1. Back to homepage
  2. Kenwood | Manual Detail Page

Instruction Manuals

Triblade XL+ Hand Blender HBM60.002GY

Triblade XL+ Hand Blender HBM60.002GY

  • V
    (Instruction manuals Italiano, Slovenian, Spanish, Ukranian, Romanian, Greek, Arabic Saudi Arabia, English, Turkish, Danish, Swedish, German, Hungarian, French, Suomi, Brazilian Portuguese, Polish, Russian, Croatian, Dutch, Norwegian, Czech) PDF (4.617 MB)