Elaborador de pasta Spaghetti KAX984ME

KMX50 Kitchen Machine
  • Zoom In
  • Zoom Out