Gratis fraktkostnad över 270 SEK Gratis returer
  1. Tillbaka till hemsidan
  2. Kenwood | Villkor

Villkor

(Reviderad 18 juni 2020)

1. Tolkning

I dessa försäljningsvillkor (nedan kallade ”villkoren”):

”Avtal” avser ett avtal mellan oss och dig för leverans av varor som upprättas vid ditt skriftliga godkännande av vår offert eller på annat sätt genom ett skriftligt eller muntligt avtal mellan oss och dig, inklusive dessa villkor och eventuella särskilda villkor,

”Varor” avser produkter som överenskommits i avtalet och som ska levereras till dig av oss,

Med ”särskilda villkor” avses alla särskilda villkor som rör leverans av varor till dig och som ingår i eller hänvisas till i vår offert eller på annat sätt framställs i ett skriftligt avtal mellan oss och dig. Om det finns en konflikt mellan dessa villkor och de särskilda villkoren ska de särskilda villkoren gälla,

”Vi/oss” avser Kenwood Limited (företagsregistreringsnummer 0872044) som har verksamhet på New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH, och

”Du/din” avses den person, firma eller det företag som köper varorna från oss

2. Beställningar

2.1 Avtalet ska följa dessa villkor, inklusive eventuella särskilda villkor, med undantag för alla andra villkor och inga ändringar eller variationer av någon bestämmelse i avtalet ska gälla såvida de inte är skriftliga och undertecknade av oss och dig eller på uppdrag av oss och dig. För att undvika tveksamheter ska vårt godkännande av din beställning inte innebära godkännande av några villkor som medföljer eller godkänns vid en sådan beställning.

2.2 Eventuell offert utfärdas på grundval av att inget avtal kommer att träda i kraft förrän du skriftligen accepterar vår offert eller om vi på annat sätt ingår ett skriftligt avtal med dig.

2.3 Villkoren i en offert förblir vanligtvis fasta om ett avtal baserat på den ingås inom tjugoåtta (28) dagar från offertdatumet, förutsatt att vi inte tidigare har återkallat den.

2.4 Vi kommer inte att ha något ansvar gentemot dig förrän vi får ditt skriftliga godkännande av vår offert eller vi på annat sätt ingår ett skriftligt avtal med dig.

2.5 Alla råd eller rekommendationer som ges av oss eller våra anställda, ombud eller underleverantörer i samband med varor som inte bekräftas skriftligen följs eller används helt på egen risk, och vi ska inte hållas ansvariga för råd eller rekommendationer som inte bekräftas på detta sätt

3. Priser och betalning

3.1 De priser som faktureras dig kommer att vara de som gäller på avsändningsdatumet. Fel och utelämnanden när det gäller priser kan korrigeras av oss inom rimlig tid.

3.2 Alla priser är exklusive mervärdesskatt, försäkring och kostnader för lastning, lossning och installation, vilka alla är extra belopp du kommer att betala när du ska betala för varorna.

3.3 Vi kan fakturera dig för varor eller en delbetalning av varorna när som helst efter att varorna har levererats och betalning för varorna ska genomföras i den valuta som du faktureras av oss inom trettio (30) dagar efter vår faktura.

3.4 Betalningstiden ska vara av avgörande betydelse och din underlåtenhet att betala i enlighet med detta villkor ska berättiga oss, utan att det påverkar vår rätt till skadestånd, att avbryta eventuella leveranser av varor eller att säga upp avtalet och alla andra aktuella avtal som vi kan ha med dig.

3.5 Utöver våra rättigheter under villkor 3.4, är du skyldig att betala ränta (sammansatt månadsvis) på eventuella utestående belopp (både före och efter bedömning) med en ränta på tre procent (3 %) över basräntan för Barclays Bank Plc per dag för den aktuella perioden tills betalningen har genomförts.

4. Leverans

4.1 Leveranstidpunkten ska inte vara den väsentliga delen av avtalet och leveransdatum ska endast vara en uppskattning. Vi förbehåller oss rätten att förlänga leveranstiderna med rimliga perioder om förseningen beror på en händelse utanför vår rimliga kontroll (ett ”händelse av force majeure”).

4.2 Om du behöver förhandsbesked om den ungefärliga leveranstiden måste detta anges skriftligen i din beställning.

4.3 Leveransorten skall vara din vanliga verksamhetsort.

4.4 Om du av någon anledning inte tar emot varor när de är klara för leverans, eller om vi inte kan leverera varor i tid eftersom du inte har tillhandahållit lämpliga leveransinstruktioner eller annan information kommer då:

(a) risken för sådana varor kommer att övergå till dig,

(b) varorna kommer att anses ha levererats,

(c) vi eventuellt att lagra varorna fram till den faktiska leveransen, i vilket fall du kommer att vara ansvarig för alla relaterade kostnader och utgifter (inklusive, utan begränsning, lagring och försäkring) och

(d) det fullständiga priset för varorna ihop med eventuella belopp som ska tillämpas enligt villkor 3.2 ska förfalla omedelbart.

4.5 Vårt ansvar för utebliven leverans av varor ska begränsas till återleverans av varorna inom rimlig tid eller utfärdande av en kreditnota mot en faktura som har skapats för sådana varor.

4.6 Med förbehåll för de andra bestämmelserna i dessa villkor kommer vi inte att vara ansvariga för någon förlust (inklusive förlust av vinst), kostnader, skador, avgifter eller utgifter som direkt eller indirekt orsakas av någon försening i leveransen av varor och inte heller någon försening som ger dig rätt att säga upp eller upphäva avtalet, såvida inte sådan försening överstiger etthundraåttio (180) dagar.