Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WEBSHOP KENWOOD

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.die via de website van de Nederlandse vestiging van De Longhi Benelux S.A., met als adres Claudius Prinsenlaan 128a, 4818 CP Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59485175, met BTW-nummer NL8535.18.324.B.01, hierna te noemen “Kenwood”, gedaan worden en tot stand komen. 

1.2. Onder “klant” wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kenwood in een contractuele relatie van welke aard dan ook komt te staan.

2. Aanbieding en acceptatie

2.1. Een bestelling via de website is een onherroepelijk aanbod en leidt slechts tot totstandkoming van een overeenkomst op het moment dat door Kenwood een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.

2.2. De weergave van de producten die op de website worden aangeboden kan verschillen van de werkelijke kleur, vorm en grootte van de producten.

3. Prijsbeleid

3.1. Alle prijzen zijn in Euro’s weergegeven en inclusief de van toepassing zijnde belastingen.

3.2. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de bij het product opgegeven prijs en zijn voor rekening van de klant. Het totaalbedrag zoals vermeld op de pagina “Bestelling controleren” en zoals door Kenwood bevestigd per email, is het door de klant te betalen totale bedrag voor de bestelde producten, inclusief alle belastingen, heffingen, verwijderingsbijdrage en verzendkosten. Kennelijke fouten in prijzen, zoals evidente onjuistheden en prijzen die door kennelijke manipulatie tot stand zijn gekomen, kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Kenwood worden gecorrigeerd.

4. Betaling

4.1. Betaling dient te geschieden op de op de website aangegeven wijze.

5. Levering

5.1. Levering vindt niet eerder plaats dan nadat Kenwood volledige betaling heeft ontvangen.

5.2. Leveringen vinden uitsluitend binnen Nederland plaats.

5.3. Het door de klant opgegeven en door Kenwood per email bevestigde leveradres, wordt geacht het juiste adres voor de levering te zijn. Door de zaken op dit leveradres af te leveren is het eigendom op de klant overgegaan en heeft Kenwood aan haar leveringsverplichting voldaan.

5.4. Per bestelling vindt maar één levering plaats. Indien de klant producten wenst te bestellen die naar verschillende adressen moeten worden verzonden, dient de klant voor ieder verzendadres een afzonderlijk bestelformulier te versturen.

5.5. De opgegeven lever– of verzenddata gelden slechts als indicatie en niet als fatale termijn. Alle producten die in één bestelling zijn besteld, worden in één verzending geleverd. Indien een besteld product niet meer in voorraad is, kan dit leiden tot een vertraging van de gehele bestelling.

5.6. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal door Kenwood bij benadering worden opgegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

5.7. Kenwood is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet leveren volgens de opgegeven lever– of verzenddata.

6. Garantie

6.1. De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst op zichtbare gebreken en werking te controleren.

6.2. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen 30 dagen na de ontdekking hiervan Kenwood in kennis te stellen.

6.3. Indien een geleverd product niet voldoet aan de bij het product meegeleverde garantiebepalingen of niet conform de overeenkomst is, dient een klant contact op te nemen met Kenwood middels het volgende telefoonnummer: 076 5233600. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.30-10:30uur en 13.00-15.00uur. De klant dient hierbij de factuur gereed te houden, omdat dit als aankoopbewijs geldt. Het product moet, na ontvangst van een RMA code, vervolgens teruggestuurd worden naar het door Kenwood opgegeven serviceadres, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

6.4. Kenwood zal na terugzending van product zoals genoemd in artikel 6.3 naar eigen goeddunken en op eigen kosten (tenzij anders vermeld in de van toepassing zijnde garantiebepaling) herstellen, vervangen of de aankoopprijs terugbetalen.

6.5. Voormelde garantiebepalingen gelden uitsluitend voor zover zij geen inbreuk maken op dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.

7. Retour van producten

7.1. Indien de klant een consument is geldt dat de klant zonder boete en zonder opgaaf van redenen binnen veertien werkdagen na aflevering van het betreffende product, de overeenkomst kan ontbinden door het product binnen 14 werkdagen na levering conform artikel 7.2 terug te sturen naar het retouradres dat op de bijgeleverde factuur staat vermeld. Deze regeling geldt niet voor speciaal voor de klant vervaardigde of aangepaste producten.

7.2. Het product dient ongebruikt en in zijn originele staat en verpakking en conform de retourinstructies van Kenwood, zoals ingesloten bij de verzending, terug gestuurd te worden, samen met de garantiekaarten, handleidingen, accessoires en met korting of gratis meegeleverde producten. Indien geen retourinstructies worden aangetroffen, dient een klant contact op te nemen met Kenwood middels het volgende telefoonnummer: 076 5233600. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.30-10:30uur en 13.00-15.00uur.

7.3. Indien Kenwood het product conform de artikelen 7.1 en 7.2 retour heeft ontvangen, zal zij binnen 30 dagen zorgdragen voor terugbetaling van het door de klant voor het retourgezonden product betaalde bedrag op de bankrekening van de klant.

7.4. Het is voor de klant alleen mogelijk het product kosteloos terug te zenden via DHL: Klik hier.

8. Aansprakelijkheidsbeperking

8.1. Ten aanzien van een klant, niet consument, is de aansprakelijkheid van Kenwood beperkt tot de aankoopprijs van het product.

8.2. Kenwood is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

8.3. De aansprakelijkheid van Kenwood in de overeenkomst met de klant is niet verder beperkt dan hetgeen wettelijk kan worden uitgesloten.

9. Toepasselijk recht; bevoegde rechtbank

9.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kenwood is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Kenwood of overeenkomsten gesloten met Kenwood worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij Kenwood het geschil voorlegt aan een andere op grond van de competentieregels bevoegde rechter.

9.3 De Europese Commissie biedt een oplossing om een geschil buiten de rechtbank te behandelen: De Onlinegeschillenbeslechting. Hoe dit in zijn werkt gaat leest u hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Geschillenregeling en beslechting

10.1. In afwijking van artikel 9 hebben klanten die consument zijn het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van Kenwood of over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Kenwood, voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

10.2. Een geschil zoals in het vorige lid omschreven, wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de klant zijn klacht binnen maximaal 30 dagen na levering aan Kenwood schriftelijk heeft voorgelegd.

10.3. Uiterlijk twee maanden nadat de klacht door de klant aan Kenwood is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

10.4. Wanneer de klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Kenwood aan deze keuze gebonden. Wanneer Kenwood dat wil doen, zal de klant binnen vijf weken, na een daartoe gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst. Wenst hij dit niet of laat de klant zich niet binnen vijf weken uit, dan kan Kenwood het geschil uitsluitend voorleggen aan de op grond van artikel 9 bevoegde rechter.

10.5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie gelden als bindend advies.

 

Kenwood Nederland, onderdeel van De Longhi Benelux S.A. (KvK Luxemburg B95384)

Claudius Prinsenlaan 128a

4818 CP BREDA

 Tel: +31(0)76-523.36.00

Fax: +31(0)76-522.88.86

Mail: webshop.kenwood.nl@delonghigroup.com