1. Back to homepage
 2. Privaatsus Poliitika

VEEBISAIDI ERAELU PUUTUMATUSE NORMID

KES ME OLEME?

De'Longhi grupp peab väga oluliseks tema käsutuses olevate kolmandate isikute isikuandmete kaitset
ja kohustub oma majandustegevuse teostamisel kaitsma kolmandate isikute, sealhulgas, kuid mitte ainult oma klientide andmete privaatsust ning pöörab erilist tähelepanu oma klientide isikuandmete turvalisusele ja konfidentsiaalsusele.
Käesolevad privaatsuseeskirjad kehtivad isikuandmete kogumise kohta online- (sh De’Longhi grupi veebilehtede) ja offline-meetodite abil allpool määratletud viisil.

KES ON TEIE ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA?

Teie isikuandmete vastutav töötleja on De’Longhi Scandinavia AB, edaspidi „De'Longhi” või „ettevõte”. De’Longhi kui veebilehe kasutamise / rakenduse kasutamise / sõnumivestluste / konkursside / konsultantidega telefonivestluse / müügijärgse teeninduse käigus kogutud isikuandmete vastutav töötleja kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (isikuandmete kaitse üldmäärus, „GDPR”), artikliga 13 soovib edastada teile alljärgneva teabe.

MILLISEID ISIKUANDMEID VÕIDAKSE KOGUDA?

Allpool on loetletud teie isiku kohta kogutavate isikuandmete kategooriad.
 • Kontaktandmed– teie ees- ja perekonnanimi, aadress, lauatelefoni number, mobiiltelefoni number, e-posti aadress.
 • Huvid– teie edastatud teave teid huvitavate valdkondade kohta, nt teile huvipakkuvad tooted.
 • Muud isikuandmed– teie edastatud teave, nt teie sünniaeg, haridus ja tööhõive olukord.
 • Registreerimine sotsiaalvõrgustike andmete abil – teie sotsiaalvõrgustike kontodega seotud teave, samuti muud suhtlusvõrgustikesse edastatud andmed, mis võivad olla nähtavad vastavalt
  eelistuste sätetele või suhtlusvõrgustike privaatsuseeskirjade põhimõtetele. 
 • Andmed veebilehe kasutamise kohta– teave selle kohta, kuidas te veebilehte kasutate ja meilt saadud teavet avate või edastate, sealhulgas küpsiste kaudu saadud teave (vt teavet küpsiste kohta www.kenwoodworld.com/et-ee/terms--conditions/kupsiste-poliitika , milles on sätestatud üksikasjalikud reeglid).

KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID KOGUME?

De’Longhi kogub ja töötleb teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:
 • kui registreerute meie veebilehel/laadite alla meie rakenduse selle funktsioonide kasutamiseks, sealhulgas sotsiaalvõrgustike andmete kasutamise abil;
 • kui ostate De'Longhi grupi tooteid või teenuseid meie veebipoest delonghi.com;
 • kui võtate meiega ühendust müügijärgse toe saamiseks, sealhulgas kaebuse esitamiseks või seadmete remondiks;
 • kui vastate meie turundustegevusele, näiteks vastates või esitades oma andmed ühel meie veebilehtedest;
 • kui täidate erinevate tegevuste (s.o tooteesitluste, kokanduskooli, kampaaniate või muude ürituste) jaoks mõeldud registreerimisvormi;
 • kui teised De'Longhi grupi ettevõtted ja ka meie äripartnerid edastavad meile andmeid teie isiku kohta lubatud viisil.
Kui esitate isikuandmeid teise isiku nimel, peate kõigepealt veenduma, et isik on käesolevate privaatsuseeskirjadega tutvunud.
Tagamaks, et teie isikuandmed oleksid alati ajakohased, palume meid kõigist muudatustest teavitada. Aadressi muudatustest tuleks De'Longhile viivitamatult teatada, et vältida probleeme meie teenuste kasutamisel.

MIS EESMÄRKIDEL VÕIDAKSE TEIE ISIKUANDMEID KASUTADA?

Isikuandmete töötlemisel peab olema õiguslik alus, mis tuleneb kohaldatavatest andmekaitse eeskirjadest, mida on kirjeldatud allpool.

a) Lepingu sõlmimine ja täitmine ning sellest tulenevad kohustused, sealhulgas teenustest teavitamise kohustus (näiteks müügijärgsete teenuste osutamiseks, sealhulgas kaebused seadmete kohta või nende remont, samuti veebipoe kaudu sooritatavad toimingud).
De'Longhi võib lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks töödelda teie kontaktandmeid, sealhulgas tellimuse esitamiseks või lepingu sõlmimiseks veebipoe kaudu (nt toodete ja teenuste ostmine, esitatud tellimuste haldamine ja täitmine veebipõhiselt), tellitud teenuste osutamiseks või kaebustele ja pretensioonidele vastamiseks, samuti seadmete remondilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, sealhulgas kaebuste tunnistamiseks, lahendamiseks ja arveldamiseks.
De'Longhi võib kasutada teie kontaktandmeid, eelkõige teie e-posti aadressi, et edastada teile teavet teenuste ja tellimuste ning müügijärgsete teenuste kohta, sealhulgas kaebuse käsitlemise ja seadmete remondilepingu täitmise kohta.
Lisaks võib De'Longhi kasutada teie kontaktandmeid kullerteenuse tellimiseks, et remondiks esitatud seadmed vastu võtta või kohale toimetada.
Töötlemise õiguslikud alused: lepingu sõlmimine ja täitmine.
Andmete edastamine on lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks kohustuslik; selliste andmete puudumise korral ei saa me tellimust vastu võtta ning lepingut sõlmida ja täita.
Töötlemise õiguslikud alused: õigusnõuded, mida ettevõte peab täitma.
Andmete esitamine on pretensiooni või kaebuse läbivaatamiseks kohustuslik; selliste andmete puudumise korral ei saa me taotlust ega kaebust läbi vaadata.

b) Veebilehele, eelkõige selle turvalistele tsoonidele juurdepääsu operatiivne haldamine ja sellega tihedalt seotud eesmärgidka registreerimissüsteemi kaudu, kasutades suhtlusvõrgustike andmeid, et lihtsustada registreerimisprotseduuri suhtlusvõrgustikele juba edastatud teabe kasutamise abil.
De'Longhi võib teie kontaktandmeid töödelda, et võimaldada teil veebilehel registreerimisprotseduuri lõpule viia ja anda teile juurdepääs kasutajaalale: i) teie ostetud teenuste dokumentide allalaadimiseks kasutajaalalt; ii) muude veebilehe kaudu esitatud taotluste aktiveerimseks või ostude sooritamiseks veebipoest.
Veebilehel registreerimine võib toimuda siis, kui valite selle vabatahtlikult, ka registreerimissüsteemi kaudu, kasutades suhtlusvõrgustike andmeid. Nii ei pea te sisestama registreerumiseks vajalikke andmeid (nt kontaktandmeid), mille edastab De'Longhile hoopis suhtlusvõrgustik, mille kaudu registreerimine toimub. Pidage meeles, et sellisel juhul võib De'Longhi töödelda andmeid suhtlusvõrgustiku kontolt, samuti muid isikuandmeid, mis võivad olla nähtavad vastavalt konkreetse suhtlusvõrgustiku seatud eelistustele või privaatsuseeskirjade sätetele. Seetõttu soovitame teil tutvuda suhtlusvõrgustiku privaatsuseeskirjadega, et saada lisateavet ka nende eelistuste või sätete kohta.
Töötlemise õiguslikud alused: lepingu täitmine.
Andmete edastamine on veebilehel registreerumiseks kohustuslik tingimusel, et te ei ole kohustatud kasutama sotsiaalvõrgustikku registreerimise lõpuleviimiseks, samuti veebipoes ostude sooritamise võimaldamiseks. Selliste andmete puudumise korral ei ole võimalik veebilehel registreeruda
ega sooritada oste veebipoest.
Seoses registreerimisprotseduuriga teatab De'Longhi, et on juurutanud ka ühekordse registreerimissüsteemi, mille kohaselt
kehtib veebilehel toimunud registreerimine kõigi De'Longhi hallatavate veebilehtede suhtes järgmiste kaubamärkide puhul: De’Longhi, Braun ja Kenwood (www.delonghi.comwww.braunhousehold.com ja www.kenwoodworld.com).
Nii ei ole vaja oma kontaktandmeid uuesti esitada, kui registreerute ühel eespool nimetatud veebilehel. Kuid selleks, et kaitsta kasutaja antud nõusolekute osas tehtud valikuid, kasutatakse iga turunduslikel ja profileeritud turunduse eesmärkidel konkreetse kaubamärgi all (nt veebilehel www.kenwoodworld.com/it) andmete kasutamiseks antud nõusolekut selle konkreetse kaubamärgiga seotud reklaamimaterjalides.

c) Kliendirahulolu-uuringud
De'Longhi võib kasutada teie kontaktandmeid küsitluste läbiviimiseks, et hinnata klientide rahulolu taset seoses osutatavate teenustega.
Töötlemise õiguslikud alused: ettevõtte teostatav õigustatud huvi, mis seisneb osutatavate teenuste kvaliteedi kontrollimises ja parandamises.

d) Turundustegevused, mis on suunatud teie vajaduste rahuldamisele või kampaaniatest teavitamisele,
sealhulgas arvestades ka teie eelistusi (kirje sisaldab ka profileeritud turundust)

De'Longhi võib teie isikuandmeid töödelda turundus- ja reklaamieesmärkidel ning teie teavitamiseks reklaamikampaaniatest, kasutades automaatseid sidevahendeid (sh e-post, SMS ja muud masssuhtlusvahendid) ja tavapäraseid ühenduse võtmise meetodeid (näiteks telefonitsi), sh turu-uuringute ja statistiliste analüüside tegemiseks, kui nõustute sellega nõusoleku andmise avalduses täpsustatud ulatuses.
De'Longhi võib teie isikuandmeid töödelda ka reklaamiteabe saatmiseks vastavalt teie isiklike eelistuste ja huvide põhjal määratletud kliendiprofiilile, kui olete andnud meile oma selgesõnalise nõusoleku, ja selles sätestatud ulatuses.
Töötlemise õiguslikud alused: nõusolek, kusjuures nõusoleku andmata jätmine ei mõjuta kuidagi lepingu sõlmimist ja täitmist.
Andmete edastamine on vabatahtlik, nõusoleku puudumise korral ei töödelda teie andmeid ülalnimetatud eesmärgil.
Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta – selleks võtke meiega ühendust vastavalt allolevas jaotises KONTAKTANDMED märgitud andmetele või logige sisse oma kontole ja minge vahekaardile Minu konto – Minu eelistused.
 Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust, mis toimus nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist. 

e) Suhtlemine teiste De'Longhi gruppi kuuluvate ettevõtetega erinevatel eesmärkidel, sealhulgas turunduslikel (ka profileeritud turunduse) eesmärkidel
De'Longhi võib edastada teie kontaktandmed teistele De'Longhi grupi ettevõtetele, et teostada tegevusi, mis on tihedalt seotud punktides a, b ja c nimetatud toimingutega.
Töötlemise õiguslikud alused: ettevõtte teostatav õigustatud huvi, mis tuleneb ettevõttesisestest administratiivsetest eesmärkidest ning nõuab teenuste ja kasutajate nõuete haldamist De'Longhi grupis.
De'Longhi võib edastada teie isikuandmed teistele De'Longhi grupi ettevõtetele turundus- ja reklaamieesmärkidel ning teie teavitamiseks reklaamikampaaniatest, kasutades automaatseid sidevahendeid (sh e-post, SMS ja muud massisuhtlusvahendid) ja tavapäraseid ühenduse võtmise meetodeid (näiteks telefonitsi), sh turu-uuringute ja statistiliste analüüside tegemiseks, kui nõustute sellega nõusoleku andmise avalduses täpsustatud ulatuses.
Töötlemise õiguslikud alused: nõusolek, kusjuures nõusoleku andmata jätmine ei mõjuta kuidagi lepingu sõlmimist ja täitmist.
Andmete edastamine on vabatahtlik, nõusoleku puudumise korral ei töödelda teie andmeid ülalnimetatud eesmärgil. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta – selleks võtke meiega ühendust vastavalt allolevas jaotises KONTAKTANDMED märgitud andmetele või logige sisse oma kontole ja minge vahekaardile Minu konto – Minu eelistused. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust, mis toimus nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist. 

f) Riigiasutuste poolsete õiguslikult siduvate nõudmiste ja õiguslike kohustuste täitmine ning nõuete kindlakstegemine, uurimine või nende eest kaitsmine 
De'Longhi kogub teie isikuandmeid riigiasutuste poolsete õiguslikult siduvate nõudmiste ja õiguslike kohustuste täitmiseks, samuti nõuete kindlakstegemiseks, uurimiseks või nende eest kaitsmiseks.
Töötlemise õiguslikud alused: õigusnõuded, mida ettevõte on kohustatud täitma, ja ettevõtte õiguste kaitsmises seisnev õigustatud huvi.

KUIDAS HOOLITSEME ISIKUANDMETE TURVALISUSE EEST?

Ettevõte kasutab mitmesuguseid turvameetmeid teie isikuandmete turvalisuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse kaitsmiseks ja parandamiseks.
Teie isikuandmeid hoitakse ettevõtte või meie tarnijate või äripartnerite omanduses olevates turvalistes serverites (või turvalistel paberkoopiatel) ning neid võidakse kättesaadavaks teha ja kasutada vastavalt meie turvastandarditele ja -poliitikale (või meie tarnijate või äripartnerite samaväärsetele standarditele).
Meie kasutatavad turvameetmed hõlmavad järgmist:
 • ranged juurdepääsupiirangud teie isikuandmetele, lähtudes vajaduse põhimõttest ja üksnes eesmärkidel,
  millest teid on teavitatud;
 • perimeetrikaitsesüsteemid, et vältida volitamata juurdepääsu väljastpoolt;
 • IT-süsteemidele juurdepääsu jälgimine isikuandmete ebaseadusliku kasutamise tuvastamiseks ja vältimiseks;
 • teie isikuandmetele juurdepääsu jälgimine ja sellega seotud eesmärgi kontrollimine ettevõtte töötajate poolt;
 • Secure Socket Layer (SSL)-tehnoloogial põhineva krüptimise kasutamine meie veebilehel toimuvate tehingute jaoks, mis nõuavad isikuandmete sisestamist.
Kui teile on antud (või olete valinud) parooli, mis võimaldab juurdepääsu meie veebilehele, rakendusele või teenustele, vastutate sellise parooli saladuses hoidmise ja muude turvaprotseduuride järgimise eest, millest teid on teavitatud. Parooli ei tohi kellelegi edastada.

KAS TÖÖTLEME TEIE ANDMEID PROFILEERIMISE ABIL?

De'Longhi võib teie kontaktandmeid töödelda ka reklaamiteabe saatmiseks vastavalt teie isiklike eelistuste ja huvide põhjal määratletud kliendiprofiilile, kui olete andnud meile oma selgesõnalise nõusoleku, ja selles sätestatud ulatuses.
Sellekohased otsused võidakse teha automaatselt. Pärast kriteeriumide täitmise kindlakstegemist saadab IT-süsteem automaatselt reklaamiteabe vastavalt teie kliendiprofiilile.

KUI KAUA HOIAME TEIE ISIKUANDMEID?

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks need on kogutud, või muul seotud seadusega kooskõlas oleval eesmärgil. Seega, kui teie isikuandmeid töödeldakse kahel erineval eesmärgil, hoitakse neid seni, kuni pikaajalisem eesmärk on täidetud. Ühtlasi lõpetame isikuandmete töötlemise eesmärgil, mille puhul on andmete säilitamise tähtaeg möödunud.
Juurdepääs teie isikuandmetele on piiratud ja selleks on õigus ainult isikutel, kelle jaoks on sellised andmed vajalikud õigete eesmärkide saavutamiseks.
Kui teie isikuandmeid ei ole enam vaja või kui nende säilitamiseks ei ole enam mingit põhjust, muutuvad need pöördumatult anonüümseteks (ja neid saab sellisel kujul säilitada) või kustutatakse need turvaliselt.
 Allpool on toodud andmete säilitamise perioodid, olenevalt eespool märgitud konkreetsetest töötlemise eesmärkidest.
 1. Lepinguliste kohustuste täitmine: lepingulise kohustuse täitmiseks töödeldavaid andmeid võib säilitada lepingu kehtivusaja jooksul ja pärast seda lepinguga seotud võimalike nõuete aegumistähtaja jooksul.
 2. Operatiivne haldamine ja veebilehele juurdepääsuga tihedalt seotud eesmärgid: sel eesmärgil töödeldavaid andmeid võidakse säilitada lepingu kehtivusaja jooksul ja pärast seda lepinguga seotud võimalike nõuete aegumistähtaja jooksul. 
 3. Kliendirahulolu uuringud: sel eesmärgil töödeldavaid andmeid võidakse säilitada näidatud eesmärgi saavutamiseks vajaliku aja jooksul, kuid mitte kauem kui viis aastat alates andmete kogumisest või teiepoolse vastuväite esitamisest.
 4. Turunduseesmärkidel, sh profileeritud turunduse eesmärgil: turunduseesmärkidel töödeldavaid andmeid võidakse säilitada viis aastat alates teie sellekohase nõusoleku andmisest (kuid mitte kauem kui nõusoleku tagasivõtmiseni), profileeritud turunduse eesmärgil töödeldavate andmete puhul on see periood aga 12 kuud alates teie sellekohase nõusoleku andmisest (kuid mitte kauem kui nõusoleku tagasivõtmiseni).
 5. Suhtlemiseks teiste De'Longhi gruppi kuuluvate ettevõtetega erinevatel eesmärkidel, sh turunduseesmärkidel (mh ka profileeritud turunduse eesmärgil): sel eesmärgil töödeldavaid andmeid võidakse säilitada vastavalt punktides a, b, c ja d määratletud ajavahemiku jooksul, kuid mitte kauem kui teiepoolse vastuväite esitamiseni või nõusoleku tagasivõtmiseni.
 6. Riigiasutuste õiguslikult siduvate nõudmiste ja õiguslike kohustuste täitmiseks: sel eesmärgil töödeldavaid andmeid võidakse säilitada nende kohustuste täitmise ajani. Nõuete kindlakstegemise, nende uurimise või nende eest kaitsmise korral võidakse isikuandmeid säilitada mõistliku aja jooksul, mis on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks.

KELLELE VÕIME TEIE ISIKUANDMEID KÄTTESAADAVAKS TEHA JA KAS EDASTAME ANDMEID KOLMANDATESSE RIIKIDESSE?

Teie isikuandmetele võivad juurde pääseda De'Longhi nõuetekohaselt volitatud töötajad ja kaastöötajad, teenuseosutajad ja välised tarnijad, kes on vajaduse korral määratud ettevõtte nimel andmetöötlejateks ning kes toetavad ettevõtet teenuste osutamisel, samuti õigusnormidega volitatud subjektid.
Teie isikuandmed võidakse teha kättesaadavaks ka teistele De'Longhi grupi ettevõtetele tegevuse teostamiseks ja eespool nimetatud eesmärkide kontrollimiseks ning need võidakse edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (sellisel juhul võtab De'Longhi asjakohaseid meetmeid andmesubjektide õiguste kaitseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele).

KONTAKTANDMED

Vastutava töötlejana tegutseva De'Longhi kontaktandmed leiate andmekaitseinspektori (IOD) aadressil allpool.
Mis tahes küsimuste korral oma isikuandmete töötlemise kohta võtke meiega ühendust e-posti teel või andmekaitseinspektori (IOD) või privaatsuse kaitse juhiga aadressil  infoprivacy.sverige@delonghigroup.com või posti teel aadressil De’Longhi Scandinavia AB, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm, Sverige.

TEIE ÕIGUSED ISIKUANDMETE KAITSMISEL JA JÄRELEVALVEASUTUSELE KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS
Teil on järgmised isikuandmete töötlemisega seotud õigused, st õigus:
 • isikuandmete töötlemist käsitlevale teabele;
 • oma isikuandmetele juurde pääseda;
 • saada De’Longhi poolt kättesaadavaks tehtud isikuandmete koopiaid;
 • loovutada oma isikuandmeid teisele vastutavale töötlejale;
 • nõuda oma isikuandmete parandamist;
 • nõuda oma isikuandmete kustutamist;
 • esitada vastuväiteid andmete töötlemise suhtes turunduseesmärkidel;
 • esitada vastuväiteid andmete töötlemise suhtes muudel eesmärkidel;
 • oma nõusolek tagasi võtta juhtudel, kui töötlemine toimub antud nõusoleku alusel, kusjuures nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust, mis on toimunud nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist;
 • piirata oma isikuandmete töötlemist.
Eespool nimetatud õiguste teostamisel kehtivad teatud erandid, mille eesmärk on kaitsta avalikku huvi (nt kuritegevuse ennetamine või tuvastamine) ja ettevõtte huve (nt ametisaladuse hoidmine). Kui soovite kasutada mõnda ülalnimetatud õigust, võtke meiega ühendust.
 Kontrollime, kas teil on selline õigus olemas, ja vastame siis põhjendamatu viivituseta, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul.
Püüame vastata kõikidele küsimustele, teadetele ja märkustele, mis puudutavad meie kasutatavaid andmetöötlusmeetodeid. Sellest olenemata on teil õigus esitada kaebus ka isikuandmete kaitsega tegelevale järelevalveasutusele, s.o: Eesti Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, 10134 Tallinn, telefon +372 627 4135, e-post info@aki.ee, https://www.aki.ee
Viimane uuendus: 10.06.2021