Crunchy Coleslaw

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

  • Độ khó của công thức nấu ăn: Easy
  • 0 of 5
  • Thời gian chuẩn bị: 
  • Thời gian nấu: 
  • Món ăn: Soups and starters

Có thể được làm bằng những sản phẩm này:

Nguyên liệu

325g/12oz white cabbage, cored
1 onion, peeled and cut into quarters
2 carrots, peeled
150ml/1/4 pint mayonnaise (see recipe)
15ml/1 tbsp white wine vinegar salt and
freshly ground black pepper
30ml/2 tbsp snipped chives
30ml/2 tbsp chopped walnuts

Preparation time: 10 minutes
Tools: Processor with thick shredding plate

Method

  1. Using the processor with the thick shredding plate, cut the cabbage into large chunks to fit the feed tube and shred into the processor bowl.
  2. Using the same shredding plate shred the onion and carrots into the bowl. Add the mayonnaise and vinegar and toss well to mix.
  3. Season generously with salt and freshly ground black pepper. Cover and leave to stand for an hour for the flavours to develop.
  4. Transfer to a serving dish. Sprinkle over the snipped chives and walnuts, to garnish.

Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng

Các công thức có liên quan