Podmienky

1. Prihlásením svojej fotografie do súťaže Kenwood Chef Sense™ vyjadrujete súhlas s prijatím týchto podmienok, a tiež všetkých podmienok akejkoľvek relevantnej tretej strany.

2. Súťaž Kenwood Chef Sense™ je obmedzená iba na účastníkov starších ako 18 rokov, pričom sú z nej vylúčení zamestnanci spoločnosti Kenwood Ltd, ich najbližší rodinní príslušníci a osoby profesijne späté s príslušnou propagačnou akciou. Na vyžiadanie musí účastník preukázať, že je spôsobilý zúčastniť sa súťaže. Súťažné príspevky, ktoré nebudú spĺňať kritériá, budú diskvalifikované.

3. Ceny budú udeľované každé tri mesiace (pozrite článok 6 nižšie). Nikto sa nesmie na súťaži zúčastniť viac než raz počas každého trojmesačného obdobia.

4. Spoločnosti Kenwood Ltd nevzniká zodpovednosť voči žiadnemu účastníkovi súťaže alebo víťazovi ani nemôže o spoločnosti Kenwood Ltd vzniknúť domnienka, že porušuje zmluvu, v dôsledku akéhokoľvek omeškania plnenia alebo neplnenia akejkoľvek z jej povinností v súvislosti s touto súťažou, pokiaľ také omeškanie alebo neplnenie bolo mimo rozumnej kontroly spoločnosti, okrem iného vrátane omeškania alebo neplnenia spôsobených štrajkom poštových pracovníkov, problémami internetového poskytovateľa, omeškaním letov, zrušením letov, štrajkami, vojnou, občianskymi nepokojmi alebo prírodnými katastrofami.

5. Všetky uvedené osobné údaje budú využité výhradne v súlade s aktuálne platnou legislatívou EÚ týkajúcou sa ochrany údajov a zásadami súkromia spoločnosti Kenwood Ltd. Všetky zadané informácie musia byť osobné a musia sa týkať konkrétne účastníka. Akékoľvek informácie alebo materiály predložené spoločnosti Kenwood Ltd musia byť pravdivé a nesmú porušovať práva duševného vlastníctva, právo na súkromie či iné práva akejkoľvek tretej strany a nebudú obsahovať nič, čo je hanlivé, ohováračské, obscénne, nemravné, obťažujúce alebo vyhrážné. Spoločnosť Kenwood Ltd si vyhradzuje právo, ale nie povinnosť, poskytnuté informácie preverovať, filtrovať alebo monitorovať a také informácie upraviť, odmietnuť ich distribuovať alebo ich odstrániť.

6. Súťaž sa koná od 8. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a je rozdelená na štyri 3-mesačné obdobia:
- 8. 9. 2014 – 8. 12. 2014
- 9. 12. 2014 – 9. 3. 2015
- 10. 3. 2015 – 10. 6. 2015
- 11. 6. 2015 – 31. 8. 2015

7. Kvalifikujú sa súťažné príspevky, ktoré splnia všetky podmienky účasti: nahrať fotografiu najobľúbenejších okamihov počas pečenia alebo varenia či najobľúbenejších pokrmov na vlastný účet Pinterest a doplniť snímku správnym hashtagom #kenwoodchefsense. Spoločnosť Kenwood Ltd si vyhradzuje právo reprodukovať obrázky ktorýchkoľvek víťazov podľa svojho uváženia a môže reprodukovať akékoľvek ďalši nahrané obrázky po tom, čo si vyžiada povolenie účastníka.

8. Uzávierka príjmu súťažných príspevkov je o polnoci 31. augusta 2015.

9. Za prijaté príspevky sa neprijíma žiadna zodpovednosť a potvrdenie o zaslaní nebude považované za potvrdenie o doručení alebo prijatí. Nebudú prijaté žiadne prihlášky, pokiaľ budú zasielané sprostredkovateľom, hromadne alebo od tretích strán.

10. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa týchto podmienok, výsledkov alebo akýchkoľvek iných záležitostí súvisiacich s propagačnou akciou spoločnosti Kenwood Ltd, i keď sa usporiadateľ bude snažiť spory urovnať cestou zmieru, bude rozhodnutie spoločnosti Kenwood Ltd konečné a žiadna ďalšia korešpondencia či debata nebude predmetom konania.

11. Spoločnosť Kenwood Ltd si vyhradzuje právo podľa svojho rozumného uváženia: (a) diskvalifikovať akéhokoľvek súťažiaceho, ktorého príspevok bude proti duchu týchto podmienok alebo proti zámeru propagačnej akcie, a vyhlásiť ktorékoľvek alebo všetky nároky alebo príspevky takého účastníka opierajúce sa o také správanie za neplatné, (b) pridať akúkoľvek podmienku alebo netrvať na ktorejkoľvek z týchto podmienok po primeranom oznámení vopred a (c) kedykoľvek zrušiť propagačnú akciu alebo ktorúkoľvek jej časť, pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré sú mimo rozumnej kontroly spoločnosti Kenwood Ltd.

12. Spoločnosť Kenwood Ltd nezodpovedá za žiadne problémy alebo technické poruchy počítačových on-line systémov, serverov alebo poskytovateľov, počítačového vybavenia, softvérové poruchy akéhokoľvek e-mailu alebo chyby príspevku, ktorý má byť prijatý, v dôsledku technických problémov alebo zahltenia na internete alebo na akejkoľvek webovej stránke či v dôsledku akejkoľvek kombinácie týchto okolností, vrátane akéhokoľvek zranenia alebo poškodenia počítača účastníka alebo akejkoľvek tretej osoby, ktoré budú súvisieť s účasťou či sťahovaním akýchkoľvek materiálov v súvislosti s účasťou v súťaži alebo z nich budú plynúť.

Ceny

1. Cenou za každú víťaznú snímku je kuchynský robot Kenwood Chef Sense™, model č. KVC5000T, v hodnote 500 eur. V priebehu trvania súťaže budú vybrané štyri víťazné snímky, pričom porota vyberie jeden víťazný snímok každé tri mesiace počas trvania súťaže. Víťazné snímky budú vybrané porotou zloženou z troch osôb z oddelenia medzinárodného marketingu spoločnosti Kenwood na základe ich originality, kvality a obsahu kuchynskej scény.

2. Cena nie je prevoditeľná, nesmie byť predaná ďalej a podlieha dostupnosti. Spoločnosť Kenwood Ltd si vyhradzuje právo podľa svojho rozumného uváženia nahradiť akýkoľvek takýto darček, cenu alebo položku darčekom, cenou alebo položkou v rovnakej hodnote. Žiaden variant vyplatenia hotovosti nepripadá do úvahy. Víťazi cien budú informovaní prostredníctvom komentára pri ich prihlásenej snímke z oficiálneho účtu Kenwood na Pintereste, a hneď ako bude uplatnený nárok na cenu, cena, ktorá zahŕňa i doručenie, bude odoslaná na oznámenú adresu víťaza do 28 dní od oznámenia tejto adresy zástupcom spoločnosti Kenwood prostredníctvom odkazov v aplikácii Pinterest.

3. Pokiaľ víťaz neuplatní nárok na darček, cenu alebo ďalšiu propagačnú položku do šiestich mesiacov od chvíle, keď bude informovaný, alebo spôsobom konkretizovaným pre danú propagačnú akciu, všetky jeho nároky strácajú platnosť.

4. Spoločnosť Kenwood Ltd nemôže prijať zodpovednosť za akúkoľvek škodu, stratu, zranenie alebo sklamanie, ktoré účastník utrpí vstupom do súťaže alebo v dôsledku prevzatia akejkoľvek ceny.

5. Podrobnosti týkajúce sa víťaza ceny je možné prijať počas šiestich týždňov po vyhlásení každého víťaza po zaslaní ofrankovanej obálky opatrenej adresou žiadateľa na nižšie uvedenú adresu usporiadateľa súťaže Kenwood Chef Sense™:
Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

6. Podmienky Chef Sense sú k dispozícii on-line na webových stránkach Kenwoodworld (http://www.kenwoodworld.com/sk-sk/chef-sense/podmienky).

7. Všetky otázky týkajúce sa súťaže Kenwood Chef Sense™ zasielajte, prosím, na adresu: Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

Usporiadateľ: Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

30. 10. 2014