Gratis retourneren Gratis standaard verzending vanaf €25
  1. Terug naar homepage
  2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

(Herzien op 18 juni 2020)

1. Interpretatie

In deze verkoopvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden” genoemd):

“Overeenkomst” betekent een overeenkomst tussen jou en ons voor de levering van goederen en voortvloeiend uit jouw schriftelijke aanvaarding van onze offerte of anderszins door middel van een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen jou en ons, waarin deze voorwaarden en alle speciale voorwaarden zijn opgenomen;

“Goederen” betekent producten die volgens de overeenkomst door ons aan jou worden geleverd;

“Speciale voorwaarden” betekent alle bijzondere voorwaarden met betrekking tot de aan jou geleverde goederen zoals verstrekt of waarnaar wordt verwezen in onze offerte of uiteengezet in een schriftelijke overeenkomst tussen jou en ons. Als er een tegenstrijdigheid is tussen deze voorwaarden en de speciale voorwaarden, dan krijgen de speciale voorwaarden voorrang;

“Wij/ons” betekent Kenwood Limited (Bedrijfsregistratienr. 0872044) met vestiging in New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH; en

“Je/jouw” betekent de persoon, firma of onderneming die de goederen bij ons aankoopt

2. Bestellingen

2.1 De overeenkomst valt onder deze voorwaarden, inclusief de speciale voorwaarden, met uitzondering van alle andere algemene voorwaarden en geen enkele wijziging of variatie in de bepalingen van de overeenkomst zal van kracht zijn, tenzij deze schriftelijk is en ondertekend door of namens ons en jou. Voor alle duidelijkheid, aanvaarding van jouw bestelling door ons impliceert geen aanvaarding van de algemene voorwaarden die bij een dergelijke bestelling horen of bij bestelling worden goedgekeurd.

2.2 Elke offerte wordt verstrekt met de veronderstelling dat er geen overeenkomst is totdat je onze offerte schriftelijk aanvaardt of wij anderszins een schriftelijke overeenkomst met jou aangaan.

2.3 De voorwaarden in een offerte blijven gewoonlijk dezelfde als een overeenkomst op basis van de offerte wordt gesloten binnen de achtentwintig (28) dagen na datum van de offerte, op voorwaarde dat wij deze niet eerder hebben ingetrokken.

2.4 Wij zijn niet aansprakelijk totdat wij jouw schriftelijke aanvaarding van onze offerte hebben ontvangen of wij anderszins een schriftelijke overeenkomst met jou aangaan.

2.5 Elk advies of aanbeveling betreffende goederen door ons of onze werknemers, agenten of onderaannemers verstrekt, dat niet schriftelijk bevestigd werd, wordt op jouw eigen risico gevolgd en uitgevoerd, en wij zijn niet aansprakelijk voor advies of aanbeveling die niet op deze manier werd bevestigd

3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen die aan jou zijn gefactureerd, zijn de prijzen die gelden op de datum van verzending. Fouten en weglatingen met betrekking tot een prijs kunnen door ons binnen een redelijke termijn worden gecorrigeerd.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief btw, verzekering, de kosten van laden, lossen en installeren, welke bedragen te betalen zijn op het moment dat de goederen moeten worden betaald.

3.3 Wij kunnen jou op elk moment factureren voor goederen of een gedeeltelijke levering van de goederen nadat de goederen of een gedeeltelijke levering van de goederen plaatsvond. De betaling voor de goederen moet binnen de dertig (30) dagen worden gedaan in de valuta die op de door ons verstrekte factuur wordt vermeld.

3.4 De betalingstermijn is van essentieel belang en mis je deze zoals overeengekomen in deze voorwaarde, dan hebben wij onverminderd recht op een schadevergoeding, om leveringen van goederen op te schorten of om de overeenkomst en andere lopende contracten die wij met jou hebben afgesloten, te annuleren.

3.5 Naast onze rechten in voorwaarde 3.4 ben je aansprakelijk voor het betalen van rente (maandelijkse cumulatie) op de verschuldigde bedragen (zowel voor als na een vonnis) tegen het tarief van drie procent (3%) boven op het basistarief van Barclays Bank Plc voor de geldende termijn, oplopend op dagelijkse basis totdat de betaling is gedaan.

4. Levering

4.1 Leveringstijd is niet van essentieel belang voor de overeenkomst en de verstrekte leveringsdatum is slechts een schatting. Wij behouden ons het recht voor om de leveringstijden met redelijke termijn te verlengen als de vertraging te wijten is aan een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt (een “geval van overmacht”).

4.2 Als je een voorafgaande kennisgeving van de geschatte leveringstijd wenst, moet dit schriftelijk op jouw bestelling worden vermeld.

4.3 De plaats van levering is op jouw gebruikelijke zakelijke adres.

4.4 Als je om welke reden dan ook de levering van goederen niet accepteert wanneer deze gereed zijn voor levering, of als wij de goederen niet op tijd kunnen leveren omdat je niet de juiste leveringsinstructies of andere informatie hebt verstrekt, dan:

(a) zal het risico bij dergelijke goederen op jou overgaan;

(b) zullen de goederen als zijnde geleverd worden geacht;

(c) kunnen we de goederen opslaan tot de daadwerkelijke levering, in welk geval je aansprakelijk bent voor alle gerelateerde kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, opslag en verzekering); en

(d) zal de volledige prijs voor de goederen, samen met eventuele bedragen die gelden in overeenkomst met bepaling 3.2, onmiddellijk verschuldigd zijn.

4.5 Onze aansprakelijkheid voor het niet leveren van goederen is beperkt tot het opnieuw leveren van de goederen binnen een redelijke termijn of het verstrekken van een kredietnota overeenkomstig de factuur van dergelijke goederen.

4.6 Behoudens de andere bepalingen van deze voorwaarden zijn wij niet aansprakelijk voor verlies (inclusief winstderving), kosten, schade, kosten of uitgaven die direct of indirect veroorzaakt worden door vertraging in de levering van goederen, en vertraging geeft jou niet het recht om de overeenkomst te beëindigen of te ontbinden, tenzij een dergelijke vertraging meer dan honderdtachtig (180) dagen bedraagt.