SEKRETESSPOLICY FÖR WEBBSIDA

VILKA VI ÄR

De’Longhi Group anser att skyddet för personuppgifter om tredje parter, i dess besittning är väldigt viktigt och är hängivna att skydda sekretessen av nämnda tredje parter, inklusive, men inte begränsat till, dess kunder, i utförandet av dess affärer, och lägger extra uppmärksamhet på säkerhet och konfidentialitet av sina kunders personuppgifter.

De’Longhi Scandinavia AB (Häri ”De'Longhi” eller ”Företaget”), i enlighet med Artikel 13 i GDPR 679/2016 som uppgiftskontrollant av personuppgifterna som samlats in på denna webbsida / app / insamlat under ett telefonsamtal eller under efterhandstjänster som ger dig följande information.

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM KAN SAMLAS IN

Följande kategorier av personuppgifter som är relaterad till dig kan samlas in:

-          Kontaktuppgifter – information om ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress;

-          Intressenter – information som du angivit gällande områden som intresserar dig, till exempel produkter du ser som intressanta;

-          Andra personuppgifter – information du har angivit gällande din plats och födelsedatum, utbildning och yrke;

-          Användning av webbsida – information om hur du använder webbsidan, hur du öppnar eller vidarebefordrar kommunikationer, inklusive information som krävs via cookies (se vår policy om Cookies [här] [länk: som reglerar detaljerna).

HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

De’Longhi samlar in och behandlar dina personuppgifter under följande omständigheter:

-          om du registrerar dig på vår webbsida / laddar ner vår App för att använda dess funktioner;

-          om du kontaktar oss för att begära efterhandsassistans;

-          om du svarar på en marknadsföringsaktivitet, till exempel när du skapar ett svarskort eller skickar dina uppgifter online på en av våra webbsidor;

-          om andra koncernföretag liksom våra affärspartners anger information om dig på ett sätt som tillåts.

om du anger personuppgifter på uppdrag av någon annan, måste du säkerställa att de har läst denna sekretesspolicy.

Vänligen hjälp oss att hålla dina personuppgifter uppdaterade genom att informera oss vid ändringar. Ändringar i adress borde snarast ges till De’Longhi för att undvika problem under användning av våra tjänster.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL KAN DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDAS

Behandling av personuppgifter måste motiveras med en juridisk grund som fastställs genom gällande bestämmelser om dataskydd, enligt beskrivning nedan.

a)    Upprättande och genomförande av avtalsförpliktelser och resulterande skyldigheter, inklusive kommunikation gällande tjänster (till exempel för att utföra efterhandstjänster)

De’Longhi kan behandla dina kontaktuppgifter för att etablera och utföra avtalsförpliktelser, för att tillhandahålla begärda tjänster eller för att svara på rapporter eller klagomål.

De’Longhi kan även använda dina kontaktuppgifter, speciellt din e-postadress för att tillhandahålla dig med information gällande tjänsten.

Juridisk grund för bearbetningen: utförande av kontrakt.

Bestämmelsen om data är obligatorisk för att låta oss hantera avtalsförpliktelser; om data saknas kommer vi inte att kunna genomföra kontraktet.

b)    Operativ hantering och strikt relaterade ändamål, för tillträde till webbplatsen, särskilt säkra områden.

De’Longhi samlar in dina kontaktuppgifter och Användning av webbsidan för att tillåta dig åtkomst till din personliga sida för att: (I) nedladdning från din personliga sida och dokument som är relaterade till tjänster du har köpt;(ii) aktivera en begäran via webbsidan.

Juridisk grund för bearbetningen: utförande av kontrakt.

Bestämmelsen om data är obligatorisk för att låta oss besvara din begäran; om data saknas kommer vi inte att kunna fortsätta.

c)    Undersökningar om kundtillfredsställelse

De’Longhi kan använda dina kontaktuppgifter för att utföra undersökningar med mål att kontrollera kundtillfredsställelsen i relation till den tillhandahållna tjänsten.

Juridisk grund för behandlingen: samtycke, att inte ge samtycke påverkar inte avtalsförpliktelserna.

Ditt samtycke kan återkallas när som helst genom att skriva till följande e-postadress infoprivacy.sverige@delonghigroup.com

d)                  Marknadsföring för att möta dina behov eller att informera dig om kampanjer, även baserat på dina önskemål. De'Longhi kan behandla dina kontaktuppgifter för marknadsförings- och reklamändamål, för att informeras om säljfrämjande initiativ via automatiska kontaktmedel (e-post, SMS och andra masskommunikationsverktyg, etc.) och traditionella kontaktmedel (d.v.s via telefon), för marknadsundersökning och statistiska undersökningar,om du ger oss ditt samtycke och inom ramen för samtyckesdeklarationen

De’Longhi  kan även behandla dina kontaktuppgifter, intressen och andra personuppgifter för att skicka dig reklamkommunikation, baserat på en specifik kundprofil utformad efter dina personliga önskemål och intressen, om du ger oss ett specifikt samtycke och samtyckesbegränsningar

Juridisk grund för behandlingen: samtycke, att inte ge samtycke påverkar inte avtalsförpliktelser.

Ditt samtycke kan återkallas när som helst genom att skriva till följande e-postadress infoprivacy.sverige@delonghigroup.com

e) Överensstämmelse med juridiskt bindande förfrågningar från de juridiska myndigheterna att utföra skyldigheter enligt lag, föreskrifter eller bestämmelser

De’Longhi samlar in dina personuppgifter för att följa juridiska skyldigheter.

Juridisk grund för behandlingen: juridiska skyldigheter som Företaget måste eftersträva.

HUR VI HÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER SÄKRA

Företaget använder ett brett utbud av säkerhetsåtgärder för att förbättra skyddet och bibehålla säkerheten, integriteten och tillgängligheten av dina personuppgifter.

Alla dina personuppgifter lagras på vår säkra server (eller på säkra papperskopior), hos våra leverantörer eller kommersiella partners, och kan kommas åt och användas utifrån våra standarder och vår säkerhetspolicy (eller motsvarande standarder för våra leverantörer eller kommersiella partners).

Våra införda säkerhetsåtgärder inkluderar:

-          allvarliga begränsningar av tillgång till dina personuppgifter, baserat på nödvändighet och enbart för de syften som kommuniceras;

-          omgivande säkerhetssystem för att förhindra obehörig extern åtkomst;

-          permanent övervakning av åtkomst till IT-system för att identifiera och stoppa missbruk av personuppgifter;

-          spårning av åtkomst till dina personuppgifter av intern personal och verifikation av det relaterade ändamålet;

-          använda krypterade medel genom Secure Socket Layer-teknologi (SSL) för transaktioner på vår webbsida som kräver inmatning av personuppgifter.

Där vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord för att du ska kunna komma åt vår webbsida, ansökan eller tjänster, där du är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och för att följa andra säkerhetsförfarande vi informerar om. Dela inte ditt lösenord med någon.

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Vi behåller dina personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppnå de ändamål som de samlades in för eller för någon annan relaterad och laglig avsikt. Om dina personuppgifter behandlas för två olika ändamål kommer vi därför att behålla uppgifterna tills det långsiktiga ändamålet är uppnått. Vi upphör dock att behandla de personuppgifter som samlats in för det ändamål vars lagringsperiod har löpt ut.

Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till endast de personer som behöver använda dem för lämpliga ändamål.

När dina personuppgifter inte längre behövs, eller när det inte längre finns någon juridisk förutsättning för att behålla dem, kommer de irreversibelt anonymiseras (och på så sätt lagras) eller säkert förstöras.

Lagringsperioderna relaterade till de olika ändamål som beskrivs ovan är indikerade att följa:

a) Överensstämmelse med avtalsförpliktelser: Uppgifter som behandlas för att uppfylla någon avtalsförpliktelse kan hållas under kontraktets löptid och under alla omständigheter inte längre än de efterföljande tio åren för att verifiera eventuella verifiera eventuella utestående problem, inklusive bokföringsdokument (t. ex. fakturor).

b) Operativ förvaltning och strikt relaterade ändamål för tillgång till webbsidan: uppgifter som behandlas för dessa ändamål kan hållas under kontraktets löptid, men under alla omständigheter inte längre än de efterföljande 10 åren.

c) Kundtillfredsställande undersökningar: uppgifter som behandlas för dessa ändamål kan hållas i 12 månader från det datum då du gav ditt samtycke till ändamålet (utom när du avböjer att få ytterligare meddelanden).

d) För marknadsföringsändamål, inklusive profilerad marknadsföring: uppgifter som behandlas för marknadsföring kan hållas i 12 månader från det datum då du gav ditt samtycke till ändamålet (utom när du avböjer att få ytterligare meddelanden). För profilerade marknadsföringsändamål kommer uppgifter att hållas i 12 månader

e) Vid tvister: Om vi nödvändigtvis skulle behöva försvara oss eller vidta åtgärder eller väcka talan mot dig eller tredje part, kan vi behålla de personuppgifter vi anser vara rimliga för sådana ändamål, under den tid det tar att förfölja fordran.

VEM VI KAN DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan nås av vederbörligen bemyndigade anställda och av externa leverantörer, som vid behov utsetts som dataprocessorer, som stöder oss vid tillhandahållande av tjänster.

I syfte att utföra sina aktiviteter och följa upp ovan nämnda ändamål kan dina personuppgifter även nås av andra De’Longhi-koncernföretag.

KONTAKTER

Avtalsdetaljerna för De’Longhi, i egenskap av datakontroller De’Longhi Scandinavia AB, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm, Sverige.

Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter vänligen kontakta oss via: e-postadress infoprivacy.sverige@delonghigroup.com , och fråga efter sekretesshanteraren.

DINA PERSONUPPGIFTERS SKYDDSRÄTTIGHETER OCH DINA RÄTTIGHETER ATT LÄMNA KLAGOMÅL INNAN TILLSYNSMYNDIGHETER

Under vissa förhållanden, kan du begära:

-          tillgång till dina personuppgifter,

-          En kopia på personuppgifter som du angivit till oss (”portabilitet”), och för att begära att Företaget överför dina uppgifter till en annan kontrollant,

-          justeringar i uppgifter i vår besittning,

-          radering av uppgifter för vilka den juridiska förutsättningen för behandling inte längre existerar,

-          att avböja behandling för direkt marknadsföringsändamål,

-          att återkalla ditt samtycke i fall där behandlingen är baserat på samtycke,

-          att begränsa metoden vi behandlar dina personuppgifter.

Utövandet av ovanstående rättigheter är föremål för vissa undantag som är avsedda att skydda allmänintresset (t. ex. förebyggande eller identifiering av brott) och våra intressen (t. ex. upprätthållande av sekretess). Om du önskar att utöva någon av ovan nämnda rättigheter, kommer vi kontrollera att du är berättigad att göra det och svarar vanligtvis inom en månad.

Vi strävar efter att svara på eventuella klagomål eller rapporter om metoderna för att behandla dina uppgifter. Om du önskar kan du vidarebefordra dina klagomål eller rapporter till den myndighet som ansvarar för dataskydd till följande kontaktuppgifter: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, e-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se, telefon 0046 8 657 61 00, (kommer byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten under2018).