VEEBISAIDI ERAELU PUUTUMATUSE NORMID

KES ME OLEME 

De’Longhi Group suhtub oma äritegevuse käigus tema kätte antud kolmandate isikute, sh, kuid mitte üksnes, oma klientide isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt ja on pühendunud kolmandate isikute eraelu puutumatuse kaitsmisele pöörates erilist tähelepanu oma klientide isikuandmete turvalisusele ning konfidentsiaalsusele.

 

De’Longhi Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa (edaspidi „De'Longhi“ või „Äriühing“), vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklile 13, sellel veebisaidil/rakendusel/telefonikõne ajal või müügijärgsete teenuste ajal kogutud isikuandmete vastutava töötlejana esitab Teile järgmise teabe.

 

MILLISEID ISIKUANDMEID VÕIDAKSE KOGUDA 

Teiega seoses võidakse koguda järgmisi isikuandmeid:

-          Kontaktandmed – Teie nimi, sünnikoht ja aeg, isikukood, aadress, telefoni number, mobiiltelefoni number, e-posti aadress;

-          Huvid – teave, mida olete andnud seoses Teid huvitavate asjadega, nt Teid huvitavad tooted;

-          Muud isikuandmed – teave, mida olete andnud oma sünniaja, hariduse, ametialase olukorra kohta;

-          Veebisaidi kasutamine – teave veebisaidi kasutamise, meie teadete avamise või edastamise kohta, k.a küpsiste kaudu omandatud teave (vt meie küpsiste reegleid: millega on määratud üksikasjad).

 

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KOGUME

De’Longhi kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:

-          kui Te registreerite ennast meie veebisaidil/laadite alla meie rakendust;

-          kui võtate meiega ühendust müügijärgse teenuse saamiseks;

-          kui reageerite meie turundustegevustele, nt kui Te täidate vastuse kaardi või kasutades ühte meie veebisaitidest edastate meile oma andmed internetis;

-          kui teised De Longhi Group´i kuuluvad äriühingud või meie äripartnerid edastavad meile lubatud viisil Teie andmed.

Kui Te edastate teise isiku isikuandmeid, peate tagama, et see isik on tutvunud meie eraelu puutumatuse normidega.

Palun aidake meil hoida Teie isikuandmed ajakohased teavitades meid nende muutumisest. Vältimaks probleeme meie teenuste kasutamisel tuleb koheselt De’Longhi´t teavitada Teie aadressi muutusest.

 

MIS EESMÄRKIDEL VÕIB TEIE ISIKUANDMEID KASUTADA 

Isikuandmete töötlemine peab olema õigustatud ja selle õiguslik alus peab olema määratud kehtiva isikuandmete kaitse määrusega, nagu kirjeldatud allpool.

a)    Lepingukohustuste ja lepingust tulenevate kohustuste määramine ning täitmine, sh teenustega seotud suhtlus (nt müügijärgsete teenuste pakkumine) 

De’Longhi võib töödelda Teie kontaktandmeid lepingulise suhte loomiseks ja täitmiseks, nõutud teenuste pakkumiseks ja teadete ning kaebustega tegelemiseks.

Samuti võib De’Longhi kasutada Teie kontaktandmeid, eeskätt Teie e-posti aadressi, Teile teenuseid käsitleva teabe edastamiseks.

Töötlemise õiguslikud alused: lepingu täitmine.

Selleks, et saaksime lepingusuhet täita on isikuandmete edastamine meile kohustuslik; ilma isikuandmeteta ei ole meil võimalik lepingut sõlmida.

b)    Teenuste pakkumise korraldamine ja üksteisega tihedalt seotud eesmärgid, veebisaidi kasutamiseks, eriti veebisaidi turvalised alad. 

De’Longhi kogub Teie kontaktandmeid ja veebisaidi kasutamisteavet selleks, et võimaldada Teile juurdepääsu Teie personaalsele alale selleks, et: (i) allalaadida Teie personaalselt alalt dokumente, mis on seotud ostetud teenustega; (ii) aktiveerida veebisaidi kaudu muid taotlusi.

Töötlemise õiguslikud alused: lepingu täitmine.

Selleks, et saaksime täita Teie palveid peate meile edastama oma isikuandmed; isikuandmete puudumisel ei saa me neid täita.

c)    Kliendi rahulolu uuringud (klient peab märgistama ruudukese linnukesega) 

De’Longhi võib kasutada Teie kontaktandmeid pakutud teenustega rahulolu uuringute korraldamiseks. 

Õiguslik alus andmete töötlemiseks: nõusolek. Nõusoleku mitteandmine ei mõjuta lepingulist suhet. 

Sellel lingil klõpsates võite ükskõik millal oma nõusoleku tagasi võtta.

 

d)    Teie soovide rahuldamiseks mõeldud turundustegevused, mille käigus teavitatakse Teid sooduspakkumistest; seda tehakse samuti lähtudes Teie eelistustest (me oleme lisanud ka profiilipõhise turunduse) 

De’Longhi võib töödelda Teie kontaktandmeid turundus- ja reklaami eesmärgil teavitamaks Teid sooduspakkumistest automatiseeritud teavitamiskanalite (e-post, SMS või teised massikommunikatsioonivahendid jne) või tavapäraste teavitamismeetodite (nt telefoni teel) kaudu ning turu- ja statistilisteks uuringuteks siis, kui Te annate selleks oma nõusoleku ning nõustumise deklaratsiooni piires

De’Longhi võib samuti töödelda Teie kontaktandmeid, huvisid ja muid isikuandmeid saatmaks Teile reklaame, mis on koostatud spetsiifilise kliendiprofiili põhjal ning mille aluseks on võetud Teie isiklikud eelistused ja huvid kui Te annate meile vastava nõusoleku ja antud nõusoleku ulatuses

Õiguslik alus andmete töötlemiseks: nõusolek. Nõusoleku mitteandmine ei mõjuta lepingulist suhet.  

Võite ükskõik millal oma nõusoleku tagasi võtta kirjutades aadressile: infoprivacy.polska@delonghigroup.com  

e) Õigusorganite õiguslikult siduvate taotluste järgimine seadusaktidest ja määrustest tulenevate kohustuste täitmiseks 

De Longhi kogub Teie isikuandmeid selleks, et täita seadusaktidest tulenevaid kohustusi.

Õiguslik alus andmete töötlemiseks: seadusaktidest tulenevad kohustused, mida Äriühing peab täitma.

KUIDAS ME TAGAME TEIE ISIKUANDMETE TURVALISE SÄILITAMISE 

Äriühing kasutab mitmeid erinevaid turvalisuse meetmeid selleks, et parandada Teie isikuandmete turvalist säilitamist ja samuti selleks, et tagada turvalisust, rikkumatust ning korrektset ligipääsetavust.

Teie isikuandmeid säilitatakse meie, meie tarnijate või kaubanduspartnerite turvalistel serveritel (või turvaliselt hoitavatel paberkandjatel) ja juurdepääs ning kasutamise tingimused neile on reguleeritud meie (või meie tarnijate või kaubanduspartnerite meiega ühesuguste) standardite ning turvalisust käsitlevate tegevuspoliitikatega.

Meie poolt kasutusele võetud turvalisuse meetmete hulka kuulub:

-          Teie isikuandmetele on juurdepääs rangelt piiratud ja seda saab teha ainult vajadusel ning ainult teavitatud eesmärgil;

-          piirangutega turvasüsteemide kasutamine vältimaks välist autoriseerimata juurdepääsu;

-          IT-süsteemidele juurdepääsu pidev järelevalve isikuandmete väärkasutamise kindlaks tegemiseks ja peatamiseks;

-          Meie töötajate Teie isikuandmetele juurdepääsu ja eesmärkide jälgimine ja kontroll;

-          krüptoloogiliste vahendite kasutamine läbi turvalise soklikihi protokolli (ingl k Secure Socket Layer - SSL) tehnoloogia siis, kui meie veebisaidil tehinguid tehes sisestate oma isikuandmeid.

Kui me oleme Teile andnud (või olete ise valinud) salasõna, mis võimaldab Teil kasutada meie veebisaiti, rakendust või teenust, siis vastutate Teie selle salasõna saladuses hoidmise eest ja mistahes turvalisuse protseduuri järgimise eest, millest oleme Teid teavitanud. Palun hoidke oma salasõna ainult enda teada.

KUI KAUA HOITAKSE TEIE ISIKUANDMEID

Teie isikuandmeid hoitakse ainult ajani kuni on saavutatud eesmärgid mille jaoks neid koguti või mistahes seotud ja seaduslikul eesmärgil. Seetõttu, kui Teie isikuandmeid töödeldakse kahel erineval eesmärgil, siis andmeid hoitakse kuni kõige kaugema eesmärgi saavutamiseni. Kuid me lõpetame kogutud isikuandmete töötlemise, kui konkreetse eesmärgi tähtaeg on läbi.

Teie isikuandmetele on piiratud juurdepääs ja neid võib kasutada ainult asjakohasel eesmärgil.

Kui me enam ei vaja Teie isikuandmeid või kui puuduvad seadusest tulenevad nõuded nende säilitamiseks muudetakse nad pöördumatult anonüümseks (ja sellisel kujul võib neid säilitada) või nad hävitatakse turvaliselt.

Eespool kirjeldatud erinevate eesmärkidega seotud säilitamise perioodid on esitatud allpool:

a) Lepinguliste kohustuste täitmine: mistahes lepinguliste kohustuste täitmiseks töödeldud isikuandmeid võib säilitada lepingu kehtivuse ajal ja igal juhul mitte kauem, kui järgnevad 10 aastat selleks, et oleks võimalik kontrollida mistahes lahendamata küsimusi sh raamatupidamise dokumente (nt arveid).

b) Äritegevuse korraldamine ja üksnes sellega seotud veebisaidi kasutamise eesmärgid: antud eesmärkidel töödeldud isikuandmeid võib säilitada lepingu kehtivuse ajal ja igal juhul mitte kauem, kui järgnevad 10 aastat.

c) Kliendi rahulolu uuringud: antud eesmärkidel töödeldud isikuandmeid võib säilitada 24 kuud alates selleks nõusoleku andmise kuupäevast (välja arvatud, kui Te keeldusite täiendavatest teadetest).

d) Turunduse eesmärgid, sh profiilipõhine turundus: turunduse eesmärkidel töödeldud andmeid võib säilitada 24 kuud alates selleks nõusoleku andmise kuupäevast (välja arvatud, kui Te keeldusite täiendavatest teadetest); profiilipõhise turunduse eesmärkidel hoitakse andmeid 12 kuud.

e) Vaidluste korral: kui meil peaks osutuma vajalikuks ennast kaitsta, esitada hagi või nõudeid Teie või kolmandate isikute vastu, siis võime hoida isikuandmeid mida peame antud eesmärkidel põhjendatult vajalikuks kuni oma õiguste kaitse taotlemise lõpuni.

KELLEGA ME VÕIME TEIE ISIKUANDMEID JAGADA

Teie isikuandmetele on juurdepääs ainult nõuetekohaselt volitatud töötajatel ja vajaduse korral välistel isikuandmete töötluse teenust osutavatel alltöövõtjatel.

Oma tegevuse käigus ja samuti eespool selgitatud eesmärkide saavutamiseks võivad Teie isikuandmeid kasutada ka teised De Longhi Group´i kuuluvad äriühingud.

KONTAKTANDMED

De Longhi kui vastutava töötleja kontaktandmed leiate siit: http://www.delonghi.com/pl-pl/serwis/kontakt#

Kui Teil peaks olema mistahes küsimusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega, siis võtke meiega ühendust e-posti teel kirjutades infoprivacy.polska@delonghigroup.com ja küsides andmekaitseametnikku või eraelu puutumatuse juhti.

TEIE ÕIGUS ISIKUANDMETE KAITSELE JA JÄRELEVALVEASUTUSELE KAEBUSTE ESITAMISEKS

Teatud tingimustel on Teil õigus nõuda:

-          juurdepääsu oma isikuandmetele,

-          Teie poolt meile edastatud isikuandmete koopiat (andmete ülekantavus),

-          meie valduses olevate andmete korrigeerimist,

-          andmete kustutamist andmete töötlemise õigusliku eeltingimuse aegumise korral,

-          andmete töötlemise lõpetamist otseturunduse jaoks,

-          oma eelnevalt antud nõusoleku tühistamist, kui töötlemine põhineb nõusolekul,

-          Teie isikuandmete töötlemise piiramist.

Eespool viidatud õiguste teostamisele kohandatakse avalike huvide (nt kuritegude ärahoidmine ja kindlaks tegemine) ning meie huvide (nt ametisaladuse pidamine) kaitsmiseks teatud piiranguid. Kui Te peaksite soovima teostada mistahes eespool viidatud õigust, siis me kontrollime Teie õigust sellele ja vastame Teile tavaliselt ühe kuu jooksul.

Püüame vastata mistahes Teie kaebusele või teatele, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemise viisidega. Sellegipoolest, soovi korral võite edastada oma kaebuse või teate andmekaitse eest vastutavale ametiasutusele.