Gratis fraktkostnad över 270 SEK Gratis returer
  1. Tillbaka till hemsidan
  2. Juridiska Anmarkningar

Juridiska Anmarkningar

De'Longhi S.p.A. - Juridiskt säte: Via L. Seitz n. 47 -31100 Treviso - Aktiekapital 448 500 000 EUR i.v.  - P.IVA 03162730265 - C.F./ Registro delle Imprese di Treviso 11570840154 - R.E.A. 224758

Tillgången till den här webbplatsen medför godkännande av de följande villkoren.

Om inget annat anges tillhör upphovsrätten till texter, grafik, bilder och audiovisuella objekt som visas på webbplatsen De'Longhi S.p.A. eller De'Longhi-koncernen. De får inte, på något sätt, användas utan skriftligt medgivande från ägaren.

Om inget annat anges tillhör varumärken eller logotyper som visas på den här webbplatsen De'Longhi S.p.A eller De'Longhi-koncernen. De får inte, på något sätt, användas utan skriftligt medgivande från ägaren.

Information

De'Longhi S.p.A. kommer göra sitt yttersta för att tillhandahålla exakt och uppdaterad information, oavsett vilka uppgifter det gäller, innefattande men inte begränsat till finansiella uppgifter, rekommendationer, tjänster eller annat, på webbplatsen och reserverar sig rätten att ändra och/eller uppdatera innehållet på webbplatsen när som helst, utan förvarning.

De'Longhi S.p.A. kan inte garantera, och frånsäger sig således, allt ansvar och garanti av alla slag, huruvida uttrycklig eller underförstådd, gällande korrektheten, exaktheten, fullständigheten och/eller köpvärdet eller lämpligheten för ett visst syfte med informationen på webbplatsen och/eller produkter som beskrivs eller marknadsförs på webbplatsen, inklusive garantier med hänsyn till patentintrång, upphovsrätt eller andra rättigheter till tredje parter. De'Longhi S.p.A. ska inte hållas ansvarigt för några, huruvida direkta eller indirekta, skador av någon typ, oavsett dess orsak, ursprung, natur eller konsekvenser, som resulterar från tillgången till, eller avsaknaden av tillgången till, webbplatsen, inte heller från tilliten till information som tillhandahålls på eller via webbplatsen.
Användning av uppgifterna och/eller information på webbplatsen sker på användarens egen risk och ansvar.

Immateriell rätt

Inget på webbplatsen ska tolkas som att bevilja licens eller rätt i eller till någon immateriell rätt från De'Longhi S.p.A. eller De'Longhi-koncernen.

Länkar till andra sidor

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar eller referenser från eller till andra externa webbplatser. Nämnda länkar eller referenser till andra webbplatser som finns här i är endast för användarens bekvämlighet. De'Longhi S.p.A. frånsäger sig allt ansvar med hänsyn till sådana webbplatser och/eller dess innehåll. De'Longhi S.p.A. ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador av alla typer, huruvida härrörande från tillgång till, eller avsaknad av tillgång till, eller användning av sådana andra webbplatser och/eller deras innehåll, inte heller användningen av eller tilliten till information som tillhandahållits på nämnda andra webbplatser.

Personuppgiftslagen från 2003-06-30 (nr. 196)

De'Longhi S.p.A. uppfyller bestämmelserna med hänsyn till integritet som regleras genom ovannämnd personuppgiftslag. Den fullständiga sekretesspolicyn kan hämtas på Startsidan av webbplatsen under rubriken "Sekretess".