Điều kiện Bán Hàng của Công ty TNHH Kenwood (Kenwood Limited)

(Sửa đổi ngày 1 tháng 2 năm 2009)

1. DIỂN GIẢI

Trong các điều kiện bán Hàng (sau đây gọi chung là "Điều kiện"):

"Hợp đồng" có nghĩa là một hợp đồng giữa Chúng tôi và Bạn về việc cung cấp Hàng hoá và phát sinh theo sự chấp nhận bằng văn bản của Bạn về Báo giá của Chúng tôi hoặc bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa Chúng tôi và Bạn, bao gồm các điều kiện này và bất kỳ Những Điều kiện Đặc biệt khác;

"Hàng hoá" là các sản phẩm được thỏa thuận trong Hợp đồng do Chúng tôi cung cấp cho Bạn;

"Những Điều kiện Đặc biệt" có nghĩa là tất cả các điều kiện cụ thể liên quan đến việc Cung cấp Hàng hoá cho Bạn hoặc được đề cập đến trong báo giá của Chúng tôi hoặc bằng cách khác được nêu ra trong một thỏa thuận bằng văn bản giữa Chúng tôi và Bạn. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Điều kiện và Những Điều kiện đặc biệt thì Những Điều kiện Đặc biệt sẽ được áp dụng;

"Chúng tôi" có nghĩa là Công ty TNHH Kenwood (Kenwood Limited) (GPKD số 0872044) có trụ sở tại New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH; Và

"Bạn" có nghĩa là cá nhân, doanh nghiệp hoặc công ty mua Hàng từ Chúng tôi

2. ĐƠN Hàng

2.1  Hợp đồng sẽ được áp dụng cho các Điều kiện này, kể cả Những Điều kiện đặc biệt, trừ các điều khoản và điều kiện khác và không sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng sẽ có hiệu lực trừ khi bằng văn bản và được ký kết hoặc đại diện một trong Chúng tôi và Bạn. Để tránh nghi ngờ, sự chấp nhận của Chúng tôi đối với Đơn đặt Hàng của Bạn sẽ không ngụ ý chấp nhận bất kỳ điều khoản và điều kiện nào đi kèm hoặc xác nhận theo bất kỳ đơn Hàng nào như vậy.

2.2  Bất kỳ báo giá nào được phát hành trên cơ sở không có hợp đồng nào sẽ có hiệu lực cho đến khi Bạn chấp nhận Báo giá của Chúng tôi bằng văn bản hoặc Chúng tôi có thể ký một thỏa thuận bằng văn bản với Bạn.

2.3  Các điều khoản trong bất kỳ báo giá nào sẽ vẫn được duy trì nếu Hợp đồng được thực hiện trong vòng 28 ngày kể từ ngày báo giá với điều kiện là Chúng tôi chưa rút lại trước đó.

2.4  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Bạn cho đến khi Chúng tôi nhận được sự chấp nhận bằng văn bản của Bạn về Báo giá của Chúng tôi hoặc Chúng tôi có thể ký một thỏa thuận bằng văn bản với Bạn.

2.5  Bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào của Chúng tôi hoặc nhân viên của Chúng tôi, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Chúng tôi liên quan đến Hàng Hoá không được xác nhận bằng văn bản đều được tuân thủ hoặc hành động thì Bạn hoàn toàn chịu rủi ro và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào không được xác nhận

3. GIÁ CẢ VÀ THANH TOÁN

3.1  Giá được lập hóa đơn cho Bạn sẽ là số tiền hiện tại vào ngày gửi Hàng. Lỗi và thiếu sót đối với bất kỳ giá nào cũng phải được Chúng tôi chỉnh sửa trong một khoảng thời gian hợp lý.

3.2  Tất cả các giá sẽ không bao gồm thuế giá trị gia tăng, bảo hiểm và chi phí bốc dỡ và lắp đặt và tất cả các khoản tiền đó Bạn sẽ phải trả thêm khi Bạn thanh toán cho Hàng hoá.

3.3  Chúng tôi có thể lập hóa đơn cho Hàng hoá hoặc bất kỳ phần nào của Hàng hoá vào bất kỳ thời điểm nào sau khi Hàng hoá hoặc bất kỳ phần nào của Hàng hoá được giao và thanh toán cho Hàng Hóa sẽ được thực hiện bằng loại tiền tệ mà Bạn được lập hoá đơn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày trên Hóa đơn của Chúng tôi.

3.4  Thời gian thanh toán là cốt yếu và sự thất bại của Bạn khi thanh toán và theo Điều kiện này sẽ cho phép Chúng tôi, không ảnh hưởng đến quyền của Chúng tôi đối với thiệt hại, tạm ngừng bất kỳ giao Hàng nào hoặc hủy Hợp đồng và bất kỳ hợp đồng hiện tại nào mà Chúng tôi có thể có với Bạn.

3.5  Ngoài Quyền của Chúng tôi theo điều khoản 3.4, Bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán lãi suất (cộng dồn Hàng tháng) đối với bất kỳ số tiền nào chưa thanh toán (cả trước và sau khi phán quyết) với tỷ lệ ba phần trăm (3%) so với lãi suất cơ bản của Barclays Bank Plc cho thời gian có hiệu lực, tích luỹ hàng ngày cho đến khi thanh toán được thực hiện.

4. GIAO HÀNG

4.1  Thời gian giao hàng không phải là cốt yếu của Hợp đồng và bất kỳ ngày giao hàng nào được cung cấp chỉ là ước tính. Chúng tôi bảo lưu quyền gia hạn thời gian giao hàng theo thời gian hợp lý nếu sự chậm trễ là do sự kiện vượt quá sự kiểm soát hợp lý của Chúng tôi ("trường hợp bất khả kháng").

4.2  Nếu Bạn cần thông báo trước về khoảng thời gian giao hàng gần đúng, điều này phải được lập thành văn bản theo lệnh của Bạn.

4.3  Địa điểm giao hàng phải tại địa điểm kinh doanh thông thường của Bạn.

4.4  Nếu vì bất kỳ lý do nào mà Bạn không chấp nhận giao hàng khi Hàng đã sẵn sàng giao Hàng hoặc Chúng tôi không thể giao Hàng kịp thời vì Bạn đã không cung cấp hướng dẫn phân phối thích hợp hoặc các thông tin khác, thì tại thời điểm đó:

(A)  rủi ro trong Hàng hoá đó sẽ được chuyển cho Bạn;

(B)  Hàng hoá sẽ được xem là đã được giao;

(C)  Chúng tôi có thể lưu giữ Hàng hoá cho đến khi giao hàng thực tế trong trường hợp đó Bạn sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí và chi phí có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, lưu trữ và bảo hiểm); Và

(D)  Giá đầy đủ cho Hàng hoá cùng với bất kỳ khoản tiền nào sẽ được áp dụng theo Điều khoản 3.2 sẽ đến hạn ngay lập tức.

4.5  Trách nhiệm của Chúng tôi đối với việc không giao hàng được giới hạn trong việc phân phối lại Hàng hoá trong một khoảng thời gian hợp lý hoặc phát hành một khoản nợ tín dụng đối với bất kỳ hóa đơn nào được đưa ra cho Hàng Hóa đó.

4.6  Theo các điều khoản khác của các Điều kiện này, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất (bao gồm mất mát lợi nhuận), chi phí, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bất kỳ sự chậm trễ trong việc giao hàng hoặc  trì hoãn Chấm dứt hoặc huỷ bỏ Hợp đồng, trừ khi sự chậm trễ này vượt quá một trăm tám mươi (180) ngày.

5.  HỦY HỢP ĐỒNG

5.1  Bạn chỉ có thể hủy Hợp đồng với sự đồng ý trước bằng văn bản của Chúng tôi và trước ngày gửi Hàng hoá. Nếu Chúng tôi đồng ý với yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng của Bạn, Chúng tôi sẽ tính phí hủy bỏ bởi Chúng tôi dựa trên cơ sở sau đây để bao gồm việc xử lý, quản lý và các chi phí khác phát sinh bởi Chúng tôi:

(A)  Sản phẩm Tiêu chuẩn (có nghĩa là Hàng hoá nằm trong phạm vi sản phẩm hiện tại của Chúng tôi tại thời điểm Hợp đồng được ký kết): Phí hủy bỏ 20% giá công bố của Chúng tôi cho các Sản phẩm  Tiêu chuẩn ngay tại ngày hủy.

(B)  Sản phẩm Đặc biệt (nghĩa là Hàng hoá không phải là Sản phẩm Tiêu Chuẩn): Một khi sản xuất đã bắt đầu, ngoài phí hủy bỏ áp dụng cho các Sản phẩm Tiêu chuẩn có thể so sánh, tất cả các chi phí sản xuất và bất kỳ chi phí khác phát sinh liên quan đến các Sản phẩm Đặc biệt đó, tùy vào ngày huỷ bỏ, hoặc hậu quả của việc huỷ bỏ đó sẽ phải bị thanh toán.

Các bên đồng ý những khoản phí này thể hiện ước tính chính xác về những tổn thất của Chúng tôi đối với việc hủy bỏ Hợp đồng của Bạn.

6. QUYỀN SỞ HỮU VÀ RỦI RO

6.1  Bạn phải chịu mọi sự rủi ro về Hàng hóa từ thời điểm giao Hàng cho Bạn hoặc cho người chuyên chở hoặc đại lý địa diện cho Bạn.

6.2  Mặc dù giao Hàng cho Bạn,nhưng quyền sở hữu Hàng hoá sẽ không phải là của Bạn cho đến khi Chúng tôi nhận được toàn bộ (tiền bù trừ) số tiền đối với Hàng hoá và tất cả các khoản tiền khác mà Chúng tôi nhận được từ việc tuân thủ bất cứ hợp đồng nào khách từ Bạn.

6.3  Cho đến khi việc sở hữu Hàng hoá đã được chuyển cho Bạn, Bạn phải:

(A)  giữ Hàng hóa trên cơ sở tín thác như là người nhận giữ của Chúng tôi;

(B)  lưu trữ Hàng hoá riêng biệt với tất cả các Hàng hoá khác thuộc sở hữu của Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để chúng có thể nhận dạng được dễ dàng như là tài sản của Chúng tôi;

(C)  Không phá hủy, làm mờ hoặc che khuất bất kỳ nhãn hiệu nhận dạng hoặc đóng gói trên Hàng hoá;

(D)  duy trì Hàng hoá trong điều kiện thỏa đáng được bảo hiểm bởi đại diện của Chúng tôi với mức giá đầy đủ của họ đối với tất cả các rủi ro và theo yêu cầu tạo ra chính sách bảo hiểm cho Chúng tôi; Và

(E)  giữ số tiền bảo hiểm được đề cập trong Điều kiện 6.3 (d) đối với Chúng tôi và không pha trộn chúng với bất kỳ khoản tiền nào khác, và không phải trả chúng vào tài khoản ngân hàng vươt mức thấu chi.

6.4  Bạn chỉ có thể bán lại Hàng hóa trước khi quyền sở hữu đã được chuyển cho Bạn theo các điều kiện sau:

(A)  bất kỳ hoạt động buôn bán nào sẽ được thực hiện trong quá trình kinh doanh thông thường của Bạn với giá trị thị trường và Bạn sẽ giữ phần tiền bán đó như là khoản tiền mà Bạn phải chịu với Chúng tôi và Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho Chúng tôi; Và

(B)  bất kỳ việc buôn bán nào sẽ là kinh doanh tài sản của Chúng tôi cho chính Bạn và Bạn sẽ được giao dịch như là người quyết định khi bán.

6.5  Quyền sở hữu Hàng hoá của Bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu:

(A)  Chúng tôi chấm dứt bất kỳ thỏa thuận phân phối giữa Bạn và Chúng tôi;

(B)  Bạn tiến hành thanh lý trừ mục đích hợp nhất hoặc tái thiết;

(C)  Bạn ngừng kinh doanh, có một người nhận hoặc quản trị viên được chỉ định về tất cả hoặc toàn bộ tài sản có thể định giá của Bạn, tham gia bất kỳ việc xin khất với các chủ nợ của Bạn, tham gia hoạt động trì hoãn theo mục đích của Đạo luật về Luật mất khả năng thanh toán năm 2000 (hoặc pháp luật tương đương trong thẩm quyền liên quan) hoặc là một cá nhân, có hành vi phá sản hoặc có lệnh nhận được thực hiện đối với Bạn hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào với các chủ nợ của Bạn; hoặc là

(D)  Bạn phải chịu sự kiểm soát  hoặc bất kỳ thẩm quyền nào khác theo luật pháp về Mất khả năng thanh toán ở nước Anh

6.6  Chúng tôi sẽ có quyền thu hồi khoản thanh toán cho Hàng hoá mặc dù quyền sở hữu của Hàng hoá đã không được chuyển từ Chúng tôi cho Bạn.

6.7 Bạn cho phép Chúng tôi, Đại lý và nhân viên của Chúng tôi một giấy phép không huỷ ngang vào bất kỳ thời điểm nào để vào bất kỳ cơ sở nào mà Hàng hoá được hoặc có thể được cất giữ để kiểm tra hoặc nếu quyền sở hữu của Bạn đã chấm dứt, để thu hồi chúng.

6.8  Khi việc chấm dứt Hợp đồng bất kỳ xảy ra, Quyền của Chúng tôi (nhưng không phải của Bạn) có trong Điều kiện 6 này vẫn có hiệu lực.

7. THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA

7.1  Tất cả Hàng hoá được kiểm tra và trình lên theo sự kiểm tra tiêu chuẩn trước khi gửi đi. Bất kỳ số liệu thực hiện nào được đưa ra bởi Chúng tôi đều dựa trên kinh nghiệm của Chúng tôi và như Chúng tôi mong đợi để có được trên các bài kiểm tra tiêu chuẩn như vậy. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng nào của Hàng hoá để có được những con số như vậy, trừ khi các số liệu thực hiện (phải tuân thủ các quy định về dung sai được công nhận đối với các số liệu đó) được đảm bảo bằng văn bản trong Hợp đồng.

7.2  Nếu Bạn phải thực hiện các kiểm tra bổ sung, chúng sẽ được thực hiện trên cơ sở của Chúng tôi với chi phí độc quyền của Bạn.

8.  MẪU, BẢN VẼ, VÀ MÔ TẢ

8.1  Bất kỳ mẫu mã nào được cung cấp cho Bạn phải được hoàn trả lại chi phí vận chuyển cho Chúng tôi, trong vòng một (01) tháng theo lịch kể từ ngày Bạn nhận được.

8.2  Quyền sở hữu của tất cả các bản vẽ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó sẽ vẫn được trao cho Chúng tôi và bất kỳ bản vẽ cung cấp cho Bạn sẽ không được sử dụng hoặc sao chép toàn bộ hoặc một phần bởi Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Chúng tôi và Bạn sẽ hoàn trả tất cả các bản vẽ cho Chúng tôi ngay sau khi nhận được yêu cầu làm như vậy.

8.3  Minh hoạ, mô tả và kích thước trong danh mục, bảng giá hoặc các tài liệu khác của Chúng tôi chỉ mang tính tương đối và không nên dựa vào nếu không có sự xác minh độc lập, cũng không phải là các đại diện hay bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, cũng như bất kỳ cách nào Chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm của nó.

8.4  Chính sách của Chúng tôi là một trong những sự cải tiến liên tục và Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi thiết kế, đặc tả hay kết thúc của Hàng hoá mà không cần thông báo, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản b được đưa vào Hợp đồng.

9.  BẢO HÀNH VÀ TRÁCH NHIỆM

9.1  Chúng tôi bảo đảm rằng Hàng hoá được sản xuất bởi Chúng tôi sẽ trong thời gian mười hai (12) tháng kể từ ngày giao Hàng:

(A)  có chất lượng đạt yêu cầu trong ý nghĩa của Luật về Bán Hàng hóa năm 1979; Và

(B)  phù hợp một cách hợp lý với mục đích cụ thể mà Hàng hoá đó đang được mua với điều kiện là Bạn đã thông báo cho Chúng tôi biết mục đích đó bằng văn bản và Chúng tôi đã xác nhận bằng văn bản rằng Bạn có thể dựa vào Kỹ năng và Thẩm định của Chúng tôi, Thông báo bằng văn bản về bất kỳ khiếm khuyết nào được đưa ra cho Chúng tôi ngay sau khi phát hiện và trong bất kỳ trường hợp nào không muộn hơn khi kết thúc khoảng thời gian mười hai (12) tháng đó. Thời gian có ý nghĩa quan trọng trong việc thông báo cho tất cả các yêu cầu bồi thường theo Điều kiện này 9.

9.2  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho một vi phạm trong bất kỳ sự bào đảm nào trong Điều kiện 9 nếu:

(A)  Bạn tiếp tục sử dụng các Hàng hoá đó sau khi thông báo về khuyết tật;

(B)  khiếm khuyết phát sinh do Bạn không thực hiện theo các hướng dẫn bằng miêng hoặc bằng văn bản của Chúng tôi về việc lưu trữ, lắp đặt hoặc sử dụng Hàng hoá, hoặc, nếu không có, các thực hành mậu dịch tốt; hoặc là

(C)  Bạn sửa đổi hoặc sửa chữa Hàng hóa mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chúng tôi.

9.3  Nghĩa vụ duy nhất của Chúng tôi theo Điều kiện 9 này là thay thế hoặc sửa chữa Hàng hoá hoặc hoàn trả giá của Hàng hoá theo tỷ lệ giá của hợp đồng.

10.  CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

10.1 Nếu Hàng hoá bị phát hiện là bị lỗi trong thời hạn bảo hành nêu trong Điều kiện 9, Chúng tôi sẽ chấp nhận hoàn trả Hàng bằng tín dụng, sửa chữa hoặc thay thế (theo toàn quyền quyết định của chúng tôi) với điều kiện là tất cả các điều kiện sau được đáp ứng:

(A) Số Hoàn trả sản phẩm ("RAN") lần đầu tiên được lấy từ Chúng bằng cách gọi số 02392 392590 hoặc 02392 392109, và

(B)  Bạn cung cấp bằng chứng bằng văn bản thỏa đáng cho Chúng tôi rằng Hàng hoá đang yêu cầu nằm trong Thời hạn Bảo hành, và;

(C)  Hàng trả lại được kèm theo tài liệu trích dẫn số hoàn tar3 sản phẩm (RAN) và số Giấy báo nợ theo số mà khi mưa Hàng hoá ban đầu, và;

(D)  Hàng hoá bị trả lại do Chúng tôi tìm thấy bị lỗi, và

(E)  Hàng hoá trả lại được đóng gói trong điều kiện an toàn và không có vật sắc nhọn nào bị phơi ra, và;

(F)  Hàng hoá trả lại nằm trong bao bì ban đầu của chúng (nếu có thể) và;

(G)  Hàng hoá đã trả lại bao gồm tất cả các thành phần bao gồm cấu hình gói như đã được cung cấp ban đầu (ví dụ: phần đính kèm, điều khiển từ xa).

10.2  Bất kỳ sự khác biệt nào giữa tài liệu và Hàng hoá thực sự nhận được từ Bạn sẽ được thông báo bằng Phiếu báo Sự khác biệt Hoàn trả, được gửi trực tiếp đến Bạn, và sẽ không được bồi thường, sửa chữa hoặc thay thế.

10.3  Trừ khi có thoả thuận rõ ràng bằng văn bản Chúng tôi không cung cấp Hàng hoá trên cơ sở bán hoặc trả lại.

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO HIỂM

11.1  Theo Điều kiện 9, các quy định sau đây nêu toàn bộ trách nhiệm tài chính của Chúng tôi (bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi hoặc thiếu sót của Nhân viên, đại lý và nhà thầu phụ của Chúng tôi) đối với bất kỳ vi phạm nào của Các điều kiện này và bất kỳ tuyên bố, hành động hoặc thiếu sót, kể cả sự sơ suất phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng.

11.2  Lưu giữ bảo hành theo Điều kiện 9, tất cả các bảo đảm, điều kiện và các điều khoản khác ngụ ý theo luật định hoặc luật pháp (trừ các điều kiện ngụ ý trong mục 12 của Luật về bán Hàng hóa năm 1979), trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, không bao gồm trong Hợp đồng.

11.3  Không có điều  nào trong các Điều kiện này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi về tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra do sự sơ suất hoặc đại diện gian lận của Chúng tôi.

11.4  Theo Điều kiện 11.2 và 11.3:

(A)  Trách nhiệm của Chúng tôi trong hợp đồng, hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ pháp lý), trình bày sai hoặc khác, phát sinh liên quan đến Hợp đồng sẽ được giới hạn trong khoản 10.000 bảng Anh; Và

(B)  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn về bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào gây ra cho tổn thất lợi nhuận, sự mất mát của lợi thế thương mại hoặc các chi phí khác), giá cả, chi phí hoặc các yêu cầu bồi thường khác phát sinh từ Hợp đồng.

11.5  Bạn đồng ý đưa ra các loại bảo hiểm thích hợp bao gồm bảo hiểm về thiệt hại và / hoặc mất Hàng hoá sau khi rủi ro đã xảy ra và yêu cầu bồi thường trách nhiệm sản phẩm và hoàn toàn bồi thường cho Chúng tôi đối với bất kỳ khiếu nại nào đối với Chúng tôi trong phạm vi được phép theo luật hiện hành.

12. KẾT THÚC

12.1  Chúng tôi hoặc Bạn có thể chấm dứt hợp đồng bằng văn bản thông báo có hiệu lực ngay lập tức nếu:

(A)  bên kia vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng và (nếu vi phạm có khả năng khắc phục) không khắc phục được vi phạm trong vòng ba mươi (30) ngày được thông báo về hành vi vi phạm; hoặc là

(B)  bên kia chịu sự điều chỉnh của bất kỳ trường hợp nào trong Điều kiện 6.5.

13. BẢO ĐẢM

Bạn phải bồi thường cho Chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào (bao gồm cả mất mát lợi nhuận), chi phí, thiệt hại, phí hoặc chi phí mà Chúng tôi có thể phải chịu trách nhiệm nếu bất kỳ công việc nào được thực hiện theo Đặc điểm kĩ thuật của Bạn vi phạm  bất kỳ quyền của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng không giới hạn, bất kỳ quyền nào ảnh hưởng đến quyền tác giả, bằng sáng chế hoặc thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác được giao cho bên thứ ba.

14. THÔNG BÁO

14.1  Tất cả các thông báo được phục vụ theo các Điều kiện này phải bằng văn bản và có thể được cung cấp bằng thư hoặc fax được gửi đến địa chỉ kinh doanh hoặc số fax của bên kia hoặc địa chỉ hoặc số fax khác như được thông báo theo từng thời điểm.

14.2  Thông báo như vậy sẽ được coi là phục vụ trong trường hợp fax vào lúc 9 giờ sáng vào ngày làm việc tiếp theo của bên nhận sau khi gửi đi và trong trường hợp một lá thư từ Anh cần 2 ngày làm việc sau khi gửi và trong trường hợp một thư gửi Hàng không cần năm (5) ngày làm việc kể từ ngày gửi.

15. QUY ĐỊNH CHUNG

15.1  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn về bất kỳ sự chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ của Chúng tôi theo hợp đồng gây ra bởi một trường hợp bất khả kháng.

15.2  Chúng tôi có thể, nếu không có sự đồng ý của Bạn, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng lại tất cả hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ của Chúng tôi theo Hợp đồng. Hợp đồng thuộc về cá nhân để Bạn có thể không được giao toàn bộ hoặc một phần cho bất kỳ người nào khác, doanh nghiệp hoặc công ty.

15.3  Các Điều kiện và Những Điều kiện đặc biệt này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Chúng tôi và Bạn liên quan đến Hợp đồng và sẽ thay thế cho các thoả thuận hoặc sự hiểu biết trước đây giữa Chúng tôi và Bạn liên quan đến Hợp đồng.

15.4  Bất kỳ sự ưu đãi nào của Chúng tôi dành cho Bạn và bất kỳ sự thất bại nào của Chúng tôi để nhấn mạnh vào việc thực hiện nghiêm ngặt các Điều kiện này hoặc bất kỳ Những Điều kiện đặc biệt nào sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp của Chúng tôi và cũng không được coi là miễn trừ cho bất kỳ lần vi phạm nào sau đó của Bạn.

15.5  Việc vô hiệu, bất hợp pháp hoặc bất hợp lý toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ Điều kiện nào sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của thời gian còn lại của Điều kiện hoặc Những Điều kiện này.

15.6  Không có điều khoản nào của Hợp đồng sẽ chỉ được thi hành theo Luật Hợp đồng (Các Quyền của Bên Thứ Ba) năm 1999 bởi bất kỳ người nào không ký kết Hợp đồng.

15.7  Hợp đồng sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Anh. Tất cả các tranh chấp giữa Bạn và Chúng tôi liên quan đến Hợp đồng sẽ thuộc thẩm quyền của Toà án Tối cao ở London. Nếu không có các điều kiện trên, Chúng tôi sẽ có quyền áp dụng vào bất kỳ thời điểm nào về các lệnh bắt giữ, xen vào hoặc phát sinh khác cho Toà án Tối cao London hoặc theo pháp luật của lãnh thổ có liên quan và từ tòa án của lãnh thổ đó. Hợp đồng và Điều kiện được lập bằng tiếng Anh. Nếu Hợp đồng và / hoặc Điều kiện được dịch sang một ngôn ngữ khác, văn bản tiếng Anh sẽ được áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào. Tất cả các thông báo và các thông tin liên lạc khác theo Hợp đồng và Điều kiện sẽ bằng tiếng Anh. Mọi thủ tục pháp lý sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh.