1. Back to homepage
  2. Juridiskā informācija

Juridiskā informācija

De’Longhi grupas vietne (turpmāk tekstā – “Vietne”) pieder uzņēmumam De'Longhi Appliances Spa - Sede Legale: Via L. Seitz n. 47 -31100 Treviso, Italy - Capitale sociale Euro 200.000.000,00 i.v.  - P.IVA 03162730265 - un to izmanto De’Longhi Appliances S.r.l. un tās filiāles vai sabiedrības (turpmāk tekstā – De’Longhi grupa).

Juridiska atruna

Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat šiem vispārējiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat tiem, lūdzam pamest šo vietni.

Papildus šai juridiskajai atrunai, apmeklējot vietni, var būt piemērojami atsevišķi lietošanas noteikumi, kas var aizstāt juridiskās atrunas skaidri noteiktajos gadījumos.

Informācija

Sabiedrība De’Longhi S.p.A. darīs visu, kas iespējams, lai visa vietnē norādītā informācija, neatkarīgi no tā, vai tā satur datus, tostarp finanšu datus, ieteikumus, pakalpojumus vai citu informāciju, ir precīza un atjaunināta, kā arī tā patur tiesības mainīt un atjaunināt vietnes saturu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietotājam ir pienākums regulāri iepazīties ar noteikumu saturu.

Sabiedrība De’Longhi S.p.A. nevar garantēt, un tāpēc tā nav atbildīga un nesniedz nekādu tiešu vai netiešu garantiju, ka vietnē norādītā informācija ir pareiza, precīza un izsmeļoša, kā arī nevar garantēt tajā aprakstīto vai veicināto produktu komerciālo vērtību vai noderīgumu, tādēļ Sabiedrība izslēdz jebkādu atbildību un nesniedz nekādas garantijas, tostarp patenta garantijas par patentu, autortiesību vai citu trešo personu tiesību pārkāpumiem. Sabiedrība De’Longhi nav atbildīga par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai pārkāpumiem – neatkarīgi no to cēloņa, avota, rakstura vai sekām, – kas saistīti ar piekļūšanu vai nepiekļūšanu Vietnei, vai paļaušanos uz informāciju, kas sniegta vietnē vai ar tās starpniecību.

Vietnē izvietotie un aprakstītie produkti jūsu valstī var nebūt pieejami jebkurā laikā. Persona, kas vietējā līmenī ir atbildīga par komerciālo saziņu ar De’Longhi grupu, sniegs nepieciešamo informāciju.


Bojājumu, sūdzību, izdevumu rašanās gadījumā, vai ja ar De’Longhi grupu ir radies strīds saistībā ar vietnes nepareizu lietošanu vai šīs juridiskās atrunas pārkāpšanu, lietotājs apņemas pārņemt atbildību no De’Longhi grupas.

Lietotājs, kurš izmanto vietnē esošos datus un informāciju, dara to uz savu risku un atbildību.

Lietotāja ieguldījums

Kaut arī De’Longhi grupa darīs visu iespējamo, lai izpildītu programmu drošības prasības, De’Longhi grupa negarantē, ka šīs Vietnes saturā nav tādu komponentu, kas pēc piekļūšanas lietotāja datoram varētu to bojāt.


Lietotāja ieguldījumam attiecībā uz Vietnes saturu, satura ievietošanai vai lejupielādei ir jābūt atbilstošam un būtiskam no Vietnes darbības jomas skata punkta, kā arī nedrīkst radīt nekādus zaudējumus. Aizliegts publicēt saturu, kas var būt apmelojošs, kaitīgs, nelegāls, nelikumīgs, pārkāpj privātumu, jebkādas tiesības vai noteikumus, ir citādi apšaubāms vai aizliegts, un šāds saturs var tikt dzēsts bez iepriekšēja brīdinājuma.
Vietne ir paredzēta personīgai lietošanai, ja vien nav norādīts citādi.

Intelektuālais īpašums

Ja vien nav norādīts citādi, Vietnē redzamais teksts, grafika, attēli, reklāmas un saukļi ir aizsargāti ar De’Longhi grupas autortiesībām. Aizliegts tos izmantot jebkādiem nolūkiem bez īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.


Ja vien nav norādīts citādi, Vietnē redzamās preču zīmes, domēna nosaukums, projekti vai logotipi ir De’Longhi grupas īpašums un tos aizsargā spēkā esošie valsts un Kopienas autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību akti.

 Aizliegts tos izmantot jebkādiem nolūkiem bez īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. De’Longhi grupai piederošo preču zīmju reģistrācija zem jebkura augstākā līmeņa domēna ir aizliegta.


Trešo personu preču zīmes, domēnu nosaukumi un logotipi, kuri iespējams tiks izmantoti Vietnē, ir to attiecīgo īpašnieku ekskluzīvais īpašums.

Nekāds saturs šajā vietnē nav interpretējams kā De’Longhi S.p.A. vai De’Longhi grupas uzņēmumiem piederošās licences vai intelektuālā īpašuma tiesību piešķiršana.

Saites uz citām vietnēm

Šajā Vietnē var būt izvietotas saites vai atsauces no citām ārējām vietnēm vai uz tām. Šādas saites vai atsauces uz citām vietnēm tiek nodrošinātas tikai lietotāju ērtībai. Sabiedrība De’Longhi S.p.A. neuzņemas nekādu atbildību par ārējām vietnēm un to saturu. Sabiedrība De’Longhi S.p.A. nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem vai pārkāpumiem, kas radušies saistībā ar šo vietņu un to satura izmantošanu, piekļūšanu vai nepiekļūšanu tām, kā arī saistībā ar šajās vietnēs izvietotās informācijas izmantošanu vai paļaušanos uz to.

2003. gada 30. jūnija Likums Nr. 196 par personas datu aizsardzību

Sabiedrība De’Longhi darbojas saskaņā ar iepriekš minētā Likuma par fizisko personu datu aizsardzību likuma noteikumiem par privātuma aizsardzību. Pilna konfidencialitātes deklarācijas redakcija ir atrodama galvenajā lapā sadaļā “Privātums”.