Podmínky

1. Přihlášením své fotografie do soutěže Kenwood Chef Sense™ vyjadřujete souhlas s přijetím těchto podmínek a také všech podmínek jakékoli relevantní třetí strany.

2. Soutěž Kenwood Chef Sense™ je omezena pouze na účastníky starších 18 let, přičemž jsou z ní vyloučeni zaměstnanci společnosti Kenwood Ltd, jejich nejbližší rodinní příslušníci a osoby profesně spjaté s příslušnou propagační akcí. Na vyžádání musí účastník prokázat, že je způsobilý účastnit se soutěže. Soutěžní příspěvky, které nebudou splňovat kritéria, budou diskvalifikovány.

3. Ceny budou udělovány každé tři měsíce (vizte článek 6 níže). Nikdo se nesmí soutěže zúčastnit více než jednou během každého tříměsíčního období.

4. Společnosti Kenwood Ltd nevzniká odpovědnost vůči žádnému účastníkovi soutěže nebo vítězi ani nemůže o společnosti Kenwood Ltd vzniknout domněnka, že porušuje smlouvu, v důsledku jakéhokoliv zpoždění plnění nebo neplnění jakékoliv z jejích povinností v souvislosti s touto soutěží, pokud takové zpoždění nebo neplnění bylo mimo rozumnou kontrolu společnosti, mimo jiné včetně zpoždění nebo neplnění způsobených stávkou poštovních pracovníků, problémy internetového poskytovatele, zpožděním letů, zrušením letů, stávkami, válkou, občanskými nepokoji nebo přírodními katastrofami.

5. Veškeré zadané osobní údaje budou využity výhradně v souladu s aktuálně platnou legislativou EU týkající se ochrany údajů a zásadami soukromí společnosti Kenwood Ltd. Veškeré zadané informace musejí být osobní a musejí se týkat konkrétně účastníka. Jakékoliv informace nebo materiály předložené společnosti Kenwood Ltd musejí být pravdivé a nesmějí porušovat práva duševního vlastnictví, právo na soukromí či jiná práva jakékoliv třetí strany a nebudou obsahovat nic, co je hanlivé, pomlouvačné, obscénní, nemravné, obtěžující nebo vyhrožující. Společnost Kenwood Ltd si vyhrazuje právo, ale nikoliv povinnost poskytnuté informace prověřovat, filtrovat nebo monitorovat a takové informace upravit, odmítnout je distribuovat nebo je odstranit.

6. Soutěž se koná od 08.09.2014 do 31.08.2015 a je rozdělená na čtyři 3měsíční období:
- 08.09.2014 – 08.12.2014
- 09.12.2014 – 09.09.2015
- 10.03.2015 – 10.06.2015
- 11.06.2015 – 31.08.2015

7. Kvalifikují se soutěžní příspěvky, které splní všechny podmínky účasti: nahrát fotografii nejoblíbenějších okamžiků během pečení nebo vaření či nejoblíbenějších pokrmů na vlastní účet Pinterest a doplnit snímek správným hashtagem #kenwoodchefsense. Společnost Kenwood Ltd si vyhrazuje právo reprodukovat obrázky kterýchkoliv vítězů podle svého uvážení a může reprodukovat jakékoliv další nahrané obrázky poté, co si vyžádá svolení účastníka.

8. Uzávěrka příjmu soutěžních příspěvků je o půlnoci 31. srpna 2015.

9. Za přijaté příspěvky se nepřijímá žádná odpovědnost a potvrzení o zaslání nebude považováno za potvrzení o doručení nebo přijetí. Nebudou přijaty žádné přihlášky, pokud budou zasílány zprostředkovatelem, hromadně nebo od třetích stran.

10. V případě jakéhokoliv sporu týkajícího se těchto podmínek, výsledků nebo jakýchkoliv jiných záležitostí souvisejících s propagační akcí společnosti Kenwood Ltd, ačkoliv se pořadatel bude snažit spory urovnat smírně, bude rozhodnutí společnosti Kenwood Ltd konečné a žádné další korespondence či debaty nebudou probíhat.

11. Společnost Kenwood Ltd si vyhrazuje právo podle svého rozumného uvážení: (a) diskvalifikovat jakéhokoliv soutěžícího, jehož příspěvek bude proti duchu těchto podmínek nebo proti záměru propagační akce, a prohlásit kterékoliv nebo všechny nároky nebo příspěvky takového účastníka opírající se o takové chování za neplatné, (b) přidat jakoukoliv podmínku nebo netrvat na kterékoliv z těchto podmínek po přiměřeném oznámení předem a (c) kdykoliv zrušit propagační akci nebo kteroukoliv její část, pokud nastanou okolnosti, které jsou mimo rozumnou kontrolu společnosti Kenwood Ltd.

12. Společnost Kenwood Ltd neodpovídá za žádné problémy nebo technické poruchy počítačových on-line systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwarové poruchy jakéhokoliv e-mailu nebo závadu příspěvku, který má být přijat, v důsledku technických problémů nebo zahlcení na internetu nebo na jakékoliv webové stránce či v důsledku jakékoliv kombinace těchto okolností, včetně jakéhokoliv zranění nebo poškození počítače účastníka nebo jakékoliv třetí osoby, které budou souviset s účastí či stahováním jakýchkoliv materiálů v souvislosti s účastí v soutěži, nebo z nich budou plynout.

Ceny

1. Cenou za každý vítězný snímek je kuchyňský robot Kenwood Chef Sense™, model č. KVC5000T, v hodnotě 500 eur. V průběhu trvání soutěže budou vybrány čtyři vítězné snímky, přičemž porota vybere jeden vítězný snímek každé tři měsíce po dobu trvání soutěže. Vítězné snímky budou vybírány porotou složenou ze tří osob z oddělení mezinárodního marketingu společnosti Kenwood na základě jejich originality, kvality a obsahu kuchyňské scény.

2. Cena není převoditelná, nesmí být přeprodána a podléhá dostupnosti. Společnost Kenwood Ltd si vyhrazuje právo podle svého rozumného uvážení nahradit jakýkoliv takovýto dárek, cenu nebo položku dárkem, cenou nebo položkou ve stejné hodnotě. Žádná varianta vyplacení hotovosti nepřipadá v úvahu. Vítězové cen budou informování prostřednictvím komentáře u jejich přihlášeného snímku z oficiálního účtu Kenwood na Pinterestu, a jakmile bude uplatněn nárok na cenu, cena, jež zahrnuje i doručení, bude odeslána na oznámenou adresu vítěze do 28 dní od oznámení této adresy zástupcům společnosti Kenwood prostřednictvím vzkazů v aplikaci Pinterest.

3. Pokud vítěz neuplatní nárok na dárek, cenu nebo další propagační položku do šesti měsíců od chvíle, kdy bude informován, nebo způsobem konkretizovaným pro danou propagační akci, veškeré jeho nároky pozbydou platnosti.

4. Společnost Kenwood Ltd nemůže přijmout odpovědnost za jakoukoliv škodu, ztrátu, zranění nebo zklamání, které účastník utrpí vstupem do soutěže nebo v důsledku převzetí jakékoliv ceny.

5. Podrobnosti týkající se vítěze ceny lze obdržet po dobu šesti týdnů po vyhlášení každého vítěze po zaslání ofrankované obálky opatřené adresou žadatele na níže uvedenou adresu pořadatele soutěže Kenwood Chef Sense™:
Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

6. Podmínky Chef Sense jsou k dispozici on-line na webových stránkách Kenwoodworld (http://www.kenwoodworld.com/cs-cz/chef-sense/podminky1).

7. Veškeré dotazy týkající se soutěže Kenwood Chef Sense™ prosím zasílejte na adresu: Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

Pořadatel: Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

30.10.2014