Allmänna villkor

Allmänna villkor

1. Genom att skicka in en bild till Kenwood Chef Sense™-tävlingen godkänner du dessa allmänna villkor samt eventuella villkor från relevant tredje part.

2. Kenwood Chef Sense™-tävlingen är endast öppen för deltagare över 18 år. Anställda på Kenwood Ltd, deras nära släktingar eller andra personer med yrkesmässiga kopplingar till relevant kampanj får ej delta i tävlingen. Bevis på att man är berättigad att delta måste uppvisas på begäran. Alla bidrag som inte uppfyller kriterierna diskvalificeras.

3. Priser delas ut var tredje månad (se artikel 6 nedan). Man får inte delta mer än en gång per tremånadersperiod.

4. Kenwood Ltd tar inget ansvar gentemot deltagare eller vinnare och kan inte anses bryta mot kontraktet på grund av att plikter i relation till tävlingen försenats eller inte uppfyllts om detta är till följd av omständigheter utom företagets rimliga kontroll. Detta omfattar men begränsas inte till strejk hos posten, problem med internetleverantörer, flygförseningar, inställda flyg, strejk, krig, civil oordning eller naturkatastrofer.

5. Alla personuppgifter som skickas in används endast i enlighet med EU:s aktuella dataskyddslagstiftning och Kenwood Ltds sekretesspolicy. All information som skickas in måste vara personlig och kopplad till deltagaren. All information och allt material som skickas in till Kenwood Ltd måste vara sant, får inte inkräkta på tredje parts rättigheter vad gäller immateriella tillgångar, integritet eller andra rättigheter och får inte innehålla något som är ärekränkande, nedsättande, obscent, oanständigt, trakasserande eller hotfullt. Kenwood Ltd förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att granska, filtrera och/eller övervaka information som tillhandahålls och att redigera, vägra distribuera eller ta bort sådan information.

6. Tävlingen pågår mellan 14-09-08 och 15-08-31 och delas in i fyra perioder på tre månader:
- 2014-09-08–2014-12-08
- 2014-12-09–2015-03-09
- 2015-03-10–2015-06-10
- 2015-06-11–2015-08-31

7. För att kvalificera sig måste man skicka in ett bidrag som uppfyller alla tävlingsvillkor, ladda upp ett foto av sitt favoritögonblick inom bakning eller matlagning till sitt eget Pinterest-konto och använda hashtaggen #kenwoodchefsense. Kenwood Ltd förbehåller sig rätten att återge alla vinnande bilder efter eget godtycke och kan återge andra uppladdade bilder efter att ha bett deltagaren om tillåtelse.

8. Bidragen måste skickas in senast vid midnatt den 31 augusti 2015.

9. Kenwood Ltd tar inget ansvar för mottagna bidrag och bevis på inskickning via e-post godtas inte som bevis på leverans eller kvitto. Bidrag tas inte emot av agenter, i stora mängder eller från tredje part.

10. Initiativtagaren strävar efter att lösa eventuella tvister om dessa villkor, resultat eller andra frågor som rör Kenwood Ltd-kampanjen på ett vänskapligt sätt men i slutändan är Kenwood Ltds beslut slutgiltigt och vidare korrespondens eller diskussioner kommer inte att föras.

11. Kenwood Ltd förbehåller sig rätten att efter eget godtycke: (a) diskvalificera deltagare vars bidrag strider mot andan i dessa villkor eller syftet med kampanjen och ogiltigförklara alla anspråk eller bidrag med grund i sådant beteende, (b) utöka eller bortse från dessa villkor med rimlig förvarning, (c) ställa in kampanjen eller delar av den när som helst till följd av händelser bortom Kenwood Ltds kontroll.

12. Kenwood Ltd ansvarar inte för problem eller tekniska fel i datasystem, på servrar, hos leverantörer eller på datautrustning, programvarufel i e-postprogram eller att ett bidrag inte mottas på grund av tekniska problem eller överbelastning på Internet eller på en webbplats, eller någon kombination av detta. Detta omfattar skador på datorer tillhörande en deltagare eller annan person i samband med eller till följd av deltagande eller att man laddat ner material i samband med kampanjen.

Priser

1. Alla vinnande ögonblicksbilder får en Kenwood Chef Sense™ köksmaskin, modell KVC5000T, värd 500 euro. Fyra vinnande bilder utses av domarna under tävlingen, en var tredje månad. De vinnande bilderna utses av tre domare från Kenwoods internationella marknadsföringsavdelning utifrån kriterierna originalitet, kvalitet och innehåll i köksscenen.

2. Priset kan inte överlåtas, får inte säljas vidare och tillhandahålls i mån av tillgång. Kenwood Ltd förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ersätta gåvor, priser eller produkter med en gåva, ett pris eller en produkt av lika värde. Det finns inget kontantalternativ. Vinnarna meddelas via en kommentar på sitt bidrag på Pinterest från Kenwoods officiella Pinterest-konto och när vinnaren har gjort anspråk på vinsten, som omfattar leverans, skickas den till vinnarens adress inom 28 dagar efter det att Kenwoods representanter har meddelats vinnarens adress via meddelandefunktionen i Pinterest.

3. Om ingen gör anspråk på en gåva, ett pris eller en annan kampanjprodukt inom sex månader efter det att vinnaren har tillkännagetts, eller om ingen gör anspråk på det sätt som anges för den aktuella kampanjen, ogiltigförklaras eventuella anspråk.

4. Kenwood Ltd tar inget ansvar för skador, förluster eller besvikelse hos deltagare som medverkar i kampanjen eller till följd av att ett pris har mottagits.

5. Information om vinnaren finns tillgänglig under sex veckor efter att varje vinnare har tillkännagetts och kan begäras genom att man skickar ett frankerat svarskuvert till Kenwood Chef Sense™-tävlingen på initiativtagarens adress nedan:
Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

6. Chef Senses allmänna villkor finns tillgängliga på Kenwoodworld:s webbplats (http://www.kenwoodworld.com/sv-se/chef-sense/chef-sense-competition-terms-conditions).

7. Skicka alla frågor som rör Kenwood Chef Sense™-tävlingen till: Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

Initiativtagare; Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

14-10-31