών προϊόντων, καθώς και των προϊόντων που έχουν σταλεί ή τιμολογηθεί σε λανθασμένη διεύθυνση ή πρόσωπο.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει να επιστρέφει τα προϊόντα στην κατάσταση (χωρίς πραγματικά ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες) στην οποία ευρίσκονταν κατά την χρονική στιγμή που ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει, εκτός από τον μεταφορέα, απέκτησε την φυσική κατοχή τους. Ο Πελάτης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων, μόνο στην περίπτωση που αυτή οφείλεται σε εκ μέρους του διαχείριση, η οποία δεν κρίνεται αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει να συνοδεύει το προϊόν που επιστρέφει στον Πωλητή με το παραστατικό της αγοράς του (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).

Ο Πωλητής επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής των προϊόντων, εάν υπάρχουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων που επεστράφησαν. Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.

Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει την επιστροφή ενδεχόμενων πρόσθετων δαπανών παράδοσης που οφείλονται στην επιλογή του Πελάτη να χρησιμοποιήσει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής.

2. Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση προϊόντος με ελαττώματα ή από το οποίο ελλείπουν συμφωνημένες ιδιότητες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Προς αντικατάσταση του προϊόντος, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει τον Πωλητή για το ελάττωμα ή την έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας που εντόπισε στο προϊόν, καθώς και για την απόφασή του να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο. Η παραπάνω ενημέρωση παρέχεται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητή μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση support.delonghi.gr@delonghigroup.com ή τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό τηλεφώνου +210 28 54 874.

Τα δικαιώματα του Πελάτη λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας του προϊόντος παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την παράδοση του προϊόντος στον Πελάτη, ήτοι από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά φυσική κατοχή των προϊόντων. Μετά την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ο Πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει από τον πωλητή την αντικατάσταση του προϊόντος.

Στην περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος, ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος στον Πωλητή, εφόσον χρησιμοποιεί τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής. Αν ο Πελάτης χρησιμοποιεί τρόπο επιστροφής, άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής, επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες πρόσθετες δαπάνες.

Ο Πελάτης συνοδεύει το προϊόν που επιστρέφει στον Πωλητή προς αντικατάσταση με το παραστατικό της αγοράς του (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).

Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει το νέο προϊόν, χωρίς πραγματικά ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες, στον Πελάτη χωρίς καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος. Ο Πωλητής επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του νέου προϊόντος στον Πελάτη.

3. Τόπος επιστροφής των προϊόντων

Ως τόπος επιστροφής των προϊόντων από τον Πελάτη ορίζεται η παρακάτω διεύθυνση στην Ιταλία:

UFFICIO SPEDIZIONI
0039 0422413558
De’Longhi Appliances S.r.l.
VIA DUCA D’AOSTA 121
31022 MIGNAGOLA DI CARBONERA IT, ITALY
Επιπλέον πληροφορίες
support.delonghi.gr@delonghigroup.com
+210 28 54 874, Ν.Ιωνία, Αθήνα

III. Πληρωμή και παράδοση προϊόντων

1. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω της χρήσης έγκυρης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή οποιασήποτε άλλης μεθόδου πληρωμής, η οποία έχει εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα και είναι αποδεκτή από τον Πωλητή. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με μέσο ή τρόπο που δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις εγκυρότητας.

Με την παραλαβή της παραγγελίας του Πελάτη, ο Πωλητής διενεργεί τυπικό έλεγχο προέγκρισης στην προτεινόμενη κάρτα πληρωμής του Πελάτη, προκειμένου να διασφαλίσει την ύπαρξη επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου για την πραγματοποίηση της αγοράς. Τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί δεν αποστέλλονται προς τη διεύθυνση αποστολής που έχει δηλώσει ο Πελάτης, εάν δεν έχει, προηγουμένως, ολοκληρωθεί επιτυχώς ο παραπάνω έλεγχος. Στην περίπτωση που η προτεινόμενη κάρτα πληρωμής του Πελάτη είναι αδύνατο να χρεωθεί το ποσό της αγοράς εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνίας επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον Πωλητή, ο Πωλητής δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία του Πελάτη και αναλαμβάνει να τον ειδοποιήσει άμεσα σχετικά με την ακύρωση της παραγγελίας εντός εύλογου χρόνου και, σε κάθε περίπτωση, εντός 7 (ημερολογιακών) ημερών.

Ο Πωλητής δεν δικαιούται να επιβάλλει επιβαρύνσεις στους Πελάτες για την χρήση πιστωτικής κάρτας συγκεκριμένου τύπου. Για τις αγορές με την πιστωτική κάρτα, ο Πελάτης καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Ο Πελάτης καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης, καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής του κάρτας. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας, τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιεί ο Πελάτης πρέπει να είναι εταιρική, ήτοι να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρείας.

Προτού ο Πελάτης ολοκληρώσει την διαδικασία παραγγελίας προϊόντων και δεσμευθεί από τη σύμβαση πώλησης, ο Πωλητής αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την ρητή συναίνεση του Πελάτη για κάθε πρόσθετη πληρωμή επιπλέον της αμοιβής που συμφωνείται για την κύρια συμβατική υποχρέωση του Πωλητή (για παράδειγμα, για την πρόσθετη πληρωμή του κόστους αποστολής των προϊόντων στην περίπτωση που επιλεχθεί ο συγκεκριμένος τρόπος παράδοσης). Εάν ο Πωλητής δεν λάβει τη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη, αλλά την συναγάγει, χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες επιλογές τις οποίες ο καταναλωτής απαιτείται να απορρίψει προκειμένου να αποφύγει την πρόσθετη πληρωμή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

2. Παράδοση προϊόντων

Τα προϊόντα παραδίδονται από ταχυμεταφορέα στην διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η διεύθυνση παράδοσης επιβεβαιώνεται από τον Πωλητή με το επιβεβαιωτικό μήνυμα που αποστέλλει στον Πελάτη μετά την παραλαβή της παραγγελίας. Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να αποστείλει καθένα από τα προϊόντα που παραγγέλνει σε διαφορετική μεταξύ τους διεύθυνση, οφείλει να υποβάλλει ξεχωριστές παραγγελίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις διαφορετικές διευθύνσεις παράδοσης.

Ο Πωλητής επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, για τα οποία λαμβάνει ξεχωριστή ενημέρωση πριν ολοκληρώσει την παραγγελία του στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή.

Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την σύναψη της σύμβασης, δηλαδή από την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση της παραγγελίας του προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή. Η παραπάνω προθεσμία θεωρείται ότι τηρείται, όταν ο Πελάτης αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων πριν από την λήξη της. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πελάτης αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, ο Πωλητής θεωρείται ότι έχει παραδώσει τα προϊόντα εμπρόθεσμα, εφόσον έχει μεταβιβάσει την φυσική κατοχή των προϊόντων στον μεταφορέα κατά χρόνο προγενέστερο της λήξης της παραπάνω προθεσμίας και η μη τήρηση αυτής οφείλεται σε λόγους που ανάγονται στον μεταφορέα ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Εάν ο Πωλητής δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του να παραδώσει τα προϊόντα εντός της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο Πελάτης δικαιούται να αιτηθεί την παράδοση των προϊόντων εντός επιπλέον προθεσμίας. Ο Πελάτης οφείλει να υποβάλει το παραπάνω αίτημα, με σαφή δήλωσή του, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Ο Πελάτης δύναται να υποβάλει το παραπάνω αίτημα αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση support.delonghi.gr@delonghigroup.com ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο τηλέφωνο +210 28 54 874 (Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δ-Παρ 8.30πμ – 4.30μμ).

Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την λήψη του παραπάνω αιτήματος του Πελάτη. Εάν ο Πωλητής δεν παραδώσει τα προϊόντα εντός της επιπλέον αυτής προθεσμίας, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση πώλησης.

Σημειώνεται ότι επιπλέον προθεσμία για την παράδοση των προϊόντων δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:

1. αν ο Πωλητής έχει αρνηθεί να παραδώσει τα προϊόντα
2. αν ο Πωλητής και ο Πελάτης έχουν συμφωνήσει την παράδοση των προϊόντων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και η παράδοση εντός αυτής είναι σημαντική, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιέβαλαν τη σύναψη της σύμβασης
3. εάν ο καταναλωτής έχει ενημερώσει με σαφή δήλωσή του τον Πωλητή, πριν από τη σύναψη της σύμβασης (δηλαδή την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή) ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία.

Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο Πωλητής παραλείψει να παραδώσει τα αγαθά κατά τη χρονική στιγμή που συμφώνησε με τον καταναλωτή ή εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την σύναψη της σύμβασης, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης αμέσως.

Ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει την σύμβαση πώλησης εντός της προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ημέρας, μέχρι την οποία ο Πωλητής είχε την δυνατότητα να παραδώσει εμπρόθεσμα τα προϊόντα στον Πελάτη. Προς καταγγελία της σύμβασης πώλησης, ο Πελάτης οφείλει να αποστείλει σαφή δήλωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση support.delonghi.gr@delonghigroup.com.

Με την λήψη του μηνύματος του Πελάτη, με το οποίο ενημερώνει τον Πωλητή για την απόφασή του να καταγγείλει την σύμβαση, ο Πωλητής αναλαμβάνει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός της προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη του παραπάνω μηνύματος όλα τα χρήματα που ο Πελάτης είχε πληρώσει βάσει της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής). Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την μη τήρηση των ως άνω προθεσμιών δεν δεσμεύεται από τις παραπάνω προθεσμίες παράδοσης των προϊόντων, στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιστατικά ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα μετά την παραλαβή της παραγγελίας του Πελάτη, επηρεάζουν την εκτέλεση της σύμβασης, εκφεύγουν της εύλογης κρίσης του Πωλητή και είναι αδύνατο να προβλεφθούν ή να προληφθούν.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει πραγματοποιήσει την αγορά του, έχοντας συνδεθεί με τους προσωπικούς του κωδικούς στο προφίλ του, έχει πρόσβαση στο σύνολο των παραγγελιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημιουργίας του ως άνω προφίλ και έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την προείατων παραγγελιών του σε πραγματικό χρόνο. Η παρακολούθηση των παραγγελιών καταλαμβάνει το σύνολο των σταδίων από την παραλαβή της παραγγελίας μέχρι και την παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη και ενδέχεται να περιλαμβάνει τις κάτωθι ενδείξεις:
  • η παραγγελία / πληρωμή απορρίφθηκε: Η πληρωμή του πελάτη απέτυχε.
  • αναμονή πληρωμής: ο Πελάτης υπέβαλε την παραγγελία του, αλλά την ακύρωσε πριν πραγματοποιήσει την πληρωμή.
  • η παραγγελία παραλήφθηκε: Η εταιρεία έχει λάβει την παραγγελία αγοράς.
  • επιβεβαίωση αποδοχής παραγγελίας από την Εταιρεία: Η Εταιρεία έχει αποδεχτεί την προσφορά του Πελάτη για αγορά Προϊόντων ή Υπηρεσιών.
  • παραγγελία σε προετοιμασία: Η εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία προετοιμασίας παραγγελιών προϊόντων και οργανώνει την παράδοση του δέματος με ταχυμεταφορέα.
  • Η παραγγελία εστάλη: τα προϊόντα παραλήφθηκαν από ταχυμεταφορέα και παραδίδονται στη διεύθυνση που παρέχεται από τον Πελάτη. Από αυτή τη στιγμή ο Πελάτης μπορεί να παρακολουθεί το δέμα του στον ιστότοπο του μεταφορέα.

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την πορέια της παραγγελίας του με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητή, μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση support.delonghi.gr@delonghigroup.com ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό τηλεφώνου +210 28 54 874.

Ο Πωλητής αναλαμβάνει την παράδοση προϊόντων σε διευθύνσεις που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας.