Báo cáo Khả năng tiếp cận

Kenwood nhận biết và đánh giá việc cung cấp thông tin trên trang web này theo một định dạng có thể truy cập được cho tất cả mọi người và cam kết làm cho các dịch vụ trực tuyến của mình càng nhiều người biết đến có thể. Để đảm bảo rằng đây là trường hợp, chúng tôi đã phát triển trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng HTML hợp lệ và các tệp tin định kiểu theo tầng (CSS) và đã thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng trang web này đáp ứng các hướng dẫn của W3C về khả năng tiếp cận.


Tài liệu PDF

Có rất nhiều liên kết đến các tài liệu PDF trên trang web của chúng tôi. Để đọc các tài liệu này, bạn cần phải tải về và cài đặt phần mềm Adobe Reader.

 

Cỡ chữ

Thật dễ dàng để thay đổi kích thước của văn bản trên trang web Kenwood. Nếu văn bản quá nhỏ đối với bạn, sau đó bạn có thể thay đổi kích thước đó thành kích thước mà bạn cảm thấy thoải mái hơn bằng cách làm như sau:

Internet Explorer 9: Chọn 'Cài đặt', sau đó một trong các tùy chọn dưới 'Thu phóng'

Internet Explorer 7/8: Chọn trình đơn 'Trang', sau đó chọn một trong các tùy chọn dưới 'Thu phóng' hoặc 'Kích thước Văn bản'

Internet Explorer 6: Chọn trình đơn 'Xem', và chọn một trong các tùy chọn dưới 'Kích thước văn bản'

Google Chrome: Chọn một trong các tùy chọn 'Thu phóng Văn bản' trong trình đơn 'Tùy chỉnh và kiểm soát Google Chrome'

Mozilla Firefox: Chọn trình đơn 'Xem', sau đó 'Thu phóng', sau đó chọn một trong các tùy chọn

Opera: Chọn trình đơn 'Xem', sau đó chọn một trong các tùy chọn tỷ lệ phần trăm 'Thu phóng'

Đối với các trình duyệt khác, vui lòng tham khảo tài liệu có liên quan nếu không có các tùy chọn tương tự.