Voorwaarden

Voorwaarden

 1. Door het inzenden van uw foto in de prijsvraag van Kenwood Chef SenseTM wordt u geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden, alsmede alle voorwaarden van eventueel betrokken derden.

 2. De prijsvraag van Kenwood Chef SenseTM staat alleen open voor inwoners van de EU van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers van Kenwood Ltd, hun naaste familieleden, en diegenen die beroepshalve betrokken zijn bij de desbetreffende actie, en met uitzondering van medewerkers, hun directe familieleden, en andere vertegenwoordigers van concurrenten van Kenwood Ltd. Op verzoek dient u aan te tonen dat u in aanmerking komt om deel te nemen. Inzendingen die niet aan de criteria voldoen, worden gediskwalificeerd.

 3. Iemand kan niet meer dan één keer deelnemen aan de prijsvraag.

 4. Kenwood Ltd is niet aansprakelijk jegens een deelnemer of winnaar en wordt niet geacht in verzuim te zijn als gevolg van vertraging in de uitvoering of tekortkoming in de nakoming van een van haar verplichtingen in verband met deze prijsvraag, indien die vertraging of tekortkoming buiten haar redelijke invloedssfeer lag, daaronder begrepen doch niet beperkt tot vertraging of tekortkoming als gevolg van poststakingen, problemen met internetproviders, vluchtvertragingen, vluchtannuleringen, stakingen, oorlog, burgerlijke ongeregeldheden of natuurrampen.

 5. Persoonsgegevens die worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de actuele EU-wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en het privacybeleid van Kenwood Ltd. Alle verstrekte informatie dient persoonlijk te zijn en specifiek betrekking te hebben op de deelnemer. Informatie of materialen die aan Kenwood Ltd worden overgelegd dienen naar waarheid te worden verstrekt en mogen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendoms‑, privacy‑ of andere rechten van derden, en mogen geen elementen bevatten die lasterlijk, smadelijk, obsceen, onfatsoenlijk, intimiderend of dreigend van aard zijn. Kenwood Ltd behoudt zich het recht voor, doch is niet verplicht, verstrekte informatie te screenen, te filteren en/of daarop toezicht te houden, en die informatie te bewerken, te weigeren te verspreiden, of te verwijderen.

 6. De prijsvraag loopt van 08/09/14 tot en met 31/08/15, en is verdeeld in vier 3 maanden periodes:
- 2014/09/08 0 uur GMT - 2014/12/08 23:59 GMT
- 2014/12/09 0 uur GMT - 2015/03/09 23:59 GMT
- 2015/10/03 0 uur GMT - 2015/10/06 23:59 GMT
- 2015/11/06 0 uur GMT - 31/08/2015 23:59 GMT

 7. In aanmerking komende inzendingen zijn inzendingen waarbij aan alle voorwaarden is voldaan, en waarbij een foto of moment is geüpload naar Pinterest, voorzien van de juiste hashtag #kenwoodchefsense. Kenwood Ltd behoudt zich het recht voor de afbeelding naar eigen goeddunken te verveelvoudigen.

8. De sluitingsdatum voor inzending is 31 augustus 2015 om 00.00 uur.

 9. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor ontvangen inzendingen en bewijs van verzending per e‑mail wordt niet aanvaard als bewijs van aflevering of ontvangst. Aanvragen van agenten, in bulkzendingen of van derden worden niet geaccepteerd.

 10. Indien zich een geschil voordoet met betrekking tot deze voorwaarden, resultaten of andere aangelegenheden die verband houden met een actie van Kenwood Ltd, is de beslissing van Kenwood Ltd definitief. Daarover wordt niet gecorrespondeerd.

 11. Kenwood Ltd behoudt zich het recht voor naar eigen redelijk goeddunken: (a) een deelnemer wiens inzending in strijd is met de geest van deze voorwaarden of de bedoeling van de actie te diskwalificeren en al diens vorderingen of inzendingen op basis van een dergelijk gedrag nietig te verklaren; (b) bepalingen toe te voegen aan of afstand te doen van een of meer van deze of andere voorwaarden na redelijke kennisgeving; en/of (c) de actie in enig stadium geheel of gedeeltelijk te annuleren in geval van omstandigheden die buiten de redelijke invloedssfeer van Kenwood Ltd liggen.

12. Kenwood Ltd is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, softwarestoringen in e‑mails of het niet ontvangen van een inzending als gevolg van technische problemen of overbelasting van het internet of op een bepaalde website, of een combinatie daarvan, daaronder begrepen schade aan de computer van een deelnemer of een andere persoon in verband met of als gevolg van deelname of het downloaden van materialen in verband met de actie.

 

Prijzen

 1. De prijs voor elke winnende momentopname is een Kenwood Chef SenseTM staande mixer modelnummer KVC5000T (waarde op €500). Tijdens de looptijd van de prijsvraag zullen er elke drie maanden vier winnende momentopnamen worden geselecteerd door een jury, waarbij rekening kan worden gehouden met het aantal keren dat de receptcontent wordt gedeeld op social media.

 2. De prijs is niet overdraagbaar, mag niet worden doorverkocht en geldt onder voorbehoud van verkrijgbaarheid. Kenwood Ltd behoudt zich het recht voor om die geschenken, prijzen of artikelen naar eigen redelijk goeddunken te vervangen door een geschenk, prijs of artikel van gelijke waarde. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. Prijswinnaars ontvangen bericht via een reactie op de ingezonden Pin van het officiële Kenwood Pinterest-account.

 3. Indien een geschenk, prijs of ander actieartikel niet binnen zes maanden na kennisgeving aan de winnaar of op de wijze zoals aangegeven voor de specifieke actie in ontvangst wordt genomen, vervalt elke aanspraak.

 4. Kenwood Ltd kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade, verlies, letsel of teleurstelling van deelnemers die deelnemen aan de actie of als gevolg van aanvaarding van een prijs.

 5. De gegevens van de prijswinnaar zijn gedurende zes weken na bekendmaking van elke winnaar op te vragen door een gefrankeerde, aan uzelf geadresseerde enveloppe te sturen naar Kenwood Chef SenseTM Competition, op onderstaand adres van de promotor:

Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, Verenigd Koninkrijk.

 6. Vragen met betrekking tot de Kenwood Chef Sense™ Competition kunt u richten aan: Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, Verenigd Koninkrijk.

 Kenwood Ltd
12/09/14