Zasady korzystania ze strony

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. WSTĘP Zasady i warunki korzystania z tej strony internetowej i każdej innej strony internetowej zarządzanej przez Kenwood Limited dalej w tekście określanych jako „Strony” powinny zostać przeczytane zanim zaczniesz z nich korzystać. Te warunki odnoszą się do wszystkich wizyt i korzystania z zawartości Stron, jak również do informacji (łącznie z nieograniczonym dostępem do tekstów, grafik, fotografii, obrazów, dźwięków, ilustracji i oprogramowania) oraz usług (dalej „Zawartość”) dostarczanych poprzez strony internetowe. Uzyskanie dostępu i korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody na zasady i warunki w ich pełnym brzmieniu, w całości zgodnie z regulacjami prawymi odnoszącymi się do Internetu i sieci www. Jeżeli nie akceptujesz zasad i warunków korzystania ze Strony powinieneś zamknąć tę stronę i nie korzystać więcej z jej zawartości.

2. STRONA I JEJ ZAWARTOŚĆ

Strona jest własnością Kenwood Limited, spółki zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 872044, z siedzibą w przy New Lane, Havant, PO9 2NH w Anglii. Cała zawartość Strony należy do Kenwood Limited („Kenwood”) oraz firm zrzeszonych („Grupa Kenwood”) oraz ich licencjodawców i dostawców treści. Pełna zawartość Strony, nie wyłączając projektu graficznego i tekstów chronione są przez przepisy prawa handlowego, autorskiego, przepisów dotyczących własności intelektualnej, ochrony znaków towarowych i wszystkich innych przepisów odnoszących się do ochrony dóbr niematerialnych. Bez żadnych odstępstw i wyjątków, bez zgody Grupy Kenwood żaden fragment Strony lub treści nie może być kopiowany, powielany czy wykorzystywany w inny sposób niż przewidują to zasady korzystania ze Strony.

3. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do całości treści opublikowanych na Stronie należą do Grupy Kenwood. Zgodnie z warunkami korzystania ze Strony fragmenty lub całość zawartości Strony może być przeglądana, drukowana, pobierana ale wyłącznie do użytku prywatnego, bez zgody na jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie choćby fragmentu tekstu czy filmu. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w pobranych materiałach, ich przerabianie, dystrybucja, przesyłanie, reprodukowanie, powielanie, publikowanie czy wykorzystywanie do własnych celów handlowych lub marketingowych. Bez zgody Grupy Kenwood zabronione jest korzystanie z zawartości Strony w celach publikacji na innych stronach internetowych. Nie wolno usuwać żadnych znaków i nazw handlowych z tekstów pobranych ze Strony. Pobieranie plików lub oprogramowania ze Strony (łącznie, ale bez ograniczenia do wygaszaczy ekranów, ikon, plików video i tapet), także plików zawierających zdjęcia i grafiki jest dozwolone i zgodne z prawami autorskimi i licencjami, jakie posiada Kenwood do dysponowania tymi materiałami, zgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi własności intelektualnej i prawami o ochronie praw autorskich. Twoje prawa własności są jednak ograniczone do medium przez które nabyłeś materiały, nie wolno ich sprzedawać, dystrybuować, przerabiać czy modyfikować w jakiejkolwiek formie.

4. ZNAKI HANDLOWE

Wszystkie znaki handlowe, nazwy produktów, nazwy handlowe Kenwood używane na Stronie są zarejestrowanymi nazwami i znakami towarowymi Grupy Kenwood. Powielanie, kopiowanie, publikowanie, przesyłanie czy jakakolwiek inna forma dystrybucji bez wcześniejszej zgody Kenwood jest całkowicie zabroniona. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie znaków towarowych Kenwood na innych stronach internetowych, w sieci internetowej, w publikacjach reklamowych i prasowych każdego rodzaju.

5. OGRANICZENIA GWARANCJI

Strona oraz jej zawartość tekstowa w żadnym wypadku nie mogą zostać wykorzystane do zaspokojenia roszczeń gwarancyjnych w zakresie jakości, sprawności czy przeznaczenia produktów tu opisywanych i prezentowanych. Wszystkie informacje publikowane na Stronie mają wyłącznie charakter ogólno-informacyjny, nie są w rozumieniu prawa poradnikiem właściwego stosowania dla potencjalnych użytkowników.Kenwood nie gwarantuje, że treści opublikowane na Stronie są dokładne, kompletne i wolne od błędów, nie ponosi także odpowiedzialności za błędy w ewentualnym działaniu strony, okresowy brak dostępności strony w sieci Internet czy przerwy techniczne w dostępności poszczególnych sekcji Strony spowodowane jej aktualizacją lub usuwaniem błędów. Co więcej, Kenwood nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji w związku z korzystaniem ze Strony i wykorzystaniem treści tam opublikowanych w zakresie ich dokładności, poprawności, użyteczności, zgodności i wszelkich innych przypadkach zgodnie z przepisami prawa.Kenwood zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub modyfikacji części lub całej sekcji Strony w każdej chwili bez wcześniejszego uprzedzenia i bez odpowiedzialności za dokonane zmiany.

6. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzystasz ze Strony na własną odpowiedzialność. Żadna z firm należących do Grupy Kenwood, zarząd, przedstawiciel lub agent ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie i publikację Strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub uchybienia powstałe na skutek pośredniego lub bezpośredniego kontaktu, uszkodzenia lub innych okoliczności związanych z korzystaniem ze Strony. Jednocześnie Grupa Kenwood przyznaje, że żaden z przepisów Warunków i Zasad korzystania ze Strony nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć lub okaleczenie spowodowane zaniedbaniem lub oszustwem.

7. LINKI DO INNYCH STRON

Na Stronie zostały umieszczone linki do stron zewnętrznych, które nie podlegają kontroli przez Grupę Kenwood. Linki do stron zewnętrznych umieszczone są ponieważ mogą odpowiadać twoim zainteresowaniom, uzupełniają ofertę asortymentu lub prezentują usługi związane z przedmiotem Strony. Kenwood nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i zmiany wprowadzane na stronach zewnętrznych. Odwiedzasz zatem te strony na własną odpowiedzialność, prosimy zwróć uwagę czy strony te nie instalują plików cookies, czy zbierają dane osobowe lub inne poufne informacje. Radzimy zawsze sprawdzić warunki i zasady korzystania ze strony, przed rozpoczęciem korzystania z jej treści.

8. NIEPOPRAWNE KORZYSTANIE Z SERWISU

Zabronione jest wykorzystywanie Strony lub jej fragmentów do przekazywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, które mogą być nielegalne, fałszywe, społecznie szkodliwe, pornograficzne, zniesławiające, dyskryminujące, stanowiące groźbę, będące nielegalne jak np.: zachęcające do popełnienia przestępstwa, namawiające do stosowania przemocy czy łamiące prawo lub namawiające do łamania prawa. Zabronione jest także wykorzystywanie Strony do jakichkolwiek działań reklamowych lub handlowych.

9. OGRANICZENIE PRAW UŻYTKOWNIKÓW

Kenwood umożliwia użytkownikom Strony przeglądanie i dystrybucję zawartości strony, w zakresie fragmentów, których jesteś autorem np: poprzez e-kartki wysyłane do innych osób. Korzystanie z takich usług oznacza akceptację, żę Kenwood działa jedynie jako pasywny pośrednik i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za typ i rodzaj przekazywanych komunikatów oraz przesyłanych materiałów, których twórcą są użytkownicy strony, adresowanych do innych użytkowników. Kenwood zastrzega sobie wyłączne prawo do blokowania i usuwania komunikatów i materiałów, które zgodnie z Warunkami i Zasadami korzystania ze Strony są nie-akceptowalne przez Kenwood.

10. KORZYSTANIE ZE STRONY PRZEZ DZIECI

Jeżeli masz poniżej 16 lat, musisz otrzymać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na:

-kontaktowanie się z nami i proszenie o kontakt z tobą;
-przesyłanie jakichkolwiek informacji do nas;
-uczestniczenie w konkursach, grach, które wymagają pozostawienia danych osobowych lub w których wygrać można nagrodę;

Kontynuacja korzystania ze Strony oznacza, że masz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

11. NIEPOŻĄDANE KORZYSTANIE

Z wyjątkiem jasno określonych sytuacji, Kenwood nie będzie akceptować żadnych sytuacji związanych z niepożądanym korzystaniem ze Strony.`

12. REFERENCJE

Referencje od użytkowników publikowane na Stronie zostały wybrane z nadesłanych listów, e-maili oraz zgłoszeń telefonicznych, które Kenwood otrzymał od swoich klientów.

13. PRZEPISY PRAWA I JURYSDYKCJA

Warunki i Zasady korzystania ze Strony, opracowane zostały na podstawie przepisów prawa Anglii, do nie wyłącznej jurysdykcji przez sądy angielskie. Jeżeli jakikolwiek zapis Warunków i Zasad korzystania ze Strony stracił moc prawną lub swoje uzasadnienie, przyjmuje się ten zapis za nieobowiązujący, pozostający bez żadnych skutków prawnych.

14. KONTAKT

Zapraszamy, skontaktuj się z nami:

Kenwood Limited
Attention: Web Site Manager / Data Privacy Officer
New Lane
Havant
PO9 2NH
United Kingdom